Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


”Отчитане прогнозиране и анализ на паричните потоци във фирма”

На примера на фирма „Синемекс” ЕООД

(магистърска теза)

2007

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД............................................................................................................... 3

ПЪРВА ГЛАВА. Основни теоретико - метологически проблеми на управлението на оборотния капитал и паричните потоци на фирмата.

1. Същност и структура на оборотния капитал. Показатели за структурата и обръщаемостта на оборотния капитал и за ликвидността на фирмата..................................................................................................................... 7

2. Изисквания към отчета на паричните потоци. Роля и значение на отчета....................................................................................................................... 21

3. Анализ и структура на паричните потоци......................................... 34

ВТОРА ГЛАВА. Анализ на оборотния капитал и паричните потоци на фирма „Синемекс” ЕООД.

1. Обща характеристика на фирмата. Правно положение и организационна структура.................................................................................. 42

2. Финансово-стопански анализ на фирмата. Структура на основните финансови показатели, характеризиращи дейността................ 44

3. Анализ на отчета на  паричните потоци - структура и динамика на паричните постъпления и плащания........................................................... 48

4. Анализ на динамиката на паричния бюджет и контрол на ликвидноста........................................................................................................... 61

5. Предложения за подобряване на планирането, контрола, отчитането и анализа на паричните потоци във фирмата........................... 66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.................................... 68

ПРИЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВИ ДАННИ ЗА ФИРМАТА............. 74

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.........................................................................................................77

УВОД

Новите икономически реалности в България налагат нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиват методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността. Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Анализът се разглежда и като относително обособена управленска аналитична и синтетична система, като основните компоненти на тази система са методиката и способите на анализ, наличната информационна база и нейната обезпеченост, като трябва да се прави и разграничение при различните конфигурации на този анализ в зависимост от особеностите на организация и аналитична работа в съответните предприятия.

От друга страна кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен финансово-стопански анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово-стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, нейното ефективно използване и възпроизводство.

В аналитичната теория продължава да стои въпроса за структуриране на интегрален показател, характеризиращ ефективността от производствено-стопанската дейност на фирмите, както и за разработване на конкретна методика за неговия многофакторен анализ. От методите на предимно последващия финансово-стопански анализ на стопанската дейност, които понякога се явяват прекалено сложни и трудоемки за изпълнение не може да се очаква чувствително издигане на равнището на аналитичната работа във фирмите. Поставя се въпроса за качествено преустройство и осъвременяване на аналитичната теория, въпросът за нейната практическа ориентация. Прогресивна е идеята за т.нар. "непрекъснатост" на анализа. Тази идея предизвиква размисли по създаването на принципно нов системен модел на финансово-стопанския анализ. С помощта на съвременни и гъвкави методи, които са разбираеми от анализиращите на всички равнища на управление, трябва да се реализира една перманентна верига, съставена от немеханично събрани, а взаимно обвързани и модулирани видове предварителен, оперативен, оперативно-прогностичен, текущ и последващ финансово-стопански анализ. Всеки от видовете анализ в тази система следва да притежава статут на подсистема. Правилната организация на системата за непрекъснат финансово-стопански анализ предполага отчитане на особеностите и индивидуалната темпорална динамика на формиране на различните видове аналитични показатели.

Анализът на паричните потоци на предприятието е може би една от най-разпространената система за конкретен финансово-стопански анализ, които заедно с останалите елементи и компоненти на ФСА имат роля за създаването на оптимални условия за вземане на обосновани управленски решения относно финансово-стопанската дейност на предприятието. Провеждането на такъв анализ в предприятието се основава най-вече по отчетната икономическа информация, а тя се обединява в няколко направления - счетоводна, оперативна и статистическа. Решаващо значение има счетоводната информация. Основен носител на информация за анализ и оценка на дейността на предприятието за определен отчетен период е неговият финансов отчет. В състава на годишния финансов отчет се включват:

-    счетоводния баланс на предприятието;

Анализът на паричните финансови потоци и ликвидността се извършват чрез множество показатели и компоненти, което от своя страна позволява по-детайлното разглеждане и анализиране дейността на предприятието и нейните текущи потребности, проблеми и т.н. и на тази база ръководството да е в състояние да планира бъдещото развитие на фирмата като производство, инвестиции, закриване на губещи и нерентабилни производства и прочие.

В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ще се опитаме да определим и анализираме основни финансови  показатели, както и анализ на паричните потоци и ликвидността, рентабилността от различни аспекти свързани с приходите, разходите, оборота и обръщението на продукцията, себестойността, собствения и привлечения капитал, материалните активи и запасите в предприятието и т.н.

Целта  на дипломната работа е да се направи финансов план на една фирма, съществуваща при условията на конкуренция. При разработката  е направено изследване на макроикономическата среда и параметрите, които определят планов баланс на ресурсите и източниците на фирмени средства. Задачите на анализа (практически и теоретичен) е на базата на реално съществуваща фирма най-точно и ясно да се определят основните елементи на влияние, да се направи цялостен структурен анализ на вътрешната и външната заобикаляща фирмата среда, на преките и косвени конкуренти, както и  анализ  на силните и слаби страни на фирмата, възможности и благоприятните страни в развитието й с категоричното възприемане на възможните подходи при последващата оценка на факторите на влияние и възможните направления на работа във фирмата. Задачите са предимно свързани с подбора на най-точните и ясни средства за осъществяването на такъв финансово-стопански анализ, чрез използване на  статистически и балансови данни от фирмата, като анализа да бъде направен освен чрез задълбочено параметризиране на основните фактори, но и проследяване на основните тенденции във фирмата в перспектива.

Актуалността на дипломната работа и като цяло на финансовия анализ се опосредства от икономическите в най-общ случай предпоставки на развитие на един конкурентен частен сектор, финансови стабилен и бързоразвиващ се. Новите икономически условия при предстоящото ни членство в Европейския съюз налагат необходимостта от конкурентен частен сектор и производство, а с това най-вече се свързва възможността на фирмата и по-точно на нейните ръководители чрез финансовите си и анализаторски отдели да направят точен финансово стопански анализ на цялостната си дейност и оттам да определят възможностите си за развитие и растеж, за иновации в продуктовия асортимент, във възможностите си за укрепване на старите пазари и завладяването на нови пазарни ниши, както и начините за инвестиции през бъдещите периоди. Добре направения финансови-стопански анализ е предпоставка за вземането на правилни управленски решения и ефективност в продуктовата, производствената и маркетинговата стратегия, както и в правилната разработена фирмена политика, цели и дългосрочни задачи.

……………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

Кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен финансово-стопански анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово-стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, нейното ефективно използване и възпроизводство.

Усъвършенстването на методологията и организацията на
финансово-стопанския анализ в съответствие с изискванията на настоящия етап налага своевременно разработване на принципите и методологията на съвременна система за непрекъснат финансово-стопански анализ. Развитието на комплексния анализ е крачка към създаването на перманентни аналитични системи.

Цялостният финансово-счетоводен анализ е нужен, за да може конкретната фирма на база текущото си потребление и дейност през отчетната година да определи своето поведение на пазара за следващите отчетни периоди. От важно значение е конкурентното поведение на всяка една фирма на пазара, както по отношение на ново и рентабилно производство, така и по отношение на пазарен дял и възможности за разширяването му и конкурентни предимства и благоприятни възможности пред преките и непреките конкуренти или външната обкръжаваща фирмата среда (7).

Чрез ФСА финансовите анализатори могат бързо и точно да “уловят” появили се негативни тенденции още в самото начало и фирмата да предприеме стъпки за тяхното неутрализиране - нерентабилни или слаби производства и възли, грешки и недостатъци в ценообразуването, определянето на себестойността, увеличени производствени разходи и т.н. Цялостният стопански анализ на дейността на всяка фирма е от значение самата фирма да съществува и да продължи да се развива, да инвестира и  оптимизира своето производство (9).

За предприемача е наясно да се оцени рискът и изгодността на един или друг начин на влагане на средствата, необходимо е да се разбере ефективността на работата на фирмата, скоростта на обръщение на капитала, неговата производителност и финансова устойчивост. Всичко това потвърждава тезата, че основите на финансово-стопанския анализ и в частност на анализа на финансовото състояние и най-вече на рентабилността, ликвидността и структуртния анализ на приходите и разходите (хоризонтален и вертикален анализ) са фундамента на ефективния финансов мениджмънт и от тук - на ефективно функциониращата фирма.

В настоящата разработка разгледахме темата за ”Отчитане прогнозиране и анализ на паричните потоци във фирма„Синемекс” ЕООД”. Във фирма “Синемекс” ЕООД на тези етап анализ в детайли не е правен, но настъпва моментът на заинтересованост и от финансовите факти. Анализиращият екип трябва да обърне внимание на способността на фирмата да посрещне текущи задължения, истинската стойност на различните активи, размера и характера на пасивите, способността за генериране на ресурси и способността за добра възвръщаемост на инвестициите, способността да издържа на възмогни спънки и препятствия от външни или от вътрешни източници, способността да събира нови средства, когато е нужно и т.н.

Изводите се правят основно върху текущия финансов анализ от анализаторите и ръководството на предприятието и те са свързани с ефективното до момента производство и продажби във фирмата и преките възможности за неговото увеличаване (с разработването на нов производствен цех, както и с увеличаване на дистрибуционните канали на фирмата).

Препоръките относно цялостната дейност на предприятието могат да се дадат в следните няколко насоки на работа по отношение подобряване и стабилизиране на основни икономически и фирмени показатели като стабилност и увеличаване на приходите, намаляване и оптимизиране на разходите, висока степен на устойчивост, намаляване на задълженията и намаляне на сроковете за разплащане и т.н:

…………………..

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 1.  Геров, А. Фирмено планиране, част първа и втора, С., 1995 г.
 2.  Динев, Д. и Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С.,1992.
 3.  Николов, Н. Финансов анализ, Варна, 1996.
 4.  Петров, Г. Основи на финансите на фирмата, С., 1995.
 5.  Тимчев, М. Финансово-
 6.  стопански анализ на фирмата, С., 1994.
 7.  Тимчев, М. Новите национални счетоводни стандарти и как на практика да оповестим финансово-счетоводния анализ, С., 1995.
 8.  Христович, Н. Наръчник по бизнес оценяване, С., 1993.
 9.  Маджарова, Е. Финансов анализ на предприятието, Пазарджик, 1993.
 10.  Робсън, А. Счетоводство за мениджъри, С., 1993.
 11.  Ваклиев, Г., Чуков, Кр. и Тимчев, М. Основи на стопанския анализ на предприятието, С., 1992.
 12.  Динев, Д. и Кръстев, Т.  Анализ на финансово-счетоводните отчети, С., 1993.
 13.  Консулов, В. Финансов анализ на фирмата, С., 1994.
 14.  Консулов, В. Управление на оборотния капитал, сп. "Финанси на фирмата", бр. 1, 1995.
 15.  Данни, предоставени от финансовия отдел на фирмата за периода 2004-2006г.
 16.  www.x3minvestor.hit.bg/Strategies/unit2_files
 17.  www.alternativi.unwe.acad.bg
 18.  www.soft-press.com/book213/toc.html
 19.  www.beis.bia-bg.com
 20.  www.fsc.bg/down.asp

..........................

Дипломната работа е защитена в Русенски университет през 2007 година с пълно отличие.

ПРИЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВИ ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Ключови думи: финанси на фирмата, стопански анализ, финансови показатели, данъчно облагане, парични потоци, оборотен капитал, капиталова структура, структурен анализ, ликвидност, рентабилност, капиталова адекватност, оборотни средства, капитал.


Търси за: финанси фирмата | стопански анализ | финансови показатели | данъчно облагане | парични потоци | оборотен капитал | капиталова структура | структурен анализ | ликвидност | рентабилност | капиталова адекватност | оборотни средства

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker