Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Икономически университет - Варна

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Аспекти на глобализацията и нейното влияние върху развитието на България

 

 

 

 

2001 г.


Съдържание:

 

1. Дефиниция и простиране на глобализацията. - 3 -

2. Технологията и глобализацията. - 3 -

3. Урбанизацията под влияние на глобализацията. - 5 -

4. Влияние на емиграцията от страните. - 5 -

5. Мястото на България в процеса на глобализация. - 7 -

7. Антиглобализация. - 10 -

Използвана литература. - 14 -

 


1. Дефиниция и простиране на глобализацията

 

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб. Може да се разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни.

Тя е интегриране на икономическия живот в отделните страни към най-напредналото в света, изграждане на тази основа на единно, взаимосвързано, на високо равнище на производствените сили и техническия прогрес световно стопанство.

Глобализацията се определя като намалението в международните цени или бариерите за правене на бизнес или от друга страна взаимодействието с други хора от други нации навсякъде в света. Ефектът и е да въведе и увеличи интеграция на пазарите за стоки, услуги, технологии, идеи, труд, намалявайки различията в цените за тези продукти и фактори през пространството. Падането на разходите за транспорт, огромното намаление на комуникационните и информационни цени, и премахването на митнически и немитнически бариери в търговията със стоки, услуги, финансов капитал и до известна степен труд се обединяват в късния 20 век и води до увеличаване глобализацията с една неконтролируема скорост, която не показва изглед на намаляване.

 

………………………………

 

За много държави емиграцията се е превърнала в икономически жизнена и широко приета икономическа стратегия. Най-ярък пример за това е САЩ и високоразвитите западно европейски страни. Това често води до “култура на миграцията”, в която да ходиш да работиш в чужбина става път за млади хора, сремящи се към икономическо благосъстояние и разширен социален статус. Мнозинството от емигрантите са млади хора в тяхната най-продуктивна възраст. В по-ранно време повечето от емигрантите са били мъже, но последните няколко декади показват “феминизъм на миграция”. Някои от основно доминиращите миграционни движения днес са доминирани от жени.

В България се наблюдава обратния процес – имиграция. Резултатите от последното преброяване на населението сочат, че повече от 1 милион българи са зад граница. Голяма част от тях са с висок научен потенциал, току що завършили висшето си образование. С падането на визовия режим границите на страната ни се отварят за останалите страни от Европа и се засилва имиграционния поток. Това води до неблагоприятното свиване на потреблението и намаляване на местното производство. В тази насока България трябва да насочи усилията си към производство на конкурентноспособна за външния пазар продукция.

 

………………………………………

 

Все още нашата икономическа среда не е достатъчно привлекателна за инициатива от чужбина. В българската икономика са слабо наложени пазарните принципи. Функциониращият у нас пазарен механизъм е относително неефективен. Загубите надвишават приходите, ползите. Не е приключен процеса на приватизация, а това е от значение за гъвкавостта на производствения сектор. С преминаването на собствеността на големи наши предприятия от държавния в частния сектор се очаква голяма част от загубите да намалеят и предприятията да реализират приходи, които да ги направят конкурентноспособни, както на нашия, така и на чуждите пазари.

Икономически аспект България винаги е била свързана с друга държава, с някоя от Великите сили. Явна е зависимостта и от развитието и волята на другите държави. Много чужди интереси са се преплитали на българска територия, които не всякога са съвпадали с националните ни интереси. До 1989 г. икономиката на България беше пряко обвързана със СССР и СИВ. След прехода от планова към пазарна икономика страната ни се преориентира на Запад. За съжаление до момента не са постигнати очакваните положителни резултати, по простата причина, че ние не сме конкурентно способни на развитите пазарни икономики.

 

……………………………………

 

Има редица примери за проблеми в една страна, които рефлектират върху голям брой други страни – Косовската криза, Азиатската финансова криза и други. Глобализацията обаче не се изчерпва със простата взаимосвързаност между страните; този процес е много по напреднал във еволюционно отношение. Той се свързва не само с пренасяне на ефекти през границите, но и едно много по мащабно и всеобхватно симулативно и синхронизирано функциониране на националните икономики в рамките на унифицирани условия и правила.


Използвана литература

 

1.      Local Dynamics in the Era of Globalization

2.      Сборник материали от кръгла маса по проблемите на глобализацията

3.      Интернет.

 

 

Темата е изготвена 2001 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

глобализация, урбанизация и глобализация, миграционни процеси – емиграция и имиграция, антиглобализация

 


Търси за: глобализация | урбанизация глобализация | миграционни процеси емиграция имиграция | антиглобализация

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker