Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Конкурентните позиции на българската икономика в сравнителен план със страните от ЕС

2004 г.

Съдържание

Увод 3

1. Конкурентноспособност 4

2. Чуждестранни инвестиции и икономически растеж 6

3. Проблеми пред развитието на конкуренцията в България 10

4. Повишаването на конкурентноспособността на българските фирми, фактор за икономически растеж 13

5. Чуждестранните инвестиции - фактор за конкурентноспособност и растеж на българската икономика 18

6. Перспективи в развитието на конкуренцията в България 20

Използвана литература: 23

Увод

На 15 юни 2004 г. България приключва последните преговори с Европейския съюз, което и предоставя възможността да подпише договора за присъединяване през пролетта на 2005 г. и да стане пълноправен член на съюза в началото на 2007 г. Успешното приключване на присъединителните преговори с ЕС налага необходимостта българските фирми бързо да се адаптират към условията на европейския пазар и неговите изисквания, което се изразява в подобряване на качеството и конкурентноспособността на производството.

Основен проблем пред българската икономика в процеса на присъединяването ни към евроструктурите е степента на готовност на българският бизнес да се справи с конкурентния натиск на европейските пазарните сили, особено при липсата на регламентирана правна рамка на вътрешния пазар на Европейския съюз.

Европейските пазари са изключително конкурентни, а в много области са строго регулирани. Ето защо повишаването на конкурентноспособността на българските предприятия и на икономиката, като цяло, има решаващо значение за успешното справяне с натиска на конкурентните сили в ЕС.

 1.  Конкурентноспособност

Конкурентноспособността е синтетична категория, в която намират отражение резултатите от цялостната икономическа политика на една държава. Разгледана в най-общ смисъл конкурентноспособността характеризира способността на нацията да постига по-висока производителност, която се основава на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи.

Проблемите свързани с повишаване  на конкурентноспособността на българската икономика са особено актуални сега когато пълноправното членство на България в ЕС е почти факт.

Повишаването на конкурентноспособността е основна цел и приоритет на страните от Европейския съюз.

Въпросът за конкурентността е от изключително важно значение и в сферата на частния бизнес. На настоящият етап ефективното усвояване на определената част от предприсъединителните фондове създава предпоставка за подобряване на конюнктурата на българския пазар, както и за увеличаване на относителния дял на частния сектор в брутния вътрешен продукт на страната.

Очакваното увеличение на инвестициите с популяризирането на България като страна с функционираща пазарна икономика и наличието на високо квалифицирана работна сила, макар и по слабо платена през следващите години със сигурност ще увеличи проектите, по които ще могат да се включат и българските предприятия. През 2005-2006 г. преките чужди инвестиции достигат рекордно високо ниво. Тези характеристики се признават от основните рейтингови агенции. Кредитния рейтинг на България е издигнат до ниво инвестиционен.

...........................................

4. Повишаването на конкурентноспособността на българските фирми, фактор за икономически растеж

От съществено значение за постигането на висока конкурентност е провежданата икономическа политика на държавата. Държавата трябва да създаде условия, подходяща бизнес среда, но основен фактор за увеличаване на конкурентноспособността са фирмите, или корпоративното (микроикономичес- ко) управление. Като цяло колкото повече се приближаваме към ЕС и еврото, толкова повече „макроикономиката“ става външно зададена за страната и изборът там е ограничен, и толкова по-голямо значение придобива „микроикономиката“, която трябва да стане водеща в процеса на догонване и на икономически растеж.

Националната производителност зависи пряко от производителността на компаниите. Тя не може да бъде конкурентна без да са конкурентни фирмите, които работят в нея. Това изисква по-квалифицирани човешки ресурси, по-добра информираност, по-модерна инфраструктура, по-интензивна конкуренция.

В съвременните условия фирмите променят своите стратегии, като преминават от сравнителни към конкурентни предимства, които се основават на по-качествени, с по-голяма добавена стойност уникални продукти и процеси. Способността на държавите да изградят такава бизнес среда, в която фирмите да произвеждат сложни, диференцирани с висока добавена стойност продукти, предназначени да задоволяват повишените изисквания на потребителите има голямо значение за просперитета на националната ни икономика. Основна необходимост в тези условия е държавата да способства за развитието на високотехнологични производства с по-висока степен на преработка и съдържание на интелектуален компонент. Тези производства са потенциално конкурентни и могат да окажат сериозно въздействие върху цялостното преструктуриране на икономиката.2 Това е един от начините България да продължи своя икономически растеж.

Бизнесът все повече осъзнава, че устойчив растеж може да бъде постигнат само чрез подобряване на фирмената конкурентноспособност. А тя се определя от два основни фактора - качество на микросредата и ефективност на стратегиите, които им позволяват да се справят успешно с конкурентния натиск.

Оценка на бизнес средата може да бъде направена на базата на следните показатели: възможности за започване на нов бизнес; отсъствието на административни бариери; ефективна защита на конкуренцията; достъпът до финансиране и др. по отношение на бизнес средата България заема 67-мо място сред страните от Европейския съюз.3

.................................................................

6. Перспективи в развитието на конкуренцията в България

В проведените през 2005 г. избори българските избиратели дадоха своя вот за конкурентно ориентираната стратегия на пазарната реформа. Доколко ще бъдат оправдани появилите се оптимистични очаквания, е въпрос на бъдещето и политическата воля и морал на новата власт. На фона на позитивните очаквания на избирателите се очертават няколко сценария за възможните събития в стопанския и политически живот.

А. Оптимистичен сценарий.

Държавните институции предприемат координирани действия по елиминиране на преразпределителната стратегия и постепенно утвърждаване на конкурентно ориентираната. На преден план се извежда институционалната реформа, укрепването на съдебната система и мащабната борба с корупцията и престъпността във всичките й разновидности.

Полагат се особени усилия за активизиране на дребния и средния бизнес във всички сфери на икономиката и особено за възраждане на селското стопанство. Целта е, първо да се засили конкурентноспособността на продуктовите пазари от страна на предлагането и, второ, да се създадат пазарни субекти, реализиращи мотивите си за растеж на доходите и богатството не чрез нарушаване на правилата на пазарната игра, а на основата на тяхното стриктно спазване.

.........................................

Използвана литература:

 1.  Икономиката на кръстопът - Партиздат, София, 1990г.
 2.  Сборник четвърти национален симпозиум “Качество, конкурентноспособност, устойчиво развитие” - Междууниверситетски център по мениджмънт на качеството, София, 1999г.
 3.  Качество на продукцията и конкурентноспособността на предприятието - Г. Маринов, В. Иванов;
 4.  Малки и средни предприятия и конкурентноспособност - Център за икономическо развитие;
 5.  Сборник пети национален симпозиум “Качество, конкурентноспособност, устойчиво развитие” - Университетско издателство “Стопанство”, София, 2000г.
 6.  Конкурентноспособност на българската икономика - годишен доклад на Центъра за икономическо развитие
 7.  www.nsi.bg
 8.  www.econ.bg
 9.  www.government.bg
 10.  www.evropa.bg
 11.  www.evroportal.bg

...............................................

Темата е писана 2004 г.

Ключови думи:

конкурентни позиции, българска икономика, сравнителен план, ЕС, конкурентноспособност, чуждестранни инвестиции, икономически растеж

2 Дамянова, А., гл. Експерт, Център за икономическо развитие, “Повишаване на конкурентноспособността на българската икономика”.

3 България 2010: икономическите предизвикателства. Доклад за президента на Република България, разработен от експерти и представители на неправителствени организации, С., 2005 г.


Търси за: конкурентни позиции | българска икономика | сравнителен план | конкурентноспособност | чуждестранни инвестиции | икономически растеж

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker