Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

     

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА:

Визия и стратегически цели на електронното правителство.

01.2005 г.

Въведение

   Ценности и принципи заложени в идеята за електронно правителство

   Публичната администрация трябва да споделя опеределени общи ценности и принципи, за да бъде в служба на обществото. Това са ценностите на демокрацията, законността и високата ефективност и ефикасност. Функционирането, управлението, организацията и начина на работа на публичната администрация са ключов фактор на  демокрацията, блгаденствието и икономическия растеж на обществото. Нейните услуги трябва да бъдат реализирани така, че да допринасят максимална полза за гражданите фирмите и общините, неправителствените организации и всички останали структури на гражданското общество.

  Публичната администрация трябва да постави гражданите  в центъра на своето внимание, да бъде винаги достъпна и отзивчива. Предлаганите услуги и процедури трябва да бъдат прозрачни като гражданите имат възможност да изразяват мнения и да водят пълноправен диалог. На хората със специални нужди и увреждания трябва да се предостави равен достъп до публичната информация и услуги.

  Нарастващите изисквания към публичната администрация налагат използването на методичен, систематичен подход и дългасрочно стратегиеско планиране на необходимите мерки за оценяване, адаптиране и подобряване на качеството на услугите.

   От основополагащото значение за качественото изпълнение на  задълженията на публичната администрация към гражданското общество са следните морални и социално-психологически качества:

  Важен принцин при управнието на публичната администрация е оценка на цялостното изпълнение на поставените от правителството и парламента цели, което включва формулиране на изпълними цели, мониторинг и контрол на изпълнението, проследяване на ефекта от предприетите действия. За постигане на ефикасност могат да допринесат следните практики:

  В последните години сме свидетели на бурно развитие на информационните, комуникационните и управленски технологии. Широкото използване на web - базирани информационни системи и изграждането на web-sites може в значителна степен да допринесе за изпълнениетоп на горните принципи.

     Визия и стратегически цели на електронно    правителство

      Основната роля на електронното правителство е да отговори на нуждите на обществото от качествени и леснодостъпни административни услуги, така че да допринасе максимална полза за гражданите, фирмите, общините, неправителствените организации и всички останали структури на гражданското общество.

     Освен традиционните канали за комуникация, ще се използват и всички нови среди и устройства, като обслужването ще се извършва на принципа “едно гише”. Клиенти на услугите на електронното правителство са гражданите и бизнеса, както и държавната администрация.

   Работна група към Европейската комисия прие списък от електронно изпълнявани основни административни услуги - 12 за граждани и 8 за бизнеса като индикатори за оценка на развитието на електронното правителство. 

   Прогресът в предоставянето на тези услуги ще се оценява в следните 4 степени:

     Визията за електронно правителство в България e:
  Правителството на Република България ще осъществява модерно и ефикасно управление със средствата на съвременни информационни технологии, за да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса по всяко време и на всяко място.

   Визията е съобразена с основните стратегически цели за електронноправителство:

    Изграждането на електронно правителство изисква планиране и прилагане на редица дългосрочни мерки за постигане на желаните цели:

      

        Конкретни цели

     Във връзка с реализирането на визията и изпълнението на стратегическите цели, правителството на Република България конкретизира следните цели:

   

        Общи  принципи 

   Фокусиране върху гражданите и бизнеса: равни възможности за достъп, поддържане на система за стимулиране на гражданите и бизнеса, осигуряване на публичност и прозрачност на действията на администрацията.
   
Пазарна ориентация: познаване на потребителя, ефективност, ефикасност, технологична независимост, критерии за изпълнение, детайлизация и поетапно развитие

   Идентификация и сигурност: идентификация на данните, сигурност и защита на данните, единен подход, еднократно въвеждане и многократно използване на данни

        Програмна организация

    

     За организация и управление на дейността по изграждане на електронното правителство се изготвя Национална програма за изграждане на електронно правителство в Република България. Министерският съвет определя проекти с общонационално значение. За оперативното управление на тези проекти се формират национални проектни екипи, включващи експерти от различни държавни администрации, външни експерти и представители от финансиращите организации.

 

 Основни критерии за избор на приоритетни проекти:

        Неотложни мерки

  Във връзка с необходимостта от разработване на план за изпълнение на стратегията, се дефинират някои неотложни мерки в две направления:

  Задачи, при които може да се получи бърз резултат:


  Неотложни проекти, които са с основополагащо значение за бъдещото развитие:


     Неотложните задачи и проекти не изчерпват пълния списък от мерки, които да доведат до постигането на заложените в тази стратегия цели.

  Базисен модел на обслужване на "едно гише” (резюме):


     Организационният принцип “едно гише” може да се определи като създаване на едно място на достъп до услуга, но чрез различни канали за достъп.

Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са:


Основните процеси по предоставянето на административни услуги са:

   Тези основни процеси са съпътствани от спомагателни такива, извършвани във всяка организация:

     Всички различни процеси, представени по-горе, могат да бъдат усъвършенствани, но авторите на модела твърдят, че за да се постигнат реални резултати максимално бързо, е най-целесъобразно да се акцентира върху следните четири конкретни области, наречени “четирите лоста на промяна”:


     В документа авторите дефинират “рамка на етапите на развитие” на модела “едно гише”, която дефинира четири етапа на развитие за всеки един от четирите лоста на промяна - базов, развиващ се, работещ, и отличен, а също и критериите за определяне на съответния етап, до чието развитие е стигнал даден процес. Характерно за работещият и отличният етап е, че при тях организацията на работа за съответния процес е съизмерима с някои показатели за сравнение на ЕС (работещ) или съобразена със значимите елементи от най-добрите практики в обслужването на "едно гише" в ЕС (отличен).


     Например, в процеса управление на информационните технологии, важен елемент са Каналите за обслужване на клиента, а в Основните процеси важно място заема мястото за достъп.

      Авторите дават следните критерии за етапите на развитие на елементите на тези процеси:
     Последната част на бизнес модела съдържа детайлно описание на задачите за изпълнение по прилагане на модела “едно гише” за всеки един от четирите лоста на промяна. Определени са критичните фактори за успех на всяка задача, както и критериите за измерване на резултатите от изпълнението на задачите. Дефинирани са рисковете, съпътстващи усъвършенстването на всеки един от процесите, както и механизмите на контрол на тези рискове. 

    Определени са очакваните резултати в краткосрочен, средно срочен и дългосрочен успех.


Търси за: визия стратегически цели | структура предоставяне административни услуги етапи усъвършенстването им

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker