Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


 

 

Магистърски проект

 

 

на тема:

 

 

Регионалната политика на ЕС - финансиране на общини и инфраструктурни проекти

 

 

 

2008


 

 

Съдържание

 

УВОД.. 3

 

1. Регионалната политика на Европейския съюз. 8

2.  Европейски структурни фондове. 14

3. Принципи и развитие на местното самоуправление в ЕС.. 18

3.1. Децентрализацията. 18

3.2. Европа на регионите и/или Европа на местните власти?. 21

4. Регионално инфраструктурно развитие в рамките на ЕС.. 22

4.1. Модели на регионализация в Европа. 23

4.2. Региони в България. 25

4.3. Регионални икономически резултати и ръст на БВП.. 26

4.4. Законодателна рамка на политиката на регионално развитие. 31

4.5. Приоритети на регионалното развитие в България за периода до 2015 година  38

5. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013. 41

5.1. Процес на програмиране. 43

5.2. Законодателна рамка. 44

5.3. Допускания. 45

5.4. Реализация – ефективно усвояване. 46

 

Заключение. 71

Използвани източници. 78

 

 

 

 

 

 

УВОД

 

Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие. С времето този проблем все повече се изостря и довежда до необходимостта от избирателна държавна намеса за преодоляването на появилите се неравновесия. Още преди създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) се търсеха пътища и начини за смекчаване и решаване на регионалните проблеми като високото равнище на безработицата, липсата на добра инфраструктура и сравнително ниския жизнен стандарт на населението в тях. Пътят за решаването им е дълъг, сложен и противоречив и затова едва от началото на 70-те години започнаха да се очертават контурите на една изразена регионална политика на Европейската общност, придружена със съответните финансови механизми.

Необходимостта от политика на регионално развитие се обуславя от това, че принципът на териториалната солидарност изисква създаването на относително равностойни условия за живот в отделните части от територията на страната, че съществуващите във всяка страна регионални различия пораждат социални и политически проблеми, че регионалните и националните икономики са тясно свързани (националното развитие може да се представи като сума от развитието на отделните райони на страната), както и от това, че само пазарните сили не могат да осигурят балансирано регионално развитие. Не по-малко важен аргумент е и процесът на присъединяване към Европейския съюз, в който политиката на икономическо и социално сближаване заема ключово място и освен че осигурява значителни ресурси от страна на общността, поставя специфични изисквания към страните членки и особено към кандидатстващите за членство.

………………………………………………..

 

Целта на дипломната работа е да се анализира общата регионална политика на ЕС, в частност регионалната политика на България при членството й в ЕС от 1 януари 2007 година и на тази база де се определят общите параметри на бъдещата стратегия за развитие на отдилните региони и инфраструктура с цел повошаване ефективността на регионално сътрудничество и развитие в ЕС. На база анализа целта е  и да се изведат основните тенденции – негативи, възможности за развитие на общата регионална политика на ЕС и в частност на България.

Задачите на дипломната работа пряко произтичат от поставената цел, а именно да се анализа:

- да се разгледа обстойно управлението на регионалната политика на ЕС и функционирането на институциите й.

- да се разгледа обстойно регламентът за функциониране и дейността на институциите на България за осъществяване на европейската регионална политика;

-да се разгледат стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 г.; в това число Национална програма за реформи (НПР);  Национална стратегическа референтна рамка (НСРР); Национална стратегия за регионално развитие, както и Регионалните планове за развитие (РПР);

- да се определят приоритетите на регионалното развитие в България за периода до 2015 година;

………………………………………………..

 

 

4. Регионално инфраструктурно развитие в рамките на ЕС

 

Необходимостта от политика на регионално развитие се обуславя от това, че принципът на териториалната солидарност изисква създаването на относително равностойни условия за живот в отделните части от територията на страната, че съществуващите във всяка страна регионални различия пораждат социални и политически проблеми, че регионалните и националните икономики са тясно свързани (националното развитие може да се представи като сума от развитието на отделните райони на страната), както и от това, че само пазарните сили не могат да осигурят балансирано регионално развитие. Не по-малко важен аргумент е и процесът на присъединяване към Европейския съюз, в който политиката на икономическо и социално сближаване заема ключово място и освен че осигурява значителни ресурси от страна на общността, поставя специфични изисквания към страните членки и особено към кандидатстващите за членство.

 

4.1. Модели на регионализация в Европа 

 

Обща характеристика на регионализацията е нейното широко разнообразие, което варира от парламенти със законодателни функции до институции, упражняващи само консултативна роля.

Постепенно се налага разбирането за необходимостта от подреждането на регионите по определени признаци и на тази база постепенно въвеждане на определени правомощия на различните типове региони, на първо място и най-напред за регионите със законодателна власт. Този тип региони постепенно бяха въвлечени в ефективно участие при формиране на политиката на европейско ниво.

……………………………………………..

 

 

Използвани източници

 

1.          Генешки, М., Регионална икономика, София, 2000.

2.          Дзобелова, С. В-к “Български новини”, Атина 05/01/2005, “България - бъдещ член на европейското семейство. Права и ограничения

3.          Илиев, П.,  22 януари 2005г., събота, в-к “24 часа”., “Да сме нащрек с еврото и цените, все пак, стр.9

4.          Бюлетин “Европа по отблизо”, Фондация отворено общество

5.          Калфин, Ив., Реформата в местното самоуправление: от разпределение на финансии към регионална политика, в Фискалната децентрализация в България - фокусиране на дебата, OIS/LGI, 2005.

6.          Кръстев, С. Регионална политика на ЕС.УНСС, 2004г

7.          Конституция на Европейския съюз – детайли по отношение на регионалната икономика;

8.          Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов;

9.          Николов, Ч. Европейска интеграция, УИ, Благоевград; 2003;

10.     Стефанова, М., Местна власт и местно самоуправление, София, 2003.

11.     Стефанова, М., Калфова, Е., Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление, София, 2004.

12.     Фондация за Нов Български университет: Европейски структурни фондове; С.; 2002;

13.     Районите и областите в България 1997-2001, Национален статистически институт, София, 2005.

14.     ЗАКОН  ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ от 2002 г.; изм., (Обн., ДВ, бр. 77 от 1991г.; доп., бр. 28бр. 45 от 2002г., бр. 119 от 2002г.; изм. и доп., бр. 69 от 2003г., бр. 19 и изм. бр. 34/2005г., изм. ДВ бр. 30, изм. доп. бр. 69/2006г.);

15.      НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за регионално развитие за периода 2000 - 2006г.; Приет с ПМС № 208 от 22.11.1999г., обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.1999г., изм. и доп., бр. 24 от 13.03.2001г.

16.. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015;

17. Редовен доклад за напредъка на Република България в процеса на присъединяване за 2002, 2003 г, 2004, 2005 г.;

18. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015;

19. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г., Обн. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005г.;

20. Oперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие;

21. Национална стратегическа референтна рамка на Р България 2007-2013;

22. Стефанова, М., Местна власт и местно самоуправление, София, 2003г.;

23. Редовен доклад за напредъка на Република България в процеса на присъединяване за 2005 и 2006г.;

24. Тенденции в развитието на регионалното и местно самоуправление в Европа - Алеко Джилджов - Списание “Публична администрация” – 2006 г.;

25. Стратегия за икономическо и социално обновление на Европа – приета от Европейския съвет в Лисабон, 23-24 март 2000 г.;

26. Регламент на Съвета (ЕС) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., определящ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд;

27. Регламент (ЕС) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за Европейския Фонд за регионално развитие, отменящ Регламент (ЕС) № 1783/1999;

28. Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”  (CONF-BG 56/01) и Общата позиция на Европейския съюз по Глава 21 (CONF-BG 80/01);

29. Стратегически насоки на Общността за сближаване, приети на 6.10.2006 г. с Решение на Съвета от 18.8.2006 г.;

30. Работен документ на EC за политиката за сближаване и градовете: приносът на градовете за растеж и създаване на работни места в регионите;

31. Регламент на Комисията (EС) № 438/2001 от 2 март 2001 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент на Съвета (EС) № 1260/1999 относно системите за управление и контрол на помощта, отпускана по Структурните фондове;

32. Регламент на Комисията №1159/2000 – относно мерките за осигуряване на информация и публичност на помощта по Структурните фондове;

33. Договор за европейската икономическа общност

34. Маринов, В., Еврев, П., Петрова, Л., Ставемска, М., Анализ на прилагането на закона за регионалното развитие

 

Електронни източници

 

1.      http://www.eufunds.bg

2.      http://ec.europa.eu/index_bg.htm

3.      http://www.europe.bg

4.      http://www.e-finance-bg.net

5.      http://www.mrrb.government.bg/

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

регионална политика на Европейския съюз, инфраструктурни проекти, финансиране на общински проекти, местно самоуправление, законодателна рамка, регионализация в Европа, ръст на БВП


Търси за: регионална политика Европейския съюз | инфраструктурни проекти | финансиране общински проекти | местно самоуправление | законодателна рамка | регионализация Европа | ръст БВП

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker