Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

РЕФЕРАТ

на тема:

„Оценка на публично дружество Биовет – Пещера АД”

под тема:

„Определяне на справедливата стойност (цена) на компанията, като цяло, на собствения капитал и на една обикновена акция

на Биовет – Пещера АД”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Проучване и анализ на възможните подходи и методи за определяне цената на “Биовет” АД. Възможностите трябва се търсят и в трите основни подхода. Избор на подходяща комбинация от методи от трите подхода. 4

1.1. Подходи за оценка на  фирмата :. 5

1.1.1. Подходът на база на активите. 5

1.1.2. Подходът на база на доходите. 5

1.1.3. Подход на база пазарните сравнения. 5

1.2. Избор на методи за оценка на предприятието Биовет АД:. 7

1.3. Прогнозиране на стойностите за последното тримесечие на 2010 г. 7

2. Определяне на справедливата пазарна цена на дружеството (на фирмата като цяло, на собствения капитал и на една акция) по метода “ЧСА”. 8

3.Определяне на справедливата стойност на дружеството (на фирмата като цяло, на собствения капитал и на една акция) с използването на сравнителните (коефициентите) методи на оценка (един или два). 10

4. Определяне на справедливата стойност (на фирмата като цяло, на собствения капитал и на една акция) посредством комбинация от два модела на дисконтираните бъдещи доходи, както следва:. 12

4.1. Обосновка на използваната комбинация от DCF модели:. 12

4.2. Прогнозиране на прихоте от продажби за последно тримесечие на 2010 г. 13

4.3. DCF модел за оценка на цяло предприятие:. 14

4.3.1. Пояснения към DCF модела:. 14

4.3.2. Изчисляване на средно претеглената цена на капитала WACC.. 15

4.3.3. Дисконтиране на свободните парични потоци (FCFI). 16

4.3.4.Пресмятаме продължаващата стойност на Биовет АД за периода след 2015 г. 17

4.4. DCF модел за собствения капитал:. 17

4.4.1. Пояснения към DCF модел за собствения капитал.. 18

4.4.3. Дисконтиране на свободните парични потоци (FCFE) :. 18

4.4.4. Пресмятаме продължаващата стойност на Биовет АД за периода след 2015 г.:  19

4.5. Модел на икономическа печалба (EVA). 19

4.5.1. Пояснения към изчислената икономическа добавена стойност в таблицата:  20

5. Избор и обосновка на тегла на отделните методи на оценка и изготвяне на заключение за оценка. 21

6. Коментар на текущата пазарна цена на дружеството на БФБ от гледна точка на възможните обяснения за разликата с получената стойност. 22

Използвана литература:. 23

 

1. Проучване и анализ на възможните подходи и методи за определяне цената на “Биовет” АД. Възможностите трябва се търсят и в трите основни подхода. Избор на подходяща комбинация от методи от трите подхода.

Биовет АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва и междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.

Биовет също произвежда ензими и комплексни за употреба в животновъдството и в различните производства, сред които са хлебопроизводство, соко-пиво- и вино производство, производство на перилни препарати и текстилна индустрия.

Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусиран върху едно пълноценно партньорство с всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

Фирмата е вписана в Търговския регистър през 1961 година.

Капиталът на Биовет АД е 6783378 BGN, който е разделен на 6783378 броя акции. Номиналът на една акция е 1,00 BGN.

Около 98% от продукцията на Биовет се изнася в повече от 70 страни на Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Австралия, като обема на нашия експорт се увеличава всяка година. Според годишните отчети на Българската търговско - промишлена палата фирмата заема шесто място в България по обем на експорта. В резултат на нашите усилия в областта качеството, съвременното производство и маркетинга, насочени към крайния клиент, ние сме заели водещо място на световните пазари.
В резултат на разширяването на дейността и, нейни клиенти са станали много от животновъдните комплекси и фуражни заводи в Латинска Америка. Фирмата сътрудничи с местни компании в Африка, Австралия и Нова Зеландия. Биовет АД  разшири своето присъствие в Северна Америка и продължава да предприема всички усилия, за това да укрепи там своята позиция.

БИОВЕТ - експорт по региони

world_chart

 

 

1.1. Подходи за оценка на  фирмата :

-         подход на база на активите;

-         подход на база на доходите;

-         подход на база на пазарните сравнения.

……………………………………………………………………………………

5. Избор и обосновка на тегла на отделните методи на оценка и изготвяне на заключение за оценка.

Методът на ЧСА е най-малко приложим, понеже се използва само вътрешна информация и затова получава най-малко тегло при формиране на оценката.

DCF се приема като достатъчно надежден и затова получава най-висока оценка от трите метода.

Методът на пазарните коефициенти е също много широко използван от компаниите за анализ на финансови данни затова също трябва да получи високо тегло, но понеже не е толкова надежден, колкото DCF метода, то той получава малко по-ниска оценка от него.

Избраното съотношение за получаване на средно претеглена оценка на компанията е с тегла както следва:

0.15:0.25:0.4:0,2 (ЧСА:Пазарни коефициенти:DCFI:DCFE)

         Претеглена оценка = (О1*w1 + O2*w2 + O3*w3+Q4*w4)/10 =

(0.5*O1) + (0.25*O2) + (0.4*O3) + (0.2*Q4) = 10.0238

По така използвания метод за претегляне на пазарните оценки със съответно определените за тях тегла получаваме и обобщена оценка за цената на една акция на Биовет АД.

Обобщената цена на една акция е 9.9574 лв.

 

Таблица 15

Метод

Цена на една акция(1)

Тегло(2)

Претеглена цена3=(1)*(2)

1. ЧСА

10.0189

0.15

1.5028

2. Метод на пазарните сравнения

9.0290

0.25

2.2572

3. DCF модел за цяло предприятие

9.9991

0.4

3.9996

4. DCF  модел за оценка на СК

10.9894

0.2

2.1978

5. Σ=4

-

1

9.9574

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Ненков, Д., „Финансов мениджмънт”, УИ „Стопанство”, София, 2009 г.;

2.      Ненков, Д., „Оценка на инвестиции в реални активи, УИ „Стопанство”, София, 2005 г.;

3.      www.investor.bg

4.      www.bse.bg

5.      www.infostock.bg

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена на 10.03.2011 г.

Съдържа множество таблици и формули.

Най-новата информация е от 2010 г.

Ключови думи: Биовет, оценка, публично дружество, справедлива стойност на фирмата, собствен капитал, акция, подходи, методи, оценки, активи, доходи, пазарни сравнения, DCF модел, дисконтиране на свободните парични потоци, FCFI, WACC, модел на икономическа печалба, EVA

 

 

 

 


Търси за: публично дружество | справедлива стойност фирмата | собствен капитал | акция | подходи | оценки | активи | доходи | пазарни сравнения | DCF модел | дисконтиране свободните парични потоци | FCFI | WACC | модел икономическа печалба | EVA

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker