Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

гр. София

ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема:

Предизвикателства и Проблеми пред България по Пътя към ЕПС

юни 2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

I. Еврото и въвеждането му в страните от ЕС 1

А) Монетарно обединение на ЕС 3

Б) Икономически измерения на новата единна валута спрямо България 6

II. Европейски паричен съюз 8

A) Етапи на развитие на ЕВС 8

Б) Законодателство и прилагане на еврото 11

В) Банкова политика 12

Г) Единна валутна политика 12

Д) Единна парична политика 13

Е) Ефект на еврото върху външната търговия и финансовите отношения 15

Ж) Въздействие върху финансовия и капиталов пазар 16

З) Ефектът на еврото на страните извън еврозоната 20

III. Избор на подходящ паричен режим за България по пътя й към ЕПС 21

А) Изходни условия на функциониращия в България паричен режим 26

(1) Икономическа ситуация в страната преди въвеждането на паричния съвет (ПС) 26

(2) Въвеждане на паричния съвет (ПС) в България 30

Б) Паричен съвет или плаващ валутен курс в рамките на ERM II - сравнителен анализ по пътя към ЕПС 32

(1) Същност на Европейския валутен механизъм (ERM II) 32

(2) Процедура за приемане на страните-кандидатки в ЕПС 33

(3) Съвместимост на паричния съвет в България с ERM II 35

(4) Аргументи срещу членство на страната в ERM II 38

В) Трети вариант: въвеждане на ЕВРОИЗАЦИЯ - плюсове и минуси 42

(1) Форми на евроизация 43

(2) Разходите за евроизацията 44

(3) Ползите от евроизацията 50

Г) Резултати от сравнителния анализ между паричните режими 54

IV. България и страните от Централна и Източна Европа в изпълнение на критериите за реална и номинална конвергенция 58

А) Резултати от реалната конвергенция 59

Б) Резултати от номиналната конвергенция 64

(1) Инфлация 64

(2) Публични финанси и бюджетен дефицит 64

(3) Инфлация и Валутен курс 65

(4) Валутен курс и лихвени проценти 66

(5) Валутен курс и евро 66

В) Присъединяването на България към ЕПС 74

V. Проблеми и перспективи пред България и новите страни-членки на ЕС по пътя към еврозоната 78

А) Проблеми преди присъединяването към еврозоната 78

(1) Необходимост от промяна на Маастрихтските критерии 78

(2) Инфлацията - пречка за България по пътя към ЕПС 79

Б) Перспективи за влизане в еврозоната 81

В) Споразумение за въвеждане на еврото в България 82

…………………………………

След 1 януари 1999 г. се въвеждат регулации от Европейския съюз с цел еврото да се въведе безболезнено за бизнеса и да не се налага законодателството на страните да се променя допълнително. Единност в законодателството се постигна чрез създаване на регулации от Европейския съвет, които осигуряват правната рамка за въвеждане на еврото. Двете основни регулации на Европейския съвет са:

Друг важен член от пакета регулации е 1091/4, който дава възможност за следното:

……………………………………..

Въздействие върху облигационния пазар. Облигационният пазар напълно се промени, тъй като различните видове държавни ценни книжа, краткосрочни или дългосрочни, акциите и публичния дълг на страните се емитират в евро. Сега пазарът привлича нови емитенти от страните на еврозоната и извън нея. Еврозоната дава възможност инвеститорите да инвестират извън националния пазар в други страни със сигурност, че няма да загубят от инвестицията и ще постигнат възвращаемост поради намаляването на вариацията на обмените курсове. Обаче въпреки прогреса, който е направен, европейският облигационен пазар в сравнение с американския още изостава по отношение на ликвидността, размера и обхвата на пазара.

Въздействие върху пазара на акции. От 1 януари 1999 г. пазарът на акции на Еврозоната е под въздействието на реформата „big bang". Всички активи бяха реденоминирани в евро. При компаниите на фондовата борса във Франкфурт, които са емитирали ценни книги в марки, сега цената им е в евро. Важна последица, особено за големите фирми, е възможността да се увеличи капиталът на местния пазар и на чуждите пазари, което беше по-трудно преди въвеждане на еврото. Валутният риск при инвестиране ще се намали значително. Други последици от „big bang" за пазара на собственост в еврозоната е развитието на паневропейските индекси за ценни книжа.

……………………………….

В началото на прехода почти всички „трансформиращи" се икономики възприемат режим на фиксиран валутен курс, внасяйки паричната политика от страните, към чиято валута са фиксирани. България тръгва по обратния път - плаващ валутен курс и независима парична политика (въпреки относително високата степен на отвореност на икономиката и липсата на традиции в провеждането на парична политика).

Необходимите условия за провеждането на успешна независима парична политика не са налице, което предопределя крайните резултати на тази политика. Законът за БНБ от 1991 г. гарантира висока степен на законова независимост (член 7) - de jure, като фактическа независимост; de facto - няма. Така фискалната политика доминира паричната, което при липсата на политическа воля за балансиране на правителствения бюджет резултира в непрекъснато финансиране на правителството от централната банка (кулминацията е в края на 1996 г., когато ЦБ отпуска пряк дългосрочен безлихвен заем на Министерството на финансите в размер на 18% от БВП). В тези условия централната банка не е в състояние да изгради кредибилно правило, върху което да основе провеждането на паричната си политика. До 1994 г. БНБ наблюдава паричната маса като цяло, докато от 1994 г. започва да следи поведението на резервните пари. През същата година е създаден и Комитет по парична политика. Като цяло БНБ не контролира промените в източниците на резервни пари и може да се твърди, че паричното предлагане е зададено външно за нея, т.е. то е ендогенно. Освен загубата на контрол върху паричното предлагане, БНБ не прави оценки за нуждите от пари в стопанството, т.е. търсенето на пари не е измервано. В този смисъл уравновесяванията на паричния пазар са напълно автономни за централната банка и единственото, което тя може да върши, е да внася допълнителни смущения в динамиката на предлагане и търсене на пари.

……………………………

В допълнение правителството чрез контрола върху банковата система (основните банки са собственост на държавата) насочва спестяванията в икономиката към финансиране на правителствения дълг и държавни фирми (които при пазарни условия не биха имали достъп до кредитния пазар). Развитието на банковата система се основава върху защита от чужда конкуренция и даване на лесен вход на новообразувани частни банки (своеобразна проява на тезата за „раждащата се банкова индустрия"). При ниското равнище на спестявания в страната и оскъдния капитал създадените частни търговски банки в повечето случаи са недостатъчно капитализирани и ориентират дейността си към набирането на депозити. Последните са насочвани във формата на кредити към акционерите на банките. Инвестиране на спестяванията от страна на търговските банки в рамките на страната и към свързани с акционерите на тези банки фирми е възможно поради слабия банков надзор. Това по принцип е така, защото надзор, който се осъществява от зависима от правителството централна банка, не би могъл да бъде ефективен и да осигурява стабилност на финансовата система.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1) “От лев към евро: Кой е най-добрият път?”, Николай Неновски; изд. Сиела 2001 г.

2) “Предизвикателствата на еврото”, д-р Ваня Иванова; София, 2004г.

3) “Евро и Бизнес”, д-р Светлана Александрова; сп. Алтернативи, бр. 1-2, 2002г.

4) “За бързо увеличение на еврозоната”, Георги Ангелов, Мартин Заимов; седмичник на ИПИ, бр. 261/06

5) сп. “Банки. Инвестиции. Пазари.” - кн. 2, 1998г.

6) сп. “Финанси”, бр.3, 1999г.

7) “Основното за ЕС” - Пенка Караиванова

8) “Влакът на еврото пътува на две скорости”, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, 2005г.

9) “Инфлацията застрашава приемането на България в ЕС”, Emerging Markets Daily News; 2005г.

10) “ЕС препоръчва мерки за спиране на инфлацията”, Агенция "Блумбърг"; 2005г.

11) www.evroportal.bg

Темата е изготвена Юни 2006 г.

Темата съдържа таблици, графики.

Ключови думи:

евро, Европейски съюз, страни членки, монетарно обединение, единна валута, Европейски паричен съюз, ЕВС, банкова политика, валутна политика, парична политика, външна търговия, капиталов пазар, финансов пазар, еврозона, паричен режим, паричен съвет, евроизация, конвергенция, публични финанси, бюджетен дефицит, валутен курс


Търси за: евро | Европейски съюз | страни членки | единна валута | Европейски паричен съюз | ЕВС | банкова политика | валутна политика | парична политика | външна търговия | капиталов пазар | финансов пазар | еврозона | паричен режим | паричен съвет | конвергенция | публични финанси | бюджетен дефицит | валутен курс

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker