Отчитане, прогнозиране и анализ на паричните потоци във фирмана примера на фирма "Синемекс" ЕООД

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-10-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 65 стр.
Университет: Русенски университет
Специалност: Финанси
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (84KB)          Html format .Html (49KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

финанси на фирмата, стопански анализ, финансови показатели, данъчно облагане, парични потоци, оборотен капитал, капиталова структура, структурен анализ, ликвидност, рентабилност, капиталова адекватност, оборотни средства, капитал.

Частично (кратко) резюме на темата

В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ще се опитаме да определим и анализираме основни финансови показатели, както и анализ на паричните потоци и ликвидността, рентабилността от различни аспекти свързани с приходите, разходите, оборота и обръщението на продукцията, себестойността, собствения и привлечения капитал, материалните активи и запасите в предприятието и т.н.

Целта на дипломната работа е да се направи финансов план на една фирма, съществуваща при условията на конкуренция. При разработката е направено изследване на макроикономическата среда и параметрите, които определят планов баланс на ресурсите и източниците на фирмени средства. Задачите на анализа (практически и теоретичен) е на базата на реално съществуваща фирма най-точно и ясно да се определят основните елементи на влияние, да се направи цялостен структурен анализ на вътрешната и външната заобикаляща фирмата среда, на преките и косвени конкуренти, както и анализ на силните и слаби страни на фирмата, възможности и благоприятните страни в развитието й с категоричното възприемане на възможните подходи при последващата оценка на факторите на влияние и възможните направления на работа във фирмата. Задачите са предимно свързани с подбора на най-точните и ясни средства за осъществяването на такъв финансово-стопански анализ, чрез използване на статистически и балансови данни от фирмата, като анализа да бъде направен освен чрез задълбочено параметризиране на основните фактори, но и проследяване на основните тенденции във фирмата в перспектива.

Актуалността на дипломната работа и като цяло на финансовия анализ се опосредства от икономическите в най-общ случай предпоставки на развитие на един конкурентен частен сектор, финансови стабилен и бързоразвиващ се. Новите икономически условия при предстоящото ни членство в Европейския съюз налагат необходимостта от конкурентен частен сектор и производство, а с това най-вече се свързва възможността на фирмата и по-точно на нейните ръководители чрез финансовите си и анализаторски отдели да направят точен финансово стопански анализ на цялостната си дейност и оттам да определят възможностите си за развитие и растеж, за иновации в продуктовия асортимент, във възможностите си за укрепване на старите пазари и завладяването на нови пазарни ниши, както и начините за инвестиции през бъдещите периоди. Добре направения финансови-стопански анализ е предпоставка за вземането на правилни управленски решения и ефективност в продуктовата, производствената и маркетинговата стратегия, както и в правилната разработена фирмена политика, цели и дългосрочни задачи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек