Отчитане, прогнозиране и анализ на паричните потоци във фирмана примера на фирма "Синемекс" ЕООД

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-10-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 65 стр.
Университет: Русенски университет
Специалност: Финанси
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (84KB)          Html format .Html (49KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

финанси на фирмата, стопански анализ, финансови показатели, данъчно облагане, парични потоци, оборотен капитал, капиталова структура, структурен анализ, ликвидност, рентабилност, капиталова адекватност, оборотни средства, капитал.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ще се опитаме да определим и анализираме основни финансови показатели, както и анализ на паричните потоци и ликвидността, рентабилността от различни аспекти свързани с приходите, разходите, оборота и обръщението на продукцията, себестойността, собствения и привлечения капитал, материалните активи и запасите в предприятието и т.н.

Целта на дипломната работа е да се направи финансов план на една фирма, съществуваща при условията на конкуренция. При разработката е направено изследване на макроикономическата среда и параметрите, които определят планов баланс на ресурсите и източниците на фирмени средства. Задачите на анализа (практически и теоретичен) е на базата на реално съществуваща фирма най-точно и ясно да се определят основните елементи на влияние, да се направи цялостен структурен анализ на вътрешната и външната заобикаляща фирмата среда, на преките и косвени конкуренти, както и анализ на силните и слаби страни на фирмата, възможности и благоприятните страни в развитието й с категоричното възприемане на възможните подходи при последващата оценка на факторите на влияние и възможните направления на работа във фирмата. Задачите са предимно свързани с подбора на най-точните и ясни средства за осъществяването на такъв финансово-стопански анализ, чрез използване на статистически и балансови данни от фирмата, като анализа да бъде направен освен чрез задълбочено параметризиране на основните фактори, но и проследяване на основните тенденции във фирмата в перспектива.

Актуалността на дипломната работа и като цяло на финансовия анализ се опосредства от икономическите в най-общ случай предпоставки на развитие на един конкурентен частен сектор, финансови стабилен и бързоразвиващ се. Новите икономически условия при предстоящото ни членство в Европейския съюз налагат необходимостта от конкурентен частен сектор и производство, а с това най-вече се свързва възможността на фирмата и по-точно на нейните ръководители чрез финансовите си и анализаторски отдели да направят точен финансово стопански анализ на цялостната си дейност и оттам да определят възможностите си за развитие и растеж, за иновации в продуктовия асортимент, във възможностите си за укрепване на старите пазари и завладяването на нови пазарни ниши, както и начините за инвестиции през бъдещите периоди. Добре направения финансови-стопански анализ е предпоставка за вземането на правилни управленски решения и ефективност в продуктовата, производствената и маркетинговата стратегия, както и в правилната разработена фирмена политика, цели и дългосрочни задачи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек