Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


УНСС София

Курсова работа

Същност на данъчната политика в ЕС

Специалност: Данъчно облагане

Предмет: Данъчно облагане

 

2008


Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ. 3

1. Същност на данъчната политика. 4

2. Особености на данъчната политика на България в години на преход. 6

3. Икономически растеж на страната. Данъчна политика и икономически растеж. 9

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 22

 


ВЪВЕДЕНИЕ

Политиката на икономическо и социално сближаване заема важно място в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Провеждането на тази политика осигурява значителни ресурси от страна на общността, но същевременно поставя специфични изисквания към страните членки и особено към тези, които кандидатстват за членство в Съюза.

На 1 януари 2007 г. България стана член на Европейския съюз. През всички години на прехода тя провежда политика на сближаване и интегриране в тази уникална многонационална общност. Икономическата интеграция в рамките на ЕС е своеобразно проявление на глобализацията, която протича в световната икономика и позволява оптимизиране на икономическия процес в световен мащаб. Европейският съюз е отворен за всички страни, които покриват критериите за членство във всички сфери на икономиката, правното регулиране, социалната защита, опазването на околната среда и др.

……………………………………

1. Същност на данъчната политика.

Данъчната система е важен компонент на финансовата система, а данъчната политика на финансовата и на социално-икономическата политика въобще. Данъчната политика може да се дефинира като съвкупност от мероприятия, които държавата осъществява в областта на данъчното облагане или като използуване на данъците за постигането и решаването на определени фискални, социално-икономически и други цели и задачи. В по-непосредствен аспект данъчната политика може да се схваща и разбира като практическа реализации на изпълняваните от данъците функции, т.е. данъчната политика се свежда до прагматичната роля на данъците в рамките на техните функции.

……………………………………

Под рационална данъчна система се разбира тази, при която действието на отделните видове данъци и на всички заедно е съгласувано и подчинено на реализирането на предварително поставени цели и задачи. Налице е тенденция в развитието на данъчните системи към рационализирането им, намаляване на различията и сближаване, дори към уеднаквяването им в отделните страни, особено в страните - членки на ЕС.

……………………………

2. Особености на данъчната политика на България в години на преход.

След въвеждането на Валутен борд през юли 1997 година като крайна мярка следствие икономическия преход на България от планова към пазарна икономика от 1989 г. след разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), държавата преминава във фискална политика, следствие изискванията на МВФ. Фискалната политика се ръководи от МВФ и Централната банка, в случая от БНБ и в България тази фискална политика е с рестриктивни функции от страна на Правителството, с възможности за ограничена и парично-кредитна политика на търговските банки. Под фискална политика се разбира използването на данъците и правителствените разходи за управление на съвкупното търсене.

…………………………………….

 3. Икономически растеж на страната. Данъчна политика и икономически растеж.

В Доклада си за 2006 г. Европейската комисия по присъединяване констатира, че България продължава да бъде функционираща пазарна икономика и че продължаването на настоящия ход на реформи следва да позволи на България да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в Европейския съюз. България поддържа висока степен на макроикономическа стабилност, въпреки че външният дефицит продължи да нараства. България продължава да осъществява програмата си за структурна реформа, въпреки че не еднакво убедително във всички области.

Вследствие на много силното му нарастване до 6.2% през първата половина на 2005 г., ръстът на реалния БВП спада в третата четвърт на годината, предимно като резултат от тежките наводнения по време на летните месеци, и достига 5,5% за цялата година.

…………………………………….

Фискалната политика е основен инструмент за реализация целите на икономическата политика в условията на валутен съвет. Целта на тази политика е осигуряване на фискална и макроикономическа стабилност, резултиращи в непрекъснато редуциране на бремето на държавния дълг. През последните години при прогнозиран дефицит бюджетът отчете минимален излишък. То се дължи на нарастване приходите от косвени данъци, увеличаване събираемостта на данъците, както и от значителния спад в разходите за лихвени плащания по вътрешния дълг, резултат от ниския лихвен процент в страната. Стабилния валутен курс от своя стана благоприятства за редовното погасяване на плащанията по външния дълг на страната.

Причините за регистрирания бюджетен излишък са индикатор за съществуващата възможност за намаляване на данък печалба за българските фирми. Освен че ще увеличи още повече събираемостта на данъците, това ще стимулира развитието на бизнеса в страната. Задоволителен е фактът, че българските власти вече обсъждат мерки в тази насока.

За да се подобри прозрачността на правителствените разходи е необходима по-добра организация и отчетност на бюджета. Вероятно подобна идея е причина за премахването на някои извънбюджетни сметки и фондове, което вече е факт.

…………………………….

ИЗТОЧНИЦИ

 

1.       Аврамов, Р.; В. Антонов. Преходът. С., Агенция за икономическо програмиране и развитие, 1994;

2.      Ангелов, Ив. с кол., Икономиката на България до 2007 година, в. Пари, 25 юни 2008

3.      Манов, Васил - Уроците на българския преход. Из стратегията на бъдещи реформи, развитие и преструктуриране. София, 2001;

4.      Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов, 2000 г.;

5.      Малки и средни предприятия и конкурентноспособност – Център за икономическо развитие;

6.      Конкурентноспособност на българската икономика – годишен доклад на Центъра за икономическо развитие;

7.      www.nsi.bg

8.      www.econ.bg

9.      www.evropa.bg

10. www.evroportal.bg

……………………………….

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа графики като последните данни са за 2007 г.

 

Ключови думи:

данъчна политика – същност и особености, икономически растеж, данъчна система – субективна и обективна, преки чуждестранни инвестиции, европейски изисквания


Търси за: данъчна политика същност особености | икономически растеж | преки чуждестранни инвестиции | европейски изисквания

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker