Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Връзки и зависимости на социалната политика на България със социалните процеси в ЕС

2007 г.

Съдържание

Увод 3

1. Политика на заетостта в България 4

2. Стратегия по заетостта 5

3. Социалната политика 10

Заключение 16

Използвана литература 17

Увод

Социалната политика и заетостта обхващат области, в които съществува значително вторично законодателство на ниво Европейски съюз от рода на въпросите здравеопазване и безопасност, трудово право и равно третиране на мъжете и жените, както и области като социалния диалог, заетостта и социалната защита, където се разработват сходни политики на базата на Договора за ЕО. В тези области има едно много важно задължение да се координират съответните политики, за да създадат хомогенна социална рамка съгласно принципа и правилата на Договора за Европейския съюз. Европейската социална политика играе важна роля в изграждането на икономическата сила на ЕС чрез развитието на уникален социален модел, който доказа своята гъвкавост и динамичност при реагирането на бързите промени в икономиката и обществото на Европа през последните десетилетия. В миналото социалната политика е дала възможност на Европейския съюз да управлява структурната промяна, като същевременно негативните социални последици са били свеждани до минимум. Усъвършенстването на европейския социален модел и инвестирането в хората е важно за съхраняването на европейските социални ценности на солидарност и справедливост при същевременно подобрение на икономическите достижения.

.................................................

1. Политика на заетостта в България

С цел пълно хармонизиране с правото и достиженията на Европейския съюз и за създаване на условия за пълно прилагане на Европейската стратегия по заетостта България привежда нормативната си база в съответствие с европейската.

В националната си нормативна уредба Република България е извършила съответната подготовка по отношение транспониране достиженията на правото на ЕС. Основополагащ документ на политиката по заетостта в краткосрочен и средносрочен план са насоките на Европейската стратегия по заетостта и директивите на ЕС по въпросите на равното третиране, професионалното обучение и други области, свързани със заетостта.

От 1 януари 1998 г. влезе в сила Законът за закрила при безработица и насърчаване на заетостта /ЗНБНЗ/. Чрез него цялостната дейност в областта на заетостта и безработицата се регламентира на законова основа. Това се отнася и до основните функции и дейности на системата на трудовата борса в страната. По този начин, в .началото на 1998 г. функциониращата трудова борса има вече и собствена законова основа и регламентация.

От 1 януари 2002 г. е в сила Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, който действа, и по който се работи и в настоящия момент. Той урежда обществените отношения при насърчаването и подпомагането на заетостта, професионалното информиране и консултиране, обучението за придобиване на професионална квалификация на безработни лица и на заети лица; посредничеството по информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Р България.

.............................................................

2. Стратегия по заетостта

Стратегията по заетостта на Република България е разработена и въз основа на следните стратегически документи:

Стратегия за развитие на човешките ресурси 2000 - 2006 г. (2000 г.) -Стратегията разглежда проблема в четири различни перспективи - реализацията на пазара на труда, професионалното образование и обучение, здравеопазването и културата.

Съвместен доклад за оценка на приоритетите в заетостта на Република България (2002 г.) - Документът представлява двустранно съгласуван комплекс от цели на политиката по заетостта и пазара на труда, необходими за напредъка в трансформирането на трудовия пазар на страната, за адаптиране на системата по заетостта с оглед прилагане на Европейската стратегия за заетост, в процеса на подготовката на страната за членство в Европейския съюз. Прегледът осигурява на Правителството на България и на Европейската комисия информация и оценка по основните въпроси на развитието на човешките ресурси и пазара на труда.

 Национален план за икономическо развитие - за периода 2000-2006 г. (НПИР) - включва дългосрочните въпроси на социално-икономическото развитие в България. С него се въвежда комплекс от съвременни подходи за планиране и програмиране. Документът представя визията за бъдещото развитие на страната, съответстваща на националните приоритети, напредъкът в преговорите с ЕС и е основа за преминаване към многогодишно програмиране на ползването на пред-присъединителните фондове.

По своето съдържание, прилаганите у нас мерки и програми в рамките на активните и пасивни политики, съответстват на практиката в икономически развитите страни. Те са насочени към регистрираните безработни, към заетите лица, към работодателите. Провежда се текущ мониторинг, както и специализирани изследвания върху пазара на труда.

.....................................................

Заключение

Въпреки, че националните планове за действие са иновативна инициатива в много аспекти, те са изградени на основата на мероприятия и политики на пазара на труда, които се прилагат след началото на придвижването на процеса за изграждане на стратегия в областта на заетостта след срещата на Европейския съвет в Есен и включват разширяване на мероприятията и схемите, които са доказали своята ефективност, както и в много по - голяма степен се придържат към партньорството като принцип. В светлината на по - нататъчното развитие на Националните планове за действие Европейската комисия поставя акцента върху доказателствата за успешно достигане на целите, заложени в ръководните линии за развитие на заетостта и върху необходимостта от постигането на оптимален баланс между политиката и мероприятията, доказали своята ефективност, и новите мероприятия като част от продължаване на хода на процеса.

Използвана литература

 1.  Министерство на труда и социалната политика, Република България -"Стратегия по заетостта - 2004 - 2010 година" - приета от Министерски съвет на 6.11.2003 г.-София, 2003 г.
 2.  Шопов, Д., Л. Дулевски, Л. Стефанов, М. Паунов, "Икономика на труда", София, изд. "Тракия М", 1999 г.
 3.  „Трудът и неговата социална защита през XXI век" - Юбилейна мeждународна научна конференция - 29 май 2003 г., София, - УНСС, Катедра „Труд и социална защита", Университетско изд. „Стопанство", София, 2003 г.
 4.  Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив - "Пазарът на труда и услугите по заетостта в Пловдивския регион през първо тримесечие на 2004 година"
 5.  www.mlsp@.government.bg
 6.  www.ncz.government.bg
 7.  www.az.government.bg
 8.  www.europe.bg
 9.  www.bghelsinki.org
 10.  www.nsi.bg
 11.  www.bta.bg
 12.  www.bTV.bg
 13.  www.bnt.bg
 14.  www.dnevnik.bg

........................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

социална политика и процеси в ЕС - връзки и зависимости; политика и стратегия на заетостта в България; Закон за насърчаване на заетостта;


Търси за: социална политика процеси връзки зависимости | политика стратегия заетостта България | Закон насърчаване заетостта

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker