Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Глобализация и конкуренция

2006 г.

Съдържание

1. Глобализация 3

2. Регионализация 4

3. Глобализация и ЕС 5

4. Проблеми пред България в процеса на глобализация 9

5. Инвестиции 10

6. Потенциални заплахи за сигурността на отделната държава 12

7. Къде сме ние сред световния икономически океан и какво е участието ни в международната търговия 16

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 24

 1.  Глобализация 

Глобализацията е процес на нарастваща икономическа интеграция в световен мащаб, чиито основни двигателни сили са: либерализацията на международната търговия и движението на капитали; ускоряването на техническия прогрес и настъпването на информационното общество; дерегулирането.

Трите фактора взаимно си влияят: техническият прогрес насърчава международната търговия, а световните търговски образци дават възможност за по-ефективно разпространение на техническия прогрес. Дерегулирането способства за премахването на търговските бариери и насърчава развитието на нови технологични форми в условията на свободна конкуренция.

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб. Може да се разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни. Тя е интегриране на икономическия живот в отделните страни към най-напредналото в света, изграждане на тази основа на единно, взаимосвързано, на високо равнище на производствените сили и техническия прогрес световно стопанство.

Глобализацията се определя като намалението в международните цени или бариерите за правене на бизнес или от друга страна взаимодействието с други хора от други нации навсякъде в света. Ефектът и е да въведе и увеличи интеграция на пазарите за стоки, услуги, технологии, идеи, труд, намалявайки различията в цените за тези продукти и фактори през пространството. Падането на разходите за транспорт, огромното намаление на комуникационните и информационни цени, и премахването на митнически и немитнически бариери в търговията със стоки, услуги, финансов капитал и до известна степен труд се обединяват в късния 20 век и води до увеличаване глобализацията с една неконтролируема скорост, която не показва изглед на намаляване.

..................................................................

4. Проблеми пред България в процеса на глобализация 

Проблемите пред България в процеса на глобализация са твърде сложни. Външният ни дълг е твърде  голям. Той надхвърля БВП за година. България все още търси източници на финансиране от свободния капиталов пазар. Според нас включването на страната ни в Европейския съюз ще доведе още повече засилване влиянието на силните икономики и зависимостта ни от тях. Страната ни не може да изпълни все още критериите, изисквани от съюза.

Днес 20% от населението от населението ползва над 80% от благата. Сделките при сливане и поглъщане на компании са за повече от 3.4 трилиона долара. Това неминуемо води до съкращаване на работни места. Безработните в света са над 1 милиард души. Новите мегакомпании се ръководят от страни от центъра на световното стопанство и се управляват съобразно техните интереси. Това застрашава бившите социалистически страни включително нашата, където новозараждащото се производство се разрушава още в самото начало. В мегакомпаниите е концентрирана икономическа и политическа мощ. Посредством инвестициите си в по-слабо развитите страни създават класа, обслужваща техните цели и възпрепятстват естественото развитие на тези страни. Това се отнася и за България. Но дори и да се отчете и положителния ефект от чуждестранните инвестиции за кредитиране на националната ни икономика, то със плащанията по външния дълг се изнасят в посока на развитите страни повече капитали отколкото влизат в страната ни. В България успоредно с навлизането на чужди капитали голяма актуалност придобиват темите за корупцията и мръсните пари. Корупцията се развива там, където са неразвити пазарите или съществуват забранителни режими. Най-висока норма на печалба носят точно тези пазари, които са незаконни или се ограничават от държавата. В България също така има видимо разминаване между предлагане и търсене на даден продукт или услуга. Икономиката в сянка у нас е напълнила резерва с 1.05 милиарда марки - това е валутата от “неидентифицирани” източници, изкупена от БНБ през 1998 година. Сенчестата икономика през 1997 година заема между 30 до 40%  от БВП на нацията. Този процент значително се покачва през годините.

.....................................................................

7. Къде сме ние сред световния икономически океан и
какво е участието ни в международната търговия

България е на 78-о място по БВП на глава от населението за 2004 г. от общо 145 страни. Русия и Румъния имат по-голям БВП от нас. Нашият БВП от 1484 долара за 2004. е близко до този на Намибия.

Страните от Източна Европа могат да се групират по БВП, както следва:

 1.  С годишен размер на БВП от 1000 до 2000 долара на глава от населението са: България, Румъния, Русия, Албания, Македония. 
 2.  С годишен размер на БВП от 2000 до 5000 долара на глава от населението са: Беларус, Хърватско, Унгария, Латвия, Литва, Словакия и Полша. 
 3.  С размер на БВП от 5000 до 10 000 долара годишно живее населението на Чехия, Естония и Словения.

Ние сме една от четирите страни, които сме намалили драстично износът си от 9.3 млн. долара през 1990 г. на 5.5 млрд. долара през 1998 г. (данни на Световната банка). Никоя друга страна няма намаление на износа си за този период с изключение на Албания, Сиера Леоне и Централната Африканска Република.

Пределно ясно е, че ние не можем да участваме в глобализацията и световната търговия без приоритети, без индустриално производство, без протекционизъм на собственото производство. Ясно е, че наистина се нуждаем от нова икономическа и парична политика. Без индустрия няма растеж! Необходима е политика за индустриален растеж и приоритети за износ.

Със стратегии за икономическо развитие са 107 страни в света, а ние се лутаме наляво и надясно, и хищнически унищожаваме индустрията си. А имаме такъв интелектуален капацитет, който пилеем, вместо да развиваме хай-технологии. Има крещяща нужда от създаване на агенция, която да разработва стратегии за бъдещото технологично развитие на страната. В нея трябва да работят висококвалифицирани кадри, а не правителствени клакьори.

......................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  А. Тофлър. Трусове във властта, С., Народна култура, 1991, с. 273;
 2.  Ангелов, Ив. с колектив, Икономическа политика в условията на валутен съвет, София, юли 1997;
 3.  Ангелов, Ив. с колектив, Икономиката на България до 2000 година, София, март 1998;
 4.  Ангелов, Ив. с колектив, Икономиката на България до 2001 година и отвъд-до 2010 година, София, юни 1999;
 5.  Балабанов, Илия, Контекст и подход за разкриване и използване на перспективните пазарни ниши на българската икономика. Икономическа мисъл, 2001, кн. 1;
 6.  Балабанов, Илия, Инвестиционният вакуум - причини и изход. Академично издателство; 2002;
 7.  Бауман, З. Глобализацията. Последиците за човека. София, 1999.
 8.  Генов, Н. Перспективи пред социологията в България, УИ; С.; 2001;
 9.  Лазаров, Р., Препятствията пред иновационната дейност на предприятията. Икономическа мисъл, 200, кн. 2;
 10.  Недялкова, Анна  Глобализация на икономиката и развитието- Варна; Унив. изд. Черноризец Храбър, 2004;
 11.  Стегър, М. Глобализация; С.; 2005;
 12.  Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България. София, 1999.
 13.  проф. Виомир Франичевиц и проф. Хироши Кимура "Globalization, Democratization and Development", European and Japanese Views of Change in South East Europe;

..........................................................

Темата е писана 2006 г.

Най-новите данни са за 2004 г.

Ключови думи:

глобализация и конкуренция, регионализация, инвестиции, потенциални заплахи, международна търговия


Търси за: глобализация конкуренция | регионализация | инвестиции | потенциални заплахи | международна търговия

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker