Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Геолого-географски факултет

Специалност „Туризъм”

Курсова работа

Проблеми на правната уредба на туризма във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз

 

Предмет: Основи на правото и нормативно-правна уредба на туризма

 

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Значение на туризма за Европейския съюз. 3

2. Значенние на туризма за България. 5

3. Перспективи и отварящи се възможности за България в областта на туризма като страна-членка на ЕС.. 6

4. Проблеми, залягащи пред българската нормативна уредба на туризма в контекста на Европейското пространство. 7

5. Заключение. 14

Източници: 16

 


1. Значение на туризма за Европейския съюз

Европейският съюз се ангажира с туризма от 80-те години. През 1986 г. бе основан Комитет за съвети в туризма, целящ да улесни обмяната на информация и сътрудничеството. През 1995 г. Европейската комисия издаде Зелена книга относно ролята на Европейския съюз в сферата на туризма. Тогава приоритет бе аспектът на туризма, свързан със заетостта. Организирана бе Група на високо равнище по въпросите на туризма и заетостта, която проведе конференция през ноември 1997, а комюникето "Увеличаване на потенциала на туризма за заетостта" зададе мерки за изпълняване на тази стратегия.

…………………………….

2. Значение на туризма за България

През последните пет години туризмът в България е най-бързо развиващият се отрасъл. Едновременно с това сме свидетели и на вълна от местни и регионални инициативи за екотуризъм, възникнали в рамките на природозащитни дейности, или за предлагане на пазара на местни традиции, обичаи и култура. Укрепването на движението за опазване на природата и за развитие на екотуризъм е съвсем естествено в периода на преход към пазарна икономика. И двете тенденции са израз на загрижеността за опазване на околната среда и на културно-историческото наследство. Опазването на природата, на културното наследство и екотуризмът са свързани помежду си и се нуждаят едно от друго, за да постигат успешно целите си. Същността на нашата българска гордост – природата, традициите и обичаите ни, историята и начинът ни на живот – имат изключителна стойност не само за страната ни, но и за света. Трябва да започнем да гледаме на тези ценности като на сравнително преимущество на България пред света, който страда от постоянна загуба именно на богатства, с които ние разполагаме.

…………………………………..

4. Проблеми, залягащи пред българската нормативна уредба на туризма в контекста на Европейското пространство

Същевременно проблемите, пред които е изправено бъдещето на туризма в България, никак не са малко. За тяхното решаване е необходима добре действаща нормативна уредба за туризма, която да е съгласувана със законовата база на ЕС в тази област. Причина за проблемите на правната уредба на туризма във връзка със скорошното присъединяване на България към Европейския съюз са именно несъгласуваностите на нашата нормативна база с тази на Съюза.

На първо място като изключително важен проблем, който води след себе си редица други затруднения и касае страната като цяло, e лошата инфраструктура. В България много се говори за културен и познавателен туризъм. Истина е, че имаме изключителен ресурс, но наличието на тази лоша пътна инфраструктура практически прави невъзможно или нежелателно показването на тези обекти на чуждестранните туристи по простата причина ,че пътят или е в лошо състояние или го няма.

………………………………….

Източници:

 

1.      Закон за туризма

2.      (http://www.journey.bg/agency/doc.php?&dtype=1&doc=5

3.      http://www.journey.bg/agency/doc.php?&dtype=1&doc=58)

4.      COMMISSION COMMUNICATION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

5.      Working together for the future of European tourism

6.      (http://mail.perfectbg.com/TouristDocuments.nsf/9448181E90570373C225706100357B39/$FILE/com2001_0665en01.pdf)

7.      www.mailperfectbg.com

8.      www.evropa.bg

9.      www.novini.dir.bg

10. www.focus-news.net

11. www.ide.li

12. www.dnevnik.bg

13. www.indeximoti.bg

14. www.pik-bg.com

……………………………………

Темата е изготвена 2007 г.

 

Ключови думи:

правна уредба, присъединяване на България към ЕС, страна-членка, значение на туризма за България и ЕС, инфраструктура, Закон за туризма

 

 


Търси за: правна уредба | присъединяване България към | страна членка | значение туризма България | инфраструктура | Закон туризма

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker