Оценка на публично дружество Биовет – Пещера АД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-04-03
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 23 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Финанси
Цена:
 (39 лв) 37.05 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.95 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (962KB)          Html format .Html (111KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Биовет, оценка, публично дружество, справедлива стойност на фирмата, собствен капитал, акция, подходи, методи, оценки, активи, доходи, пазарни сравнения, DCF модел, дисконтиране на свободните парични потоци, FCFI, WACC, модел на икономическа печалба, EVA

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Проучване и анализ на възможните подходи и методи за определяне цената на “Биовет” АД. Възможностите трябва се търсят и в трите основни подхода. Избор на подходяща комбинация от методи от трите подхода.
1.1. Подходи за оценка на фирмата
1.1.1. Подходът на база на активите
1.1.2. Подходът на база на доходите
1.1.3. Подход на база пазарните сравнения
1.2. Избор на методи за оценка на предприятието Биовет АД:
1.3. Прогнозиране на стойностите за последното тримесечие на 2010 г.
2. Определяне на справедливата пазарна цена на дружеството (на фирмата като цяло, на собствения капитал и на една акция) по метода “ЧСА”.
3.Определяне на справедливата стойност на дружеството (на фирмата като цяло, на собствения капитал и на една акция) с използването на сравнителните (коефициентите) методи на оценка (един или два).
4. Определяне на справедливата стойност (на фирмата като цяло, на собствения капитал и на една акция) посредством комбинация от два модела на дисконтираните бъдещи доходи, както следва:
4.1. Обосновка на използваната комбинация от DCF модели:
4.2. Прогнозиране на прихоте от продажби за последно тримесечие на 2010 г.
4.3. DCF модел за оценка на цяло предприятие:
4.3.1. Пояснения към DCF модела
4.3.2. Изчисляване на средно претеглената цена на капитала WACC
4.3.3. Дисконтиране на свободните парични потоци (FCFI)
4.3.4.Пресмятаме продължаващата стойност на Биовет АД за периода след 2015 г.
4.4. DCF модел за собствения капитал:
4.4.1. Пояснения към DCF модел за собствения капитал
4.4.3. Дисконтиране на свободните парични потоци (FCFE)
4.4.4. Пресмятаме продължаващата стойност на Биовет АД за периода след 2015 г.
4.5. Модел на икономическа печалба (EVA)
4.5.1. Пояснения към изчислената икономическа добавена стойност в таблицата:
5. Избор и обосновка на тегла на отделните методи на оценка и изготвяне на заключение за оценка.
6. Коментар на текущата пазарна цена на дружеството на БФБ от гледна точка на възможните обяснения за разликата с получената стойност.
Използвана литература:

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.56 сек