Университет за национално и световно стопанство

Регионален център за дистанционно обучение – Хасково

Магистърска теза

на тема

„Стимулиране на малкия и среден бизнес в България”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

I. Място и роля на малкия и среден бизнес в България. 6

1. Същност и обща правна рамка на малките и средни предприятия. 6

2. Икономическия преход в страната и оформянето на сектора малки и средни предприятия. 8

3. Макроикономическа среда за развитие на малките и средни предприятия. 11

4. Държавната инициатива за стимулиране на малкия и среден бизнес. 14

5. Банково финансиране на малките и средни предприятия. 17

6. Основни пътища за повишаване на конкурентоспособността. 20

7. Програми на еврофондовете и тяхната роля за повишаване ефективността на работа на МСП.. 23

II. Малкия и среден бизнес в икономиката на община Хасково. 27

1. Обща икономическа характеристика на община Хасково. 27

2. Малък и среден бизнес. 29

3. Структура на предприятията по икономически дейности и спомагането им за подобряване на бизнес-средата. 31

3.1.  Промишленост. 31

3.2. Иновации.. 33

3.3. Бизнес информационни системи.. 35

3.4. Банково обслужване. 36

3.5. Информационни услуги за сектора на малките и средни предприятия:. 36

4. Програми и мерки за насърчаване на малкия и среден бизнес. 38

5. Капацитет за развитие и общи икономически перспективи пред МСП в община Хасково  39

Заключение. 44

Списък на използваните литературни и информационни източници:. 48

 

Увод

Пълноправното членство на България в Европейския съюз от началото на 2007 г. предостави на малките и средните предприятия (МСП) много нови възможности, при което възникнат и множество предизвикателства пред предприемачите. От края на 2008 г. световната икономика навлиза в рецесия. Според индикаторите за икономически растеж, икономиката на ЕС започва да се възстановява в края на 2009 г. Кризата в България обаче, започва едва в началото на 2009 г., а ефектите от нея по отношение на някои показатели са усетени дори по-късно. През изминалата 2010 г. проявлението на ефектите от кризата върху българската икономика продължава, въпреки сигналите за оживление и последващия минимален растеж на БВП. Това определя необходимостта от целенасочена и ефективна държавна подкрепа за малките и средните предприятия, чиято роля в икономиката непрекъснато нараства.

Международният опит в развитието на всяка национална икономика практически доказва приоритетното значение на сектора на малките и средните предприятия за възникването на конкурентноспособно пазарно стопанство и постигането на оптимална диверсификация по отношение на големината на предприятията.

МСП са източник на нови работни места. Те стимулират развитието на предприемачески умения, допринасят за засилването на конкуренцията и намаляването на регионалните различия в стопанската ефективност. Тъй като икономическото развитие зависи преди всичко от частната инициатива на отделни личности или групи с различна мотивация, държавата трябва да създаде, наложи и осигури благоприятни рамкови условия за свободното и разгръщане.

Конкурентоспособността е синтетична категория, в която намират отражение резултатите от цялостната икономическа политика на една държава. Разгледана в най-общ смисъл конкурентоспособността характеризира способността на нацията да постига по-висока производителност, която се основава на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи.

Актуалността на избраната тема се поражда от факта, че МСП са гръбнакът на българската икономика и основен двигател на заетостта. МСП  имат основна роля  за увеличаване на темповете на икономически растеж, за развитие на високотехнологични производства и продукти с висока добавена стойност, за повишаване конкурентоспособността на икономиката.

Целта на дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия, да синтезира причините за ниската им конкурентоспособност и грешките в системата за стимулиране. На базата на този анализ трябва да се изведат важни изводи относно по-нататъшното развитие на частния ни сектор и да се формулират съответните препоръки.

Задачите, които трябва да се решат за постигане на целта са няколко. На първо място, важно да се извлекат последиците на дългия икономически преход върху развитието на частния сектор. Нужно е да се направи анализ на общата икономическа обстановка в страната в момента, като среда за развитие на малките и средни предприятия. На базата на разглеждания период трябва да се формулират основните проблеми в развитието на разглеждания обект. В резултат на анализа на източниците на финансиране и основните проблеми трябва да се изведат перспективите за развитие на малките и средни предприятия у нас.

За целите на магистърската теза се използва методът на икономическия, институционален и социален анализ.

…………………………………………………………………………………………………………

I. Място и роля на малкия и среден бизнес в България

1. Същност и обща правна рамка на малките и средни предприятия

В нашата страна, подобно на много други, няма голяма яснота относно количествената и качествената определеност на понятието „дребен бизнес”. Отделните нормативни актове и институции имат различни тълкувания по въпроса. Все пак може да се обобщи, че не правим изключение от общото правило – най-използваният критерий за класифициране е броят на заетите, като размерът на оборота често се използва за спомагателен признак на разграничаване. По-надолу следват различните подходи при класифициране на малките и средни предприятия, възприето от някои нормативни актове.

На първо място е редно да кажем няколко думи за класификацията на малките и средни предприятия преди 1989 г. Реално погледнато, до началото на осемдесетте в България не е съществувал сектор дребен бизнес (резултат от целенасочена политика на изграждане на предимно големи производствени мощности и липсата на пазарна среда). По това време икономиката е доминирана от големи предприятия, които обаче демонстрират голяма доза консерватизъм по отношение поемането на рискове, внедряването на научни постижения и задоволяването на нуждите на пазара. В резултат на това българският потребител е бил лишен от редица търсени изделия. За да се противопостави на тази тенденция, държавната администрация по онова време приема съвкупност от нормативни актове, чиято цел е създаването на (държавен) сектор от малки и средни предприятия, способен да заеме съществуващите пазарни ниши. Съгласно нормативната база от 80-те години, малки и средни предприятия са тези, които работят на собствена стопанска сметка, самостоятелни юридически лица са (известни изключения от това правило), организират дейността си чрез насрещен план със силите на трудовия си колектив и отговарят на следните изисквания:

-          използват съвременна, производителна и гъвкава технология и оборудване за задоволяване на широк кръг потребители;

-          автоматизират единичното и дребно серийното производство;

-          преработват суровините в дълбочина и максимално оползотворяват отпадъчните продукти;

-          броят на заетите не надвишава 50 души за малките предприятия;

-          броят на заетите не надвишава 200 души за средните предприятия.

Главното достойнство на тази класификация е опитът едновременно да се съчетаят количествени и качествени признаци за групиране на фирмите. Въпреки това обаче, много от качествените критерии имат по-скоро положителен, императивен оттенък, който носи всички белези на тогавашната система на централно планиране на икономиката. Все пак трябва да се отбележи, че по онова време наистина се създават около 500 малки и средни фирми и малки мощности. Благодарение на тях българските потребители получават достъп до гама нови стоки.

………………………………………………………………………………….

3. Макроикономическа среда за развитие на малките и средни предприятия

Очакваното увеличение на инвестициите с популяризирането на България като страна с функционираща пазарна икономика и наличието на високо квалифицирана работна сила, макар и по слабо платена през следващите години със сигурност ще увеличи проектите, по които ще могат да се включат българските предприятия.

Основните задачи, пред които е изправен бизнеса в България е подобряване на качеството и конкурентноспособността на производството. България привлича чуждите инвеститори и с евтината си и висококвалифицирана работна ръка. Според доклада на центъра за икономическо развитие в България  през изминалата 2010 г. икономиката ни започна да нараства 1.5-2% на годишна база. През 2011 г. се очаква растежът да продължи, но няма да надхвърли 3%.

В бизнес средата у нас през 2010 г. не настъпват сериозни промени. България  постига напредък в стартирането на бизнес (чрез намаляване на задължителния минимален капитал от 5000 на 2 лева). Намаляването на времето и разходите, необходими на фирмите за изпълнение на различни регулации създава условия за стимулиране на икономическия растеж в България.

 Според доклада на центъра за икономическо развитие в България доходите и жизненото равнище на българите остават ниски и без близка перспектива за чувствително подобрение. През 2010 г. тримесечните показатели за безработицата (по наблюдение на работната сила) са по-високи в сравнение с година по-рано, но повечето се подобряват – макар и твърде леко. Новоразкритите работни места не са високоплатени, а в други предприятия и отрасли, макар и да не са формално освободени от работа, работниците продължително време не получават заплати.

Източник: НСИ, Бизнес наблюдения до март и наблюдение на потребителите през януари  2011г.

Фигура 1.

Очаквания на бизнеса за движението на персонала и на потребителите за безработицата, баланс %.

 

Това налага стимулирането на сектора на малкия и среден бизнес с оглед намаляване на безработицата както и подпомагане на икономическия растеж.

………………………………………………………………………………….

II. Малкия и среден бизнес в икономиката на община Хасково

1. Обща икономическа характеристика на община Хасково

Община Хасково е разположена в централната част на Южна България, между Родопите и Стара планина. Регионът се отличава с благоприятен климат, удобен транспорт и  е естествен център на културен живот. Общината заема ключово място в областта, тъй като през нея минава най-бързият и пряк път, свързващ Европа и Близкия Изток. Градът е кръстопът на 4 международни транспортни коридора.

Град Хасково е важен икономически център в Южен централен район. На територията му с най-високи показатели се развиват преработващата промишленост, търговията и услугите. Преработващата промишленост е многоотраслова: машиностроене за хранително-вкусовата и млекопреработващата промишленост; производство на кафе машини, отоплителни и битови уреди; металообработване; мебелна промишленост; лека промишленост: текстилна, конфекционна, обувна и хранително – вкусова. Важно място в стопанската структура на района заема селското стопанство. Съществуват благоприятни възможности за отглеждането на пшеница, сусам, царевица и особено на памук и тютюн - едни от най-качествените у нас. Основната заетост на жителите е предимно в преработващата промишленост (43%), търговията и услугите (22%).

Тенденциите в развитието на пазара на труда в общината са благоприятни. Безработицата се характеризира с близки до  средните стойности за страната и е една от най-ниските в област Хасково. Средномесечният темп, характеризиращ динамиката на безработицата, е отрицателен.

 

Описание: Description: Description: http://www.az.government.bg/Analyses/AnaPro/2010/quarter3/Pril1.gif

 

Община Хасково се характеризира с най-благоприятната образователна и възрастова структура на населението в областта. Тук възможностите за намиране на работа, получаване на образование и условията на живот са по-добри в сравнение с останалите населени места в областта, което я прави привлекателно място за инвестиции, работа и почивка.

 

Описание: Description: Description: http://www.az.government.bg/Analyses/AnaPro/2011/04/carta.gif

 

Географското положение на община Хасково е изключително благоприятно и ключово. Тя е транспортен кръстопът между Европа, Близкия и Средния изток, което е добра предпоставка за международен търговски и културен обмен. През територията й минават основните автобусни и железопътни връзки между входно-изходните гранични пунктове на България, коeто обуславя до голяма степен успешната търговия с Република Гърция и Република Турция.

 

Таблица 2: Разстояния до стратегически точки

Стратегическа точка

Разстояние

Българо-Гръцка граница

77 км.

Българо-турска граница

84 км.

Черно море

243 км.

гр. София

234 км.

Магистрала София - Пловдив - Хасково - Свиленград – Истанбул /Турция/

3 км.

Летище Узунджово

7 км.

 

Освен изгодното транспортно-географско положение, община Хасково се отличава и с изключително благоприятното си природно-географско и икономогеографско положение, което оказва влияние върху икономическото развитие на територията. В геополитически план община Хасково изпълнява ролята на външна граница на Европейския съюз с  Турция и Близкия Изток, граница между две култури, които от векове живеят заедно и намират общи пътища за развитието си. Геополитическото положение оказва влияние върху целия социално-икономически живот.

…………………………………………………………………………………..

Списък на използваните литературни и информационни източници:

1.      Минчев, Д., „Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”, София, 2003 г.

2.      Несторов, Л., „Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България“, катедра “Обща теория на икономиката”, СА „Д. А. Ценов”, Свищов, 2002 г.

3.      Владимирова, К., „Заетост, безработица и икономическо развитие“, София, 1992 г.

4.       Велев, М., „Икономика и мениджмънт“, София, 1998 г.

5.      Илиев, Й., „Ролята на държавата в подкрепа на производствените фирми и тяхната конкурентоспособност“, Велико Търново, 2005 г.

6.      Закон за малките и средни предприятия Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г.

7.      Ангелов, А., „Ръководство за разработване на бизнесплан“, София, 1999 г.

8.       Димитров, Д., „Собствен бизнес и предприемачество“, София, 1993 г.

9.       Владимирова, К., „Трансформациите в труда“, София, 2009 г.

10.   Бюлетин  „Европа по отблизо”, Фондация отворено общество.

11.   Програмата за икономическа реформа от Лисабон, София, 2003 г.

12.   Василев, Гр., Чуков, Кр., Тимчев, М., „Основи на стопанския анализ на предприятието“, ИК „Люрен”, София, 1992 г.

13.   Аврамов, Й, Д., Попов, „Пари, кредит, борси”, 2006 г.

14.    www.sme.government.bg

15.    www.nsi.bg

16.    www.basprog.com

17.    www.ced.bg

18.    www.economynews.bg

19.    www.euconsult.bg

20.    www.haskovo.bg

21.    www.rsz.haskovo.spnet.net

22.    www.hsnovini.com

23.    www.e-finance-bg.net

24.    mail.nacid.bg

…………………………………………………………………………………..

Темата е изготвена през юни 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Съдържа таблици, графики и изображения.

Ключови думи: МСП, бизнес, икономически преход, макроикономическа среда, държавна инициатива, банково финансиране, конкурентоспособност, основни пътища, община Хасково, заетост, безработица, промишленост, иновации, програми, мерки, перспективи.


Търси за: МСП | бизнес | икономически преход | макроикономическа среда | държавна инициатива | банково финансиране | конкурентоспособност | основни пътища | община Хасково | заетост | безработица | промишленост | иновации | програми | мерки | перспективи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (125 лв)  100.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker