Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Курсова работа

На тема:

Електронна и мобилна търговия

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Терминът Електронна търговия има широко приложение, като в него се включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и методите за разплащане. При електронната търговия няма предварителна уговорка между страните - клиент и продавач. Тя се осъществява през Интернет чрез използването на всички технологии или комбинация от тях, създадени за размяна на данни (EDI - electronic data interchange - размяна на данни по електронен път или e-mail), достъп до данни (чрез обществени бази данни или електронни бюлетини) и запис на информация (чрез използване на различни машини).

В Националната стратегия за Електронна търговия, одобрена от Министерския съвет на Република България през 2000 г., е формулирано следното определение: “Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо от сферата на дейност, отрасъла, държавата и пр.”

Е-търговията е сравнително лесна за прилагане, тъй като включва само три типа интеграция: вертикална интеграция на крайната (ориентирана към потребителите) уеб-страница към съществуващите системи за транзакции; между бизнес интеграция на компанията с уеб-страници на клиенти, доставчици и посредници, каквато е на виртуалните пазари и интеграция на технологиите с частично изменените процеси по обслужване на поръчки, снабдяване и услуги за потребителите.

Във времето, в което живеем, всички компании трябва да имат стратегия за развитие на Е-търговия (аналогично правителствата трябва да подготвят стратегия за предоставяне на Е-обществени услуги). Тук е мястото да поясним и понятието Е-услуги. Както подсказва името, Е-услуги е най-разширеното понятие, което включва Е-търговията и Е-бизнеса. Спокойно може да се каже, че Е-услуга е всяка услуга, която може да бъде предоставена по електронен път.

Най-ясна представа за ситуацията може да се получи чрез графичното представяне на долуописаната теория на (фигура 1).

 

Решаване на проблема с разстоянията

Глобалната мрежа ще премахне пространствените бариери и вече няма да е необходимо за една компания да присъства физически в даден географски район, за да осъществява бизнеса си там. Вместо това фирмата ще използва виртуалното си присъствие за транзакциите си с клиентите, като разчита на куриерски услуги за доставка на продукта. Понякога обаче конкурентните предимства на виртуалните магазини може да бъдат неутрализирани от конкретните нужди на клиентите. Такава ситуация има в случая, когато потребителят желае незабавното придобиване на стоката, което е невъзможно през мрежата.

Последните проучвания за Интернет като пазарна платформа и за развитието на Е-търговия изказват доста критични становища относно твърдението, че виртуалните пазари ще изместят традиционните и ще обезсмислят различията в географското положение. Все по голяма подкрепа среща мнението, че хибридният подход (комбинация между виртуален и физически) дава най-големи предимства за успешно развитие на компаниите.

Хибридната Е-търговия включва едновременно виртуално и физическо присъствие за посрещане нуждите на потребителя. Физическото присъствие означава личен контакт с клиента (без да се използва Интернет). То може да представлява и взаимодействие с помощта на каталози или търговски представители, които не са локализирани в дадения географски район.

Фирмите, разглеждащи възможността да станат активни участници в Е-търговията, могат да избират, най-общо казано, измежду четири групи стратегии:

1. Стратегии за намаляване на разходите. Виртуалните и физическите канали могат да бъдат ефективно хармонизирани, в резултат на което се създава възможност за спестяване на средства, особено тези свързани със заплащането на човешкия труд. Голяма част от дейностите по осъществяване на сделката, които преди това са се извършвали от специално назначен за целта човек, може да се прехвърлят чрез Интернет върху потребителите. Тук се включва търсенето на информация, попълване на форми и т.н. Потребителите са съгласни да изпълняват сами тези задачи заради по-голямото удобство и контрол, който предлагат виртуалните канали за дистрибуция. Интернет е особено полезен за фирмите, които се занимават с каталожна търговия, тъй като той дава възможност за евтино разпространение на въпросната информация. Намаляване на разходите може да се получи и във връзка с поддържането на складови наличности и начините на доставка.

2. Стратегии за изграждане на рейтинг. Фирмите “хибриди” успяват да изградят доверие към себе си благодарение на физическото си присъствие на пазарите, на които оперират. Най-често споменаваната пречка за пазаруването он-лайн е свързана с липсата на доверие относно легитимността на Интернет базирания магазин. Фактът, че съществува и физически аналог на виртуалния магазин, определено повишава вероятността хората да пазаруват чрез мрежата.

3. Стратегии за увеличаване на добавената стойност. Съвкупното действие на физическите и виртуалните канали може да се използва по различни начини за постигане на разнообразие на продуктовата гама и за добавяне на стойност, без при това да се увеличават разходите. Крайната цел при изпълнението на тези стратегии е да се спечелват и задържат клиентите и да се увеличи печалбата. Използването на виртуалните канали помага много за диференциацията на продуктите чрез предлагане на по-пълна информация и услуги, които допълват стоките и услугите, разпространявани чрез физическите канали. Осигуряването на услуги, улесняващи транзакцията (възможности за поръчка и резервации например) може, в зависимост от услугата или продукта, да увеличи значително ползата им за клиента. Още повече, че предоставянето на потребителите на виртуален достъп до информацията за сметката им (он-лайн управление на сметка) улеснява и достъпа до фирмата. Виртуалните канали могат да предлагат нови допълнителни услуги (напр. базирани на организацията и синтезирането на данните от историята на купувача), които не само улесняват потребителя в неговата дейност, но и му носят допълнителни ползи. Наред с това съществуват множество начини за реклама на единия канал чрез другия. Тези взаимни промоции могат да включват директна реклама, както и предлагане на различни стимули (талони за намаление, кредит срещу бъдеща покупка) за използване на другия канал.

4. Пазарен обхват. Определен тип стратегии, увеличаващи добавената стойност, наблягат на използването на виртуалните канали за разширяване обсега на фирмата отвъд традиционните физически средства за разпространение. Ролята на Интернет за създаване на възможност за достъп до нови в географски план пазари е призната от всички. Това позволява на фирмите да намират нови клиенти, а на потребителите - да използват нови продукти.

Е-бизнесът е една от най-горещите теми на нашето време. Той фундаментално променя начина, по който ще се работи в бъдеще. Е-бизнесът означава свързване и оптимизиране на бизнес процеси чрез широко използване на информационни и телекомуникационни технологии. Следователно електронният бизнес включва всички електронни процеси и процедури в света на бизнеса, например: електронна търговия (Е-търговия), мобилна търговия (М-търговия), електронно снабдяване (Е-снабдяване), електронно разплащане (Е-кеш), електронно сътрудничество (Е-сътрудничество) и т.н. Всичко това отваря нови хоризонти за бизнеса. Като начало позволява да се излезе на нови пазари по-бързо, преди или в момента, в който е станало възможно масовото производство.

Приходите от бизнеса провеждан през Интернет продължават да се удвояват всяка година. Това се отнася както за отношенията “бизнес-клиент” (B2C business-to-consumer), така и за отношенията “бизнес-бизнес” (B2B business-to-business). Засега обаче по-голямата част, около 90%, се пада на отношенията “бизнес-бизнес”. Много от експертите в тази област смятат, че този сегмент от бизнеса е още в начален етап на развитие. Повечето от тях обаче очакват огромен растеж на обема й за следващите няколко години. Прогнозите на различните изследователски институти варират в доста големи граници (таблица 1), което показва, че самите аналитици на бизнес отношенията през Интернет все още не са подготвени за промените, които глобалната мрежа налага в световната икономика.

Таблица 1. Прогнози за ръста на В2В е-търговията до 2004 г.

Gartner Group

7.3 трилиона USD

International Data Corporation

2.2 трилиона USD

Jupiter Research

5.0 трилиона USD

Giga Information Group

5.4 трилиона USD

Boston Consulting Group

4.8 трилиона USD

       

В2В или бизнес-към-бизнес е най-широко разпространеният тип Е-бизнес. Той обхваща взаимоотношенията между различните компании и съответно неговият обем е най-голям, а и разнообразието и сложността му - също. Той е атрактивен за фирмите, тъй като оползотворява по най-добрия начин предимствата на електронните мрежи - спестява време, съкращава разходи и минимизира неудобствата от фактора “географско положение”. В В2В се включва всичко - връзки между продавачи и купувачи, производство и предлагане на услуги. Един от реалните примери за изключително успешно В2В решение е Convisint (www.convisint.com), който осигурява изграждането на он-лайн верига от доставки за автомобилните гиганти General Motors, Ford и DaimlerChrysler.

Електронният бизнес (Е-бизнес) се нуждае от електронни комуникации и предоставя нови възможности за Телекомуникационните компании. Те печелят от бума на Е-бизнеса и го стимулират като предоставят на пазара услугите на собствените си фиксирани и мобилни мрежи.

Но клиентите очакват много повече от обикновеното пренасяне на данни. Това, от което се нуждаят бизнес клиентите са нови бизнес модели. Става въпрос за оптимизиране на процеси, не само в рамките на една компания, но и което е по-важно - между компаниите. От една страна това е голямо предизвикателство, а от друга предоставя големи възможности на Телекомуникационните оператори.

Телекомуникационните компании имат ценни преимущества в Е-бизнеса, позволяващи им да разработят привлекателни пакети за бизнес клиентите - или самостоятелно, или в сътрудничество с бизнес партньори. Област на особен интерес са електронните пазари. Те се създават чрез партньорски споразумения с водещи компании в конкретен сектор и тяхното действие е ключът към други бизнес сегменти в Е-бизнес средата. Важни изисквания, наред с традиционния мрежов опит, са умения в системната интеграция и консултантските услуги.

ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ КОМПАНИИ

Благодарение на Електронния бизнес Телекомуникационните компании могат пълноценно да използват своите фиксирани и мобилни мрежи. Трафикът с данни се увеличава. Има голям потенциал за реализиране на продажби при експлоатацията и в осигуряването на мрежово базирани приложения и информация в E-бизнес среда, което помага на клиентите при обработването и оптимизирането на техните бизнес процеси през Интернет.

Примери на такива приложения са показани на фигура 2, с един типичен он-лайн транзакционен процес.

Като цяло системното използване на Е-бизнеса ще доведе до нови бизнес процеси. Традиционната процедура за оформяне на крайни цени води до създаване на процедури за цени в Новата икономика, в която всички вътрешни и външни бизнес процеси са свързани през мрежата (фигура 3).

Всяка стъпка в процеса се нуждае от бизнес приложения, които работят он-лайн и могат да бъдат осигурени от Телекомуникационните компании.

Клиентите все повече се концентрират върху основния си бизнес и очакват много повече от обикновеното пренасяне на данни в електронния бизнес и от своите доставчици на комуникации.

Електронните пазари се считат за движеща сила на всички разработки за електронна търговия.

Е-пазарите са виртуално търговско място, в което разнообразни участници на пазара могат да се свързват през Интернет по всяко време на денонощието. Електронната търговия на стоки и услуги между компаниите се осъществява през Интернет чрез търговски портали. Достъпът до електронните пазари е отворен за всички купувачи, продавачи и доставчици на услуги.

Е-пазарите видоизменят традиционните взаимоотношения клиент/доставчик. Те поддържат цялата процедура по оформяне на цена, предлагайки широка гама от допълнителни услуги. Всички групи имат достъп до всички бизнес модели и се възползват от техните предимства. Те включват например он-лайн търгове (аукциони), персонализирани каталози и др.

В резултат Телекомуникационните компании могат да действат също като оператори на Е-пазари. Функциите на един оператор на Е-пазари включва осигуряване на обща, световно разпространена комуникационна платформа и общ интерфейс за обмен на съобщения, които гарантират надеждни комуникации между търгуващите партньори. В същото време все по-важна става експлоатацията на стандартни приложения. Тук телефонните компании са в добра позиция. Те обикновено имат големи вътрешни отдели по информационни технологии (ИТ) и опит в разработката и експлоатацията на стандартни приложения. Гарантират също защита и надеждност и най-важното - неутралитет. Тези характеристики са критично важни за всеки оператор на Е-пазари, поради това, че всички данни, някои от тях силно чувствителни по отношение на заявки за покупки, търгове, цени, условия и т.н. са канализирани през Е-пазара. Конкурентните компании са готови да участват в един общ електронен пазар, когато са сигурни, че операторът е абсолютно неутрален и може да му се има доверие. Такива са големите, доскоро държавни телекомуникационни компании, които по подразбиране са подходящи за тази задача.

Това, което липсва на Телекомуникационните компании е ноу-хау, специфично за определен сектор, което е съществено условие за планиране на вертикални Е-пазари по сектори по начин, реално поддържащ процесите в сектора. Едно експертно проучване на сектора също е необходимо, ако операторът възнамерява да привлече участници на Е-пазара и да осигури информация. Затова Телекомите трябва да работят с основните играчи в съответния сектор.

Операторите на Е-пазари реализират приходи от такси за транзакции, които са нормално около 1% от стойността на транзакцията. Това означава, че от всяка транзакция, договорена на е-пазара един процент отива за оператора, с ограничение не повече от 50 евро на транзакция.

Освен от използването на Е-пазари, клиентите се нуждаят и от други услуги. Появяват се доставчици на нови услуги, или така наречените посредници. Те осъществяват връзката между доставчиците на технологии и софтуер като Microsoft, Netscape, Open Market и др. и изискванията на индивидуалните компании за специални решения, интегрират съществуващи технологии, доставят други услуги и ги комбинират в единствен адаптиран пакет за компанията. В идеалния случай те покриват целия спектър от мрежови комуникации до системна интеграция и управление на информационното съдържание

Телекомуникационните компании са в отлични позиции за комуникации и хостинг, но все още са начинаещи в областта на приложните услуги и не се справят съвсем с интеграцията на индивидуални системи, имайки предвид степента на използване на ИТ от клиентите.

Електронният бизнес ще предизвика революция в бизнес света. Той отваря нови хоризонти и възможности за телекомуникационните компании. Огромен потенциал се крие не просто в мрежите, а в сливането на ИТ и мрежовите комуникации. Телекомуникационните компании се променят и развиват от мрежови оператори в доставчици на системни решения.

Електронната търговия постепенно става неразделна част от икономическия живот на хората и е въпрос на време он-лайн сделките да се превърнат в ежедневие за всеки от нас. Ставаме свидетели на появата на нови бизнес модели, трансформирането на стари и изчезването на определени дейности, които с напредъка на новите технологии стават ненужни.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОБИЛНАТА ТЪРГОВИЯ

В момента електронната търговия се реализира през фиксираните мрежи. Но бизнесът “бизнес-клиент” се разраства допълнително благодарение на Мобилната търговия (М-Търговия). Мобилните технологии набират скорост не само защото се използват малки и евтини устройства, а и защото дават възможност да се изпрати или получи електронна поща или достъп до специални секции в паяжината чрез WAP (Wireless Application Protocol - протокол за безжични комуникации). WAP телефоните дават възможност за достъп до специално разработени Web страници, които нямат толкова възможности, както обикновените интернет страници.

WAP телефоните са технологията на бъдещето, давайки мобилен Web достъп. Третото поколение мобилни технологии (или 3G както е известана) ще ни даде възможност да използваме мобилните телефони не само за разговори или за изпращане на кратки съобщения. На тях ще можем да гледаме филми, преки предавания, да получаваме всякаква необходима информация, да пазаруваме, да играем интерактивни игри, да получаваме и изпращаме видео поща и така нататък. Тази технология съвсем естествено даде тласък на развитието на мобилната търговия (M-commerce).

WAP 

Целта на протокола WAP е да осигури отворен стандарт за достъп на мобилно устройство до Интернет и интранет мрежи. WAP е оптимизиран за мобилна среда и работи добре в рамките на ограниченията, които тя налага, например малкия екран, ограничената памет и сравнително тясната честотна лента. WAP работи със съществуващите мрежи и ще бъде съвместим с бъдещите стандарти за следващата генерация безжични системи и с XML/XHTML. WAP форумът е изградил взаимоотношения с Европейския институт за стандартизация в телекомуникациите (ETSI), Групата за стандартизация на Интернет (IETF) и с WWW консорциума (W3C).

WAP има най - голяма поддръжка от всичките конкуриращи се технологии. Повечето водещи компании във всички области (производители на мобилни устройства, оператори, доставчици на услуги за осигуряване на Web съдържание, разработчици на софтуер и системни интегратори) поддържат в своите продукти WAP. Ето някои компании, които са важни членове на WAP форума: Еricsson, Alkatel, AT&T, IBM, Microsoft, Motorola, Nokia, Oracle, Phone.com, TMobile и Sun Microsystems. 

Със забележителната си операционна система Windows CE, която се явява предпочитаната операционна система за портативни мобилни устройства, Microsoft създаде съвместно предприятие с Qualcomm, наречено Wireless Knowledge. Три оператора British Telecom(Европа), NTT(Япония) и Nextel (САЩ и Канада) са дали изключителни права за тестване на продуктите на Microsoft в своите географски региони.

Наскоро Microsoft се присъедини и към WAP форума и публично обяви своята поддръжка за WAP, заявявайки, че неговият микробраузър и всички бъдещи продукти на Microsoft ще включват и WAP. Също така наскоро Ericsson и Microsoft създадоха съвместно предприятие, чиято цел ще е бъдещото развитие на WAP стандарта. В светлината на тези разработки и благодарение на огромния опит на Microsoft в разработването на софтуерни приложения, може да се твърди със сигурност, че бъдещето на WAP е гарантирано. 

Високите преносни скорости в мобилната мрежа, по-специално в UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service - Универсална мобилна телекомуникационна услуга), правят приложенията за е-бизнес в мобилна мрежа привлекателна услуга, която от своя страна ще увеличи мобилния трафик. С появата на безжичния достъп до Интернет и с помощта на мобилните компютри и миниатюрните PDA, потребителите могат да пазаруват от виртуалните магазини от почти всяка точка.

I-mode 

I-mode е японско решение, наподобяващо много WAP. Към момента I-mode е най-доброто решение от гледна точка на функционалност, време за отговор на заявка и простота на прилагане. За съжаление обаче неговият потенциал да се превърне в стандарт е ограничен, тъй като се поддържа само от NTT и може да се използва само в PDC (Personal Digital Communication) мрежи.

Комерсиалното използване на I-mode започва през пролетта на 1999г. Към август същата година вече има милиони абонати, използващи I-mode и броят им продължава да се увеличава. Този успех се дължи на три фактора: няколко решения "от край до край", привлекателен модел на ценообразуване и голям брой клиенти на мобилни услуги (25 млн. крайни потребители).

NTT успява да пусне I-mode много бързо, поради това, че има пълен контрол над мобилните терминали и мрежи. Също така благодарение на извънредно големия брой клиенти NTT  налага на японците тези доставчици, чиито услуги се предлагат чрез I-mode.

NTT твърди, че освен I-mode поддържа също и WAP. Всъщност NTT смята да използва WAP технологията в своите корпоративни решения. След време I-mode ще се слее постепенно с WAP. С усъвършенстването на I-mode и WAP и с преминаването към трета генерация мобилни системи,  двата стандарта вероятно ще се обединят, вземайки най-добрите характеристики на всеки от тях. 

Palm VII 

Palm VII е персонален цифров помощник (PDA - Personal Digital Assistant) на компанията Palm Computing, базиран на по-старата версия Palm III с вграден безжичен модем - Moditex модем. Компанията Palm Computing, използва собствена уникална технология, наречена Web clipping и предлага на потребителите възможност за достъп до Интернет през мрежата на BellSouth - Moditex. Palm нарича тази услуга Palm.net. Palm счита, че клиентите, притежаващи портативни мобилни устройства не се интересуват от сърфиране в мрежите, а желаят достъп до конкретни услуги. Palm предлага също и приложение за електронна поща за Palm VII.

Една от основните разлики между Palm.net и WAP е, че потребителите на WAP могат да разглеждат всеки Web сайт, който поддържа WAP. Потребителите на Palm.net, от друга страна, имат достъп само до определени сайтове, чрез софтуера Palm Query Application, който трябва преди това да се изтегли от Palm устройството. Друга основна разлика е, че след като веднъж WAP приложенията се разработят, те могат да се използват във всякаква мрежа Mobitex, GSM, PCS, TDMA и т.н.

Под операционната система Palm OS могат да се изпълняват множество приложения, включително WAP приложения или такива за достъп до локалната мрежа на компанията. Qualcomm в момента разработва решение, което използва клетъчен телефон като модем за Palm устройства. IBM от своя страна разработва вариант, който позволява на потребителите на Palm достъп до Lotes Notes  чрез WAP. Ericsson е разработил WAP браузер за Palm OS. Palm се присъедини към  WAP форума през юли 1999 г. 

SIM-toolkit 

SIM-toolkit допълва WAP. Приложенията, базирани на SIM-карта имат много ограничен потенциал за достъп до информацията в Интернет, използвайки SMS (Short Message Service). Тъй като на SIM-карта/SMS системите им липсва гъвкавост да превключват приложенията, те не могат да се конкурират с WAP.

Повечето поддръжници на SIM-toolkit са производители на SIM-карти (Subscriber Identity Modul) и компании, които работят по въпросите на сигурността. Всичките са членове на WAP форума и са декларирали, че SIM-toolkit е само една допълваща технология, която ще се интегрира в GSM версията на WAP 2.0. 

Бързо разпространение 

Пускането напоследък на няколко WAP портала и на WAP терминали се очаква да доведе до бързо разпространение на WAP на пазара.

Прогнозираното разпространение на WAP услугите на пазара се базира на оценката на Ericsson за разпространението на мобилните телефони, на очаквания живот на най-много три години на телефоните, които не поддържат WAP и две години за телефоните, които поддържат WAP и на процента на продадените телефони с WAP.

В началото, разбира се, не всички WAP-телефони ще бъдат активни WAP абонати. През 1999 г. само 20% от потребителите с WAP-телефони са били активни WAP абонати; към 2004 г. се очаква почти 95% от всички потребители с WAP-телефони да станат и активни WAP абонати. Очаква се също процентът на WAP потребитаелите, абонирани за WAP-базирани финансови услуги да бъде приблизително равен на потребителите, които използват Интернет за същите услуги. Компанията IDC (International Data Corporation) прогнозира, че този процент ще нарасне от 23% през 1999 г. до 36% през 2004 г.Очаква се също приблизително 50% от всички финансови транзакции през WAP да се обслужват през WAP шлюзове, притежавани от финансови институции.

Развитие на преносните технологии

Днешните WAP услуги използват две различни преносни технологии: с комутация на канали (CSD - circuit switched data) и с предаване на кратки съобщения (SMS -short message service), всяка от които е твърде ограничена. Ericsson предлага решение WAP чрез неструктурирани допълнителни данни (USSD- Unstructured Supplementary Data), но към момента няма крайни устройства, които да работят с това решение.

На един CSD телефон му трябват до 30 сек., за да се конфигурира за работа с данни, което е основна пречка за използването на WAP с тази преносна технология. Дори чрез намаляване на времето за достъп за WAP услуги по CSD, това закъснение все още е голямо за внедряване на WAP услуги. Когато се използва бърз сървър за достъп, пълното закъснение може да бъде намалено до само 8 или 10 сек., а когато се използва собствен сървър за достъп без удостоверяване на идентичността, закъснението може да бъде намалено и до 5 сек.

От друга страна времето за конфигуриране за WAP по SMS е изключително кратко, но тъй като SMS има много по-тясна честотна лента от CSD, WAP по SMS е бавно за услуги, пренасящи големи обеми информация към мобилни терминали.

Прилагането на основната пакетна радио услуга за пренос на данни (GPRS - General Packet Radio Service) ще елиминира закъсненията, времето за достъп ще бъде незначително, тъй като GPRS е винаги он-лайн. Освен това GPRS има много по-широка честотна лента от CSD.

Bluetooth е друга технология, която ще работи в симбиоза с WAP. Bluetooth ще разшири в голяма степен мобилността, чрез отваряне на път за комуникации с други електронни устройства, например в магазините. Когато се използва в комбинация с WAP, Bluetooth позволява комуникация между крайни потребители, електронни устройства и приложения и хранилища с данни в мрежата или в Интернет. 

Технологиите за браузинг за портативни мобилни устройства са едни от ключовите елементи за мобилния Интернет. Между конкуриращите се технологии за браузинг WAP е доминиращата при втората генерация системи. WAP вероятно ще запази позицията си и при третата генерация мобилни системи.

Важни характеристики, наблюдавани в нововъзникващите бизнес модели са както следва:

- ролята на мобилните портали е по-важна за мобилния Интернет от ролята на порталите при традиционния Интернет;

-няколко нови класа на обслужване ще придружават нарастването на мобилния Интернет;

-мобилният Интернет значително ще увеличи потенциала на електронната търговия.

При тези новоформирани бизнес модели мрежовите оператори се опитват да заемат ключови позиции като центрове за разплащане и транзакции в мобилни Интернет мрежи, мобилни Интернет портали и сайтове за мобилна Интернет -базирана електронна търговия.

Прилагането на WAP решения "от край до край" ще даде тласък за бързото и широко навлизане на пазара на тези услуги. Те ще се развият с въвеждането на GPRS, Bluetooth, Parlay и мобилните системи от трета генерация. Затова WAP е не просто още една безжична технология; той е катализатор на мобилния Интернет. Скоро WAP ще се превърне в удобно средство за мобилните крайни потребители, значително променяйки начина, по който те подхождат и изпълняват множеството си ежедневни задачи. 

WAP услугата в България 

WAP услугата в България започва да се измъква от сянката на неизвестността и bg-сайтовете вече набират скорост. Скептицизмът, с който беше приет "орязания" мобилен вариант на Интернет, не се оправда и се оказа, че той е напълно адекватен за информационни и новинарски приложения, електронна поща, он-лайн речници и дори за търсачки.

Опит да се направи WAP-справочник за клубовете в България е адресът http://tagtag.com/4bg. Страницата събира седмичната програма на партитата в различни клубове, както и списък по градове с техните адреси. За съжаление липсват клубовете на живо.

WAP-страницата "Български бизнес вестник" http://wap.bba.bg/ е доста добре разработен новинарски сайт с водещи бизнес новини, архив, спорт, живот и търсачка.

Он-лайн вариант на популярния речник SA Dictionary може да откриете на www.ynex.com/wml/sa/index.wml. Използването е доста мъчително, защото преводът е съкратен и е представен на смесица от кирилица и латиница.

В българското WAP-пространство се срещат много страници с претенцията за портали. Такива са: http://wap.mobilebg.net, http://bg-id.com, http://wap.top.bg/, http://wap.infoinfotech.bg/, които предлагат различна информация: новини, прогноза за времето, валутни курсове, кина, разписания на полети и маршрутни таксита. По неизвестни причини не всички линкове на тези страници работят.

www.f1bg.f2s.com е българска WAP-страница за Формула 1. Сайтът е направен перфектно и се поддържа на английски и на български (на латиница). Освен новините и класиранията има информация за отборите и състезанията през сезона, както и класирането в световния рали - шампионат.

На адрес http://www.bs.dir.bg  (Български WAP сервиз) е поместен списък на българските WAP-сайтове на фирми и организации, както и лични сайтове. Страницата се обновява, но трябва да се има предвид, че повечето сайтове се хостват на безплатни сървъри извън страната, с които не винаги има връзка.

Притежателите на мобилни телефони с WAP-функция могат да проверяват пощата си в Yahoo на адрес: http://wap.yahoo.com. Възможност за проверяване на пощата през WAP подготвя и другият е-mail гигант - hotmail. Сървър, на който може да сe регистрира безплатно WAP сайт и е-mail е www.wapdrive.com.

На сайта се предлага и безплатен софтуер за създаване и редактиране на страници в WAP-формат. На личната си страница може да поставите картинка от библиотеката на сайта или от своя архив. 

Ако се сбъднат някои прогнози, до 10 години мобилната търговия може да надрасне значително електронната търговия в потребителската сфера, както и да заеме позиция при търговията между компаниите. В крайна сметка ще стане възможно компаниите да възприемат методи на работа, основани на максимално повишаване на ефективността и на подобряване на доходността, а не на ограниченията на технологията. Това може да означава по-голямата част от работата да се извършва по време на движение и от разстояние по начини, които все още не можем да предвидим, както и да окаже решаващо влияние върху работата на икономиките като някои индустрии ще изчезнат или ще се променят до неузнаваемост. Дали банките ще имат нужда от местни клонове, когато всички пари ще се спестяват по електронен път чрез мобилните телефони и дали ще се обменят по същия начин?

Мобилните устройства определят нова ера в технологията - дали е "традиционен" телефон, или модерен телефон, или безжичен, мобилната технология доведе до фундаментални промени в начина, по който правим бизнес и даже в начина, по който живеем. 

Изчислено е, че за по-малко от 10 години мрежовите оператори по целия свят ще спечелят около 322 млрд. USD с мобилната телефонна услуга UMTS. Към 2010 г. 30% от всички мобилни клиенти ще използват UMTS, и повече от половината от тях ще бъдат в Европа. Американската организация за проучване на пазарите Telecompetition достигна до тези резултати в проучване, поръчано от международния Форум за UMTS.

През последната година мобилната E-търговия в Европа е изчислена на около 1.3 млрд. евро. Към 2003 г. всички европейски страни могат да очакват годишен темп на нарастване с около 200%. (Източник: EITO). С нарастване разпространението на UMTS, E-бизнесът акцентира в сектора “бизнес-клиент”, в който се очаква, че клиентите ще използват мобилни устройства от нова генерация.

През 2000 г. бяха инвестирани повече от 15 млрд. евро за UMTS лицензи в Европа.  

Разгледаните по-горе примери далеч не дават обяснение на всички новопоявили се явления в Интернет, но обхващат основна част от най-разпространените модели за поведение в новата икономика и по-специално в електронната търговия. Като заключение може да се каже , че:

Електронният бизнес ще предизвика революция в бизнес света. Той отваря нови хоризонти и възможности за Телекомуникационните компании.

Електронната търговия постепенно става неразделна част от икономическия живот на хората и е въпрос на време он-лайн сделките да се превърнат в ежедневие за всеки от нас.

 Телекомуникационните компании са в отлични позиции за комуникации и хостинг, но все още са начинаещи в областта на приложните услуги и не се справят съвсем с интеграцията на индивидуални системи, имайки предвид степента на използване на ИТ от клиентите.


Търси за: транзакции | търговия | B2B | B2C | WAP

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker