Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Бургаски свободен университет

КУРСОВА РАБОТА

По

Счетоводство - първа част

На тема:

Предмет и обект на счетоводството. Предприятието - основно звено за осъществяване на счетоводството. Същност на предмета и обекта на счетоводството. Класификация на обектите на счетоводството

Специалност: Финанси

гр. Бургас, 2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД 3

1. АКТИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (средства на предприятието) 4

2. КАПИТАЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 10

3. СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ И СТОПАНСКИ ПРОЦЕСИ 14

4. ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТ СТОПАНСКИ ХАРАКТЕР 15

5. РАЗХОДИТЕ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО 16

6. ПРИХОДИТЕ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО 18

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 21


………………………………………………

Дълготрайни активи - са тези активи, които се намират във следствие и разпореждане на предприятието за продължителен период от време, за период, по-дълъг от една година. Осъществяването на каквато и да е дейност е немислимо без наличието на необходимите за това ресурси - сгради, машини, съоръжения, транспортни средства, материали, стоки, пари и други. Всъщност това са стопански средства, които формират имуществото на всяко предприятие. Основа за дейността и показател за стопанска мощ на отделно предприятие са активите. Дълготрайните активи са ресурси придобити в резултат на минали сделки, които участват в дейността на предприятието продължително време, без видимо да променят своята първоначална форма на съществуване. Те са инвестирани средства, целящи увеличаването на капитала и разширяване дейността на предприятието.

В зависимост от икономическата им същност, изпълняваната функционална роля и начин на отчитане, дълготрайните активи се подразделят на:

Материални дълготрайни активи (ДМА) - ресурси, които обслужват многократно дейността на предприятието, имат натурално-веществена форма или са с характер на разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. Основната част от тях са оръдия на труда, но има и такива, които осигуряват необходимите условия на труда. В теорията тези активи са:

…………………………………………..

Капиталите на предприятието са другия основен обект на отчитането. Те са израз на всички материално-веществени и нематериални неща, с които предприятието разполага и използва за извършената от него дейност. Капиталите на предприятието са паричен израз на наличните и използваните от него активи и показва какъв е техния произход и принадлежност. Съгласно закона за счетоводството и примерния националния сметкоплан капиталите на предприятието се подразделя на:

………………………………………..

Според Международните и Националните счетоводни стандарти приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намалявана на пасивите, което води до нарастване на чистата стойност на капитала или собствения капитал, отделно от дяловите вноски на капиталовложителите.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Дурин, С., Счетоводство на предприятието, Форком, 1993, ІІ.

  1.  Дущанов, Ив. и др., Курс по счетоводство на предприятието, София, Ромина, 2003.

  1.  Илиев, Г. и др., Счетоводство на фирмата, изд. ГорексПрес, С., 2002.

  1.  Петрова, З., Желязков, Д., Счетоводна политика на предприятието, Изд. Плутон-1, Пловдив, 2003.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

дълготрайни материални активи, собствен капитал, приходи от продажба, разходи на предприятието, предмет на счетоводството, приходите като обект на счетоводството, разходите като обект на счетоводството, стопански операции, стопански процеси, правни взаимоотношения от нефинансов характер


Търси за: дълготрайни материални активи | собствен капитал | приходи продажба | разходи предприятието | предмет счетоводството | приходите като обект счетоводството | разходите като обект счетоводството | стопански операции | стопански процеси

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker