Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

Хартата на основните права на ЕС

2006 г.


Съдържание

 

1. Харта на ЕС за основните права. 3

2. Ефекти от Европейските фондове. 5

Използвана литература: 11

 


1. Харта на ЕС за основните права

 

Хартата на основните права на ЕС осигурява както гражданските, така и основните икономически и социални права на гражданите на ЕС чрез властта на висшите органи на ЕС. Още през 1950 г. в рамките на Съвета на Европа и с приемането на Европейската конвенция за човешките права (ЕКЧП) шестте държави основателки създават заедно с други западноевропейски държави колективен контролен механизъм за осигуряване на гражданските права. Съобразно концепцията за “негативна интеграция” трябваше да бъде създаден общ пазар най-вече чрез предоставяне на държавите членки на основните икономически свободи. Тези права, които приличаха на основни принципи и бяха залегнали в Договора на ЕО, даваха право на всеки гражданин на ЕС по съдебен път директно да потърси правата си в случай на незаконна дискриминация поради причини, произтичащи от неговата националност (чл. 12 от ДЕО) или неправомерни ограничения на трансгра-ничната свобода на движението на стоки, свободата на получаване на работа в други страни, свободата на установяване и свободата на услугите (чл. 25/28, 39, 43, 49 от ДЕО). ................................................

2. Ефекти от Европейските фондове

 

Ето и какво следва от праволинейната ни зависимост от ЕС. Според министри и висши държавни чиновници, разглеждали предложението на Европейската комисия за финансовата рамка за първите три години от членството на България в Европейския съюз, рамката е изключително благоприятна. Здравият разум обаче напомня, че обикновено в нашата страна, когато бюрократите се радват гражданите обикновено страдат.

С влизането на България в Европейския съюз стартират двупосочни финансови отношения с Европейския съюз: българското правителство ще внася в определени суми в бюджета на Европейския съюз, а след това ще получава обратно по-големи суми от Европейската комисия. Тези суми са 3.5 - 4 милиарда евро общо за 3 години (2007 - 2009), но точната цифра все още не е окончателно одобрена и подлежи на промяна. Сумите са разпределени в множество програми и подпрограми.

.........................................................

Предвиждат се производствени премии, придружени с пазарна интервенция т.е. изкупуване на стока по предварително уговорена цена с което се регулират цените в полза на производителите. Отпускат се премии за производство на някои стоки. Въвеждат се мита за внос на някои особено чувствителни стоки.

Помощите финансират широк спектър от дейности - дават се като плащане за територия, за производство, помощ за насърчаване отглеждането на животни, компенсационни плащания, финансиране маркетинга на продукция, повишаване на производителността в хранителната промишленост и преработването на земеделски продукти.

Като държава с традиции в селското стопанство България очаква предстоящото влизане в ЕС да стимулира развитието на този важен отрасъл. Първите директни плащания за земеделците в страната като членка на евросъюза ще започнат през 2007 г., а дотогава фермерите ще бъдат подпомагани от Държавния фонд "Земеделие".

.................................................

Използвана литература:

 

1. Доклад на президента на България за икономическите предизвикателства до 2010

2. Харта на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г.

3. www.curia.eu.int;

4. www.ue.eu.int

5. www.europortal.bg

.........................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

харта на основните права на ЕС, европейски фондове, субсидии, Европейска общност

 

 


Търси за: харта основните права | европейски фондове | субсидии | Европейска общност

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker