Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


ШУМЕНСКИ Университет

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

Специалност: „Икономика”

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Одобрени оперативни програми”

2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод. 3

1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г. 3

1.1. Цели на програмата. 3

1.2. Приоритетни оси и операции.. 4

1.3. Дейности и проекти.. 5

2. Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). 7

2.1. Цели на програмата. 7

2.2. Приоритетни оси и операции.. 8

2.3. Дейности и проекти.. 9

3. Оперативна програма  „Конкурентоспособност”. 9

3.1. Области на изоставане (бариери на развитието), върху които се въздейства:  11

3.2. Приоритети и дейности на ОП „Конкурентоспособност”:. 11

Заключение. 13

Използвани информационни източници:. 15

Увод

Оперативните програми са основни стратегически документи за изпълнение на правителствената политика по сектори. Оперативната програма е одобрен от Европейската комисия документ, определящ стратегията за развитие на държавата членка чрез използването на набор от приоритети, финансирани от един фонд. Всеки стратегически приоритет ще бъде подкрепен по един съгласуван начин от действия, формулирани в 7 Оперативни програми:

-         Регионално развитие.

-         Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.

-         Развитие на човешките ресурси.

-         Административен капацитет.

-         Транспорт.

-         Околна среда.

-         Техническа помощ.

Към днешна дата вече е факт одобрението на 3 от 7-те оперативни програми - това са ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен капацитет” и ОП „Конкурентоспособност”.

 

1. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г.

Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” е един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период  2007 – 2013 г.  и  ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”.

1.1. Цели на програмата:

Стратегическата цел на програмата е: „да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целя живот и засилване на социалното включване.”

....................................................................................................................................

Заключение

Приоритетната ос цели да подкрепя успешното и добро управление на интервенциите по оперативната програма и да изгради капацитет в управляващите и изпълнителните институции. Оста предвижда  подкрепа в процеса на планиране, управление, избор на проекти и оценка на ОП, чрез подпомагане на управляващия орган и междинните звена.

Целта на приоритетната ос е да подобри качеството на предприетите интервенции и да увеличи ефективността на усвояемост на финансовите средства, чрез реализирането на ОП на ниво управляващ орган и междинни звена.

....................................................................................................................................

Използвани информационни източници:

1.      http://www.smartconsult-bg.com/fondove.php

2.      http://www.eufunds.bg/index.php?cat=24

3.      http://computerworld.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=19785

4.      http://www.new-i.com/9.139.0.0.1.0.phtml

5.      http://www.bilyanaraeva.eu/?inc=page&id=245&pid=243&s_id=1&opid=3&lang=bg

6.      http://bulgaria.actualno.com/news_126827.html

7.      http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_6.html

8.      http://evroprogrami.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=77

9.      http://www.e-finance-bg.net/project_655.html

10. http://evropari.googlepages.com/prioritet3

.....................................................................................................................................

Темата е изготвена 2008 г.

Най-новата информация е от 2007 г.

Ключови думи: оперативна програма, развитие на човешките ресурси, административен капацитет, конкурентоспособност, цели, приоритетни операции, дейности, проекти, области на изоставане, бариери, управляващ орган, междинни звена, бенефициенти, ЕС, ЕСФ, РЧР, НСРР, ОПАК, МСП, НПО

 

 


Търси за: оперативна програма | развитие човешките ресурси | административен капацитет | конкурентоспособност | приоритетни операции | области изоставане | управляващ орган | междинни звена | бенефициенти | ЕСФ | НСРР | МСП

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker