Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

На тема:

Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея

 

 

 

 

 

спец.: Макроикономика

 

 

 

 

 

 

 

София, 2006 г.


Съдържание:

 

1. Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика. 3

2. Социална политика на ЕС – обща характеристика. 4

2.1. Трудово право. 4

2.2. Равно третиране на жените и мъжете. 4

2.3. Антидискриминация. 5

2.4. Здраве и безопасност. 5

2.5. Социална закрила. 6

2.6. Социален диалог. 6

2.7. Заетост. 6

2.8. Обществено здравеопазване. 7

2.9. Изрично изискване на acquis за създаване на определени институции. 7

3. Глава 13 “Социална политика и заетост”. 8

3.1. Трудово право. 9

3.2. Равно третиране на жените и мъжете. 10

3.3. Антидискриминация. 11

3.4. Заетост и Европейски социален фонд. 12

3.5. Социален диалог. 13

3.6. Социална закрила. 13

3.7. Обществено здравеопазване. 14

3.8. Увреждания. 14

3.9. Здравословни и безопасни условия на труд. 15

Заключение. 15

Използвана литература. 16

 


 

............................................

 

Заетостта и социалната политика обхващат области, в които съществува значително вторично законодателство на ниво ЕС, като например въпросите на здравето и безопасността, трудовото право и равното третиране на жените и мъжете, и области като социален диалог, заетост и социална закрила, в които се разработват политики за сближаване на националните законодателства на базата на Договора за ЕО. Спрямо тези области няма правни задължения за прилагане на конкретни политически мерки, но съществува едно много важно общо задължение да се координират съответните политики, за да може да се разработи една хомогенна социална рамка в съответствие с принципа и нормите на Договора за ЕО.

 

........................................

 

2.3. Антидискриминация

С влизането в сила на новия чл. 13 на Договора за ЕО, въведен чрез Договора от Амстердам, Общността получи правото да се бори срещу дискриминацията на един широк фронт – полов, расов и етнически произход, религия и вяра, нетрудоспособност, възраст и сексуална ориентация – в области в рамките на заетостта, а също и извън тях.

Понастоящем законодателството на Общността включва Директива 2000/43 на ЕО, която забранява расовата и етническа дискриминация в областта на заетостта, образованието, социалното осигуряване и здравеопазването, достъпа до стоки, услуги и жилище; и Директива 2000/78 на ЕО, която забранява дискриминацията в областта на заетостта на база религия и вяра, нетрудоспособност, възраст и сексуална ориентация. Формулирана е също така и програма за действие на Общността, която цели да насърчи изследването на дискриминацията и да стимулира обмен на опит и успешна практика между държавите членки.

 

.....................................

 

2.8. Обществено здравеопазване

Член 152 на новия Договор предвижда, че при формулирането и изпълнението на политиката и дейността на Общността трябва да се гарантира висока степен на здравна закрила. В съответствие с това изискване ЕС се стреми да обезпечава висока степен на закрила на човешкото здраве при формирането и изпълнението на всички политики на Общността. Отново в тази връзка ЕС е издал и няколко директиви в областта на тютюневите изделия и рекламирането им.

 

.........................................

 

ЕС подчертава колко е важно за България да се съобразява със Споразумението за асоцииране както и с Партньорство за присъединяване, които представляват основни елементи на засилената предприсъединителна стратегия. ЕС отбелязва, ангажимента на България, чрез Партньорство за присъединяване и Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕО, да доизгради съществуващите институции по заетостта и социалната политика и да се присъедини към европейското acquis в тази област. ЕС подкрепя България в процеса на поетапното хармонизиране на законодателството й с това на Общността, както и в усилията й да осигури ефективно изпълнение, като същевременно приема, че хармонизирането с тази част на acquis, ще изисква от България значителни инвестиции. Освен това, ЕС подчертава значението на социалното измерение на Съюза, консолидиран след Договора от Амстердам, както и това, че от датата на присъединяване ще се изисква срочно и пълно транспониране и изпълнение на законодателството в областта на социалната политика и заетост.

 

.....................................

 

3.3. Антидискриминация

ЕС припомня, че борбата срещу дискриминацията, основана на пол, расова или етническа принадлежност, религия или вяра, инвалидност, възрастова или сексуална ориентация е съществен елемент от политическото право на ЕС и като такъв отговаря на политическите критерии от Копенхаген. Тъй като член 13 от Договора за ЕО търпи развитие, България ще трябва да отделя непрекъснато внимание за борба с тези явления и да предоставя, в контекста на присъединяването, редовно актуализирана информация за инициативите си в това отношение.

ЕС привлича по-специално вниманието на България върху факта, че Директива 2000/43/ЕО, прилагаща принципа за равното третиране между хората, независимо от расовата им или етническа принадлежност, приета на 29 юни 2000 г., с дата за транспониране 19 юли 2003 г., ще изисква равно третиране в заетостта, достъпа до стоки и услуги, образованието и професионалното обучение, жилищата, социалните придобивки, социалното осигуряване и здравеопазването. В допълнение, Директива 2000/43/ЕО изисква създаването на орган за насърчаване на равенството, независимо от расовата и етническа принадлежност.

ЕС привлича вниманието на България също към факта, че Директива 2000/78/ЕО, установяваща общата рамка на равното третиране в заетостта, приета на 27 ноември 2000 г., с дата за транспониране 2 декември 2003 г. (с възможност за продължаване с три години на разпоредбите за инвалидността и възрастовата дискриминация), забранява дискриминацията на пазара на труда, основаваща се на религия или вярвания, инвалидност, възраст или сексуална ориентация, включително членството в синдикални или професионални организации. В допълнение, Директива 2000/78/ЕО изисква предприемането на допълнителни мерки, за да се отговори на специфичните потребности на хората с увреждания.

 

.............................................

 

3.7. Обществено здравеопазване

ЕС припомня важността, която отдава на осигуряването на високо ниво на здравна закрила при определяне и приложение политиките на Общността. България трябва да се съобрази с това при разработването на политиката си. България се приканва да представи актуализирана информация за предприетите и планираните мерки в това отношение и в частност каква подготовка предвижда да извърши за приспособяване към действията на Общността в сферата на общественото здравеопазване. България се поощрява да вземе участие в новата Програма за общественото здравеопазване.

ЕС приканва България да продължи транспонирането, приложението и изпълнението на acquis за тютюните. България ще трябва да се съобрази с новата Директива 2001/37/ЕО, която замества Директива 89/622/ЕИО, изменена съответно с Директива 92/41/ЕИО и Директива 90/239/ЕИО. България се приканва също да отчете факта, че Директива 98/43/ЕО е анулирана, и да се придържа към бъдещите изменения в acquis в областта на рекламата на тютюневите изделия.

 

...........................................


Използвана литература:

 

1.                           Георгиева Е., Симеонов К., Европейска интеграция, изд. „Византия”, София, 2005 г.

2.                           www.mlsp.government.bg

3.                           www.europe.bg

4.                           www.evropa.bg

5.                           www.europa.eu.int

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

социална политика на ЕС, Договор за създаване на европейската икономическа общност (ДЕИО), трудово право, равенство между половете, антидискриминация, здраве и безопасност, социална закрила, социален диалог, заетост, обществено здравеопазване, Европейски социален фонд, безопасни условия на труд

 


Търси за: социална политика | Договор създаване европейската икономическа общност | ДЕИО | трудово право | равенство между половете | антидискриминация | здраве безопасност | социална закрила | социален диалог | заетост | обществено здравеопазване | Европейски социален фонд | безопасни условия труд

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker