Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Сигурност на ЕС

2007 г.

Съдържание

Увод 3

1. Фактори, влияещи върху националната сигурност 5

2. Разходи за отбрана 6

3. Използване на средствата за отбрана 8

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 11

Увод

"Сигурността не се постига

чрез издигане на прегради,

сигурността се постига чрез

отваряне на врати."

Урхо Кеконен

Националната сигурност се осъществява и гарантира чрез система от дейности с политически, военен, икономически, научно-технически, духовен, социален и военнопатриотичен характер. Тя гарантира независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната и единството на нацията при запазване на всяка етнокултурна самобитност и строго зачитане на човешките права, при спазване на вътрешния ред и законност.

Концепцията за националната сигурност на Република България представлява официално приети политически виждания за защита на българските граждани, общество и държава от външни и вътрешни заплахи от всякакво естество, при отчитане на наличните ресурси и съобразяване с нивото на гаранциите, които дават световната, евроатлантическата и европейската система за сигурност и стабилно развитие.2

Стратегията на националната сигурност на страната ни е свързана и с осъществяването на информационно-аналитична и прогностична дейност чрез събиране, обработване и съхранение на информация, която е от значение за националната сигурност и националните интереси на България. Изготвят се и информации за нуждите на държавното управление, информации за висшите органи на държавната власт. Основните служби и институции, отговорни за стратегическото осъществяване политиката на национална сигурност, осъществяват координация и взаимодействие в съответствие с международни задължения на Република България и в интерес на националната сигурност на страната с чужди специални служби за противодействие на международния тероризъм и други форми на международната организирана престъпност.

..........................................................

  1.  Фактори, влияещи върху националната сигурност

Върху изграждането и управлението на ефективна и целенасочена политика и стратегия по отношение националната сигурност на Република България, влияят редица фактори, компоненти и политики, като най-общо са три основните фактори на националната сигурност на България, разгледани и анализирани откъм техния обхватен аспект, а именно3:

-степента на развитие и ресурсите на страната - политиката на сигурност разпределя националните ресурси така, че да се защити България от налагането на чужда политическа и икономическа воля и да се осигури правото й на суверенен избор по всички аспекти на вътрешната и външната политика, политиката за сигурност и отбраната.

Присъединяването на България към международните финансови и търговско-стопански структури открива нови перспективи за гарантиране на нашата сигурност. Изолирането на страната ни от световните интеграционни процеси само по себе си е заплаха за българските граждани, общество и държава.

......................................................................

2. Разходи за отбрана

Разходите за отбрана в размер на 2,6 на сто от БВП е ангажимент, поет от държавата, при преговорите ни за членство в НАТО и този ангажимент е потвърден на най-високо държавно равнище с поредица документи като Стратегическия преглед на отбраната и План 2015г., утвърден от Министерски съвет. Процентът от 2,6 е свързан с  ниската стойност на брутния вътрешен продукт на страната.

Въз основа именно на 2,6 на сто от БВП и на прогнозите за ръста на БВП са направени разчетите за развитието на българската армия до 2015 година. Тези разчети стъпват стриктно  върху данните, които е подало Министерството на финансите.  Те са залегнали в План 2015 и са одобрени  от правителството.

Разходите за превъоръжаване на един военнослужещ в Българската армия са най-ниските в НАТО. Ние отделяме 2500 долара, като дори Румъния отделя 2 пъти повече. Холандия дава за превъоръжаване на 1 военнослужещ 14 пъти повече от нас, Дания - 9 пъти повече, Естония - 4 пъти повече.

В същото време в момента в нашата армия имаме автомобили, приети на въоръжение през 1955 година. Имаме танкове от 60-те години и БТР-и от 1967 година. Т.е. нашата модерна армия борави с бойни машини отпреди половин век.

По отношение на разходите за отбрана като процент от БВП България е на 5-то място сред страните-членки на НАТО след САЩ - 3,8%, Турция - 3,2%, Гърция - 3,1%, Франция - 2,5%. (данните са за 2005 година.), но по абсолютна стойност на разходите за отбрана сме сред най-изоставащите страни.

Процентът от БВП при нас е сравнително голям, но за съжаление брутният вътрешен продукт не е голям. Дания например, която е сравнима като брой на населението с нас, отделя 1,9% от БВП, но военният й бюджет е 3,6 млрд. долара или 6 пъти повече от нашия.

.............................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Костадинова, В. Българската сигурност и предизвикателствата на глобалната ера, сборник публикации по национална сигурност към МО, август, 2004 г.;
  2.  Стефанов, Г. Външна политика. Дипломация., Албатрос, С., 1994;
  3.  Сб. Политика на сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация. С., 1997 г., под ред. На Г. Генов;
  4.  Концепция за националната сигурност на Република България, Държавен вестник, бр. 46 (22 април 1998), 1-5.
  5.  Концепция за националната сигурност на Република България, приета с Решение на 38-о НС от 16.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 46 от 22.04.1998 г.

...................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

национална сигурност - концепция и стратегия, отбрана - разходи и използване на средствата, НАТО

2 Виж Концепция за националната сигурност на Република България, приета с Решение на 38-о НС от 16.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 46 от 22.04.1998 г.

3 Виж Концепция за националната сигурност на Република България, приета с Решение на 38-о НС от 16.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 46 от 22.04.1998 г.


Търси за: национална сигурност концепция стратегия | отбрана разходи използване средствата | НАТО

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker