Ролята на пъблик рилейшънс в интегрираните маркетингови комуникации

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-10-12
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 74 стр.
Специалност: Масови комуникации
Изтегли: Doc format .Doc (741KB)     Rar format .Rar (239KB)     Html format .Html (465KB)

Ключови думи и изрази:

интегрирани маркетингови комуникации (ИМК), пъблик рилейшънс (ПР), връзки с общественосста, реклама, директен маркетинг, персонални продажби, промоция, комуникационна политика, задачи на рекламата, функции на рекламата, видове реклама

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В съвременните условия все повече компании прибягват до използването на една нова и обещаваща тактика, наречена интегрирани маркетингови комуникации (ИМК). ИМК не представлява просто интегриране на различните и разнообразни значения на комуникациите с цел да работят заедно и да доставят съобщение. Безспорно е това, че планирането на рекламата, стратегиите за продажба, промоциите, директния маркетинг и пъблик рилейшънс в компанията следва да бъдат координирани. Но интегрираните маркетингови комуникации са нещо много повече от необходимостта за постоянно и всеобхватно планиране на комуникациите. Основите на ИМК се коренят в идеята, че именно клиентите са тези, които правят интеграцията. Те събират цялата налична информация и опита си и възприемат положително или отрицателно фирмите, продуктите, марките.

Маркетинговите специалисти са в състояние да контролират само определена част от впечатленията на клиентите за фирмите, продуктите, и търговските марки. Но ако те биват направлявани в правилната посока, могат да доведат до решаваща промяна във възприятията на клиентите и да спомогнат за успеха на фирмата. Умението да се използват ефективно и адекватно тези комуникационни инструменти означава те да работят в екип за създаването и генерирането на поток от съобщения за налагането на трайна и открояваща се търговска марка.

От петте основни комуникационни инструмента – реклама, директни продажби, продажби, директен маркетинг и маркетингов пъблик рилейшънс, последните два привличат най-силно внимание и най-бурно развитие. Рекламата и ПР използуват разнообразни убеждаващи техники за въздействие и най-вече масмедиите. Характерно за рекламата е, че при нея има повече контрол върху времето и пространството, за които се плаща, докато при ПР има по свободно използване на пространството във вестниците, радиото и телевизията и няма контрол върху тях.

Пъблик рилейшънс (ПР) в превод означава връзките с обществеността и обхваща всички аспекти на комуникациите на една организация или една личност. Те съществуват обективно – дори въпреки нашата воля – и също като времето могат да бъдат добри или лоши. Нарастването на използването на пъблик рилейшънс се дължи на голямата му гъвкавост, на способността му за създаване на събития и на възможността да привлича вниманието и интереса.

Комуникационният механизъм на ПР е ориентиран към съгласуване на интереси между организации и социални групи. В настоящия момент ПР се възприема и като най-ефективната социална технология за постигане на оптимално равнище на комуникациите, която се изразява в отстраняване на неяснотата, постигане на разбирателство и доверие, предотвратяване на конфликтите, хуманен социален контрол, изграждане на хармонични взаимоотношения в обществото като цяло.
Три са главните причини, на които се дължи нарастващата роля на ПР в съвременния бизнес. На първо място това е професионалната философия на ПР, която напълно се вписва в схващанията на съвременния демократичен свят, а именно еманация на ценностната нагласа. На следващо място, това е че съвременното общество вижда в комуникацията най-оптималното средство за хармонизиране на социалните контакти, преодоляване на конфликтите, за постигане на взаимно приемане и сближаване. И на трето място ще посочим като причина всеприложимостта на ПР като технология за всички социални нива и всеки вид бизнес.

Целта на настоящата дипломна работа е да се изясни ролята на пъблик рилейшънс в интегрираните маркетингови комуникации и на тази основа да се оцени възприемането на интегрираните маркетингови комуникации в практиката.

Въз основа на така формулираната цел в настоящата разработка ще бъдат изпълнени следните задачи:
- Характеризиране на концепцията за интегрираните маркетингови комуникации;
- Анализиране на основните елементи на интегрираните маркетингови комуникации;
- Изясняване на водещата роля на ПР сред елементите на интегрираните маркетингови комуникации;
- Изследване на развитието на маркетинговите комуникации и оценяване на възприемането им в практиката;
- Формулиране на перспективите за развитие на интегрираните маркетингови комуникации – холистичен подход.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.42 сек