Стимулиране на малкия и среден бизнес в България

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2011-07-24
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 48 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Публични финанси
Цена:
 (125 лв) 100.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 25.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (2.58MB)          Html format .Html (190KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

МСП, бизнес, икономически преход, макроикономическа среда, държавна инициатива, банково финансиране, конкурентоспособност, основни пътища, община Хасково, заетост, безработица, промишленост, иновации, програми, мерки, перспективи

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Международният опит в развитието на всяка национална икономика практически доказва приоритетното значение на сектора на малките и средните предприятия за възникването на конкурентноспособно пазарно стопанство и постигането на оптимална диверсификация по отношение на големината на предприятията.

МСП са източник на нови работни места. Те стимулират развитието на предприемачески умения, допринасят за засилването на конкуренцията и намаляването на регионалните различия в стопанската ефективност. Тъй като икономическото развитие зависи преди всичко от частната инициатива на отделни личности или групи с различна мотивация, държавата трябва да създаде, наложи и осигури благоприятни рамкови условия за свободното и разгръщане.

Конкурентоспособността е синтетична категория, в която намират отражение резултатите от цялостната икономическа политика на една държава. Разгледана в най-общ смисъл конкурентоспособността характеризира способността на нацията да постига по-висока производителност, която се основава на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи.

Актуалността на избраната тема се поражда от факта, че МСП са гръбнакът на българската икономика и основен двигател на заетостта. МСП имат основна роля за увеличаване на темповете на икономически растеж, за развитие на високотехнологични производства и продукти с висока добавена стойност, за повишаване конкурентоспособността на икономиката.

Целта на дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия, да синтезира причините за ниската им конкурентоспособност и грешките в системата за стимулиране. На базата на този анализ трябва да се изведат важни изводи относно по-нататъшното развитие на частния ни сектор и да се формулират съответните препоръки.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек