Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема

Оперативни програми за България (2007-2013 г.)

Финансово изпълнение на оперативните програми.

 

София, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Структурни фондове и Кохезионна политика. 3

Въведение. 3

II. Оперативни програми за България (2007 – 2013 г.). 4

1. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 г. 5

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 9

3. Оперативна програма „Транспорт”. 11

4. Оперативна програма „Околна среда”. 14

5. Оперативна програма „Техническа помощ”. 16

6. Оперативна програма„Административен капацитет”. 17

Заключение. 18

…………………………………………………………………………………………….

            I. Структурни фондове и Кохезионна политика.

            Въведение

Кохезионeн фонд (The Cohesion Fund) 

Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност с най-слабо развитите държави – членки на съюза. Предвиден е да финансира крупни инфраструктурни обекти и проекти свързани с опазването на околната среда.

Структурни фондове

Структурните фондове са свързани с регионалната политика на ЕС и се използват за финансиране най-вече на бедни региони със структурна помощ, за постигане на икономическо и социално единство и единен пазар. Целта е така да бъде усилена икономическата и социална сплотеност, че навсякъде в ЕС да могат да се справят с изискванията на общия Вътрешен пазар. Фондовете са:

-         Европейският фонд за регионално развитие - ЕФРР (European Regional Development Fund - ERDF) за финансирането на регионални политически структурни помощи.

-         Европейският социален фонд - ЕСФ (European Social Fund - ESF) за осъществяването на социалната политика.

-         Европейският фонд за насърчаване и гарантиране на селското стопанство - ФЕОГА (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF).

-         както и новият Финансов инструмент за развитие на риболова -

…………………………………………………………………………………………….

            II. Оперативни програми за България (2007 – 2013 г.)

Реализирането на оперативните програми е насочено към постигането на целите на националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. и следването на приоритетите на Кохезионната политика на ЕС.

Повече от 8 млрд. евро са средствата, които съюза отпуска за България за времето от 2007, до 2013 г., като тези пари следва да бъдат подходящо планирани, правилно управлявани съответно усвоени

В периода 2007-2013 година за България действат 7 оперативни програми:

-         „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”;

-         „Развитие на човешките ресурси”;

-         „Регионално развитие”;

-         „Околна среда”;

-         „Техническа помощ”;

-         „Административен капацитет”;

-         „Транспорт”.

1. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013 г.

Средствата отпуснати по тази програма имат за задача повишаване ефективността на производството и бизнеса, с цел достигането на една по-съвършена икономика и по-добра конкурентоспособност. Стимулира се малкия и среден бизнес, иновациите в технологичен аспект и развитието на информационното общество.

Приоритети на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” са:

-         Подкрепа на научноизследователската и развойна дейност;

-         Стимулиране на малки и средни предприятия;

-         Финансови инструменти за развитие на предприятията;

-         Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика, имащо за цел стимулиране на инвестициите и повишаване на износа;

-         Техническа помощ, която да доведе до успешното управление, изпълнение и контрол по дейността на оперативната програма

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” се финансира със средства от Европейския Фонд за Регионално Развитие и съфинасира от националния бюджет.

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” през 2007 г. са открити 3 схеми за съфинасиране:

1.      Покриване на международно признати стандарти

2.      Технологично обновяване

3.      Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия

…………………………………………………………………………………………….

Заключение

Значимостта на информационните източници в интернет протича от разрастващото се пред очите ни електронно пространство, което предоставя огромен обем от най-нова информация, в това число – и научна (сред преобладаващата комерсиална, развлекателна и др.

В частност, информацията, подадена в интернет пространството по съответната тема (Структурни фондове на ЕС) е показва тревожни факти, а именно:

Към края на 2010 година, България е усвоила едва 10 % от парите, които Европейският съюз отпуска по направление на 7-те оперативни програми. Тази стойност е изключително ниска, в сравнение с останалите страни- членки (Унгария, например е усвоила 47 % от отпуснатите средства, а Словения – 42 %). Това се дължи основно на слаба динамика и неправилно управление на структурните фондове. С темпото, с което страната ни се движи в процеса на усвояване на парите по операционните програми губи немалки суми. От отпуснатите по 7-те програми средства – около 8 млрд. евро, към началото на миналата година са усвоени едва 600 млн. евро, което ни прави най-изостанала от всички страни членки на Европейския съюз по отношение на „влагането” на парите от еврофондовете.

…………………………………………………………………………………………….

Използвани източници:

1.      http://www.eeagrants.bg
http://www.vn.government.bg/world/stranici/eu/struk-fondove.htm

2.      http://www.eufunds.bg/

3.      http://sf.mon.bg/index.php

4.      http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1286

5.      http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1286

6.      http://sf.mon.bg/

7.      http://www.minfin.bg/bg/page/80

8.      http://www.eufunds.bg

9.      http://www.iaphare.org/files/Brochure_2_v9.pdf

10. http://www.vn.government.bg/world/stranici/eu/struk-fondove.htm

11. http://www.eeagrants.bg

…………………………………………………………………………………………….

            Темата е разработена през 2011 г.

            Най-новите данни са от 2010 г.

            Темата съдържа множество таблици.

            Ключови думи: оперативна програма, структурни фондове, Кохезинен фонд, Развитие на конкурентоспособността, Развитие на човешките ресурси, Транспорт, Околна среда, Административен капацитет, Техническа помощ, съфинансиране, бюджет, капитал, безвъзвратна помощ, усвояване

 

 

 

 


Търси за: оперативна програма | структурни фондове | Развитие конкурентоспособността | Развитие човешките ресурси | Транспорт | Околна среда | Административен капацитет | Техническа помощ | съфинансиране | бюджет | капитал | усвояване

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker