Предмет и обект на счетоводството. Предприятието – основно звено за осъществяване на счетоводството. Същност на предмета и обекта на счетоводството. Класификация на обектите на счетоводството

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-05-03
Рейтинг:
4.3636 1 2 3 4 5
(11 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Финанси
Предмет: Счетоводство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (28KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

дълготрайни материални активи, собствен капитал, приходи от продажба, разходи на предприятието, предмет на счетоводството, приходите като обект на счетоводството, разходите като обект на счетоводството, стопански операции, стопански процеси, правни взаимоотношения от нефинансов характер

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Дълготрайни активи – са тези активи, които се намират във следствие и разпореждане на предприятието за продължителен период от време, за период, по-дълъг от една година. Осъществяването на каквато и да е дейност е немислимо без наличието на необходимите за това ресурси – сгради, машини, съоръжения, транспортни средства, материали, стоки, пари и други. Всъщност това са стопански средства, които формират имуществото на всяко предприятие. Основа за дейността и показател за стопанска мощ на отделно предприятие са активите. Дълготрайните активи са ресурси придобити в резултат на минали сделки, които участват в дейността на предприятието продължително време, без видимо да променят своята първоначална форма на съществуване. Те са инвестирани средства, целящи увеличаването на капитала и разширяване дейността на предприятието.

В зависимост от икономическата им същност, изпълняваната функционална роля и начин на отчитане, дълготрайните активи се подразделят на:

Материални дълготрайни активи (ДМА) – ресурси, които обслужват многократно дейността на предприятието, имат натурално-веществена форма или са с характер на разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. Основната част от тях са оръдия на труда, но има и такива, които осигуряват необходимите условия на труда. В теорията тези активи са:

- Земи (терени) – собствени на предприятието земи и терени независимо от тяхното предназначение.

- Подобрения върху земите – всички подобрения, направени от предприятието.

- Сгради и конструкции – производствените и административните сгради, складови помещения и други такива, с които се създават необходимите условия за осъществяване на дейността на предприятието.

- Машини и оборудване – производствени машини и оборудване, съоръжения, трафопостове, подстанции и други.

- Транспортни средства – всички транспортни средства, които предприятието използва.

- Компютърно оборудване – всички видове компютърна техника.

- Обзавеждане и трайна техника – канцеларски мебели, офис обзавеждане, копирни машини, факс апарати и други.

- Библиотечни книги – книгите, които формират библиотечния фонд в предприятието.

- Други материални дълготрайни активи – такива ДМА, които не са включени към някоя от горните групи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.44 сек