Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

Реферат

на тема:

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Е-БИЗНЕС И

Е-ПРАВИТЕЛСТВО

 

 

2006

 

 

1. Възможности за електронен обмен и комуникации. 3

2. Предимства на електронната търговия. 3

3. Пазарни участници. 6

4. Електронно правителство. 10

5. Услуги, използвани по Интернет (бизнес) 15

Източници на информация. 18

 

 

 

1. Възможности за електронен обмен и комуникации

 

Днес, в началото на 21-ви век възможностите за електронен обмен и комуникации, както и широкото навлизане на електронни приложения и услуги във всички сектори на обществения живот полагат основите на прехода от индустриална към глобална цифрова икономика. Конвергенцията на телефона, телевизията и компютрите променя традиционните пазари и цялото общество. Възникват нови бизнес конфигурации и отношения. Компаниите създават световни мрежи, свързващи научните изследвания, производството и разпространението. По глобалните мрежи се предлагат голямо разнообразие от услуги - информационни, банкови, транспортни, търговски, развлекателни и др. Динамичното развитие на Интернет и на електронните приложения и услуги поставя огромни предизвикателства пред правителствата, индустрията и потребителите. Наред с това възникващата цифрова икономика съдържа потенциал за растеж, конкурентноспособност и създаване на работни места.

Бързото напредване на Интернет базираните технологии и последващото изобилие на икономическа активност в Интернет ускориха обособяването и развитието на отделна Интернет Икономика, занимаваща се с т.нар. електронна търговия.  Тя може да се опише като много IP-базирани мрежи, софтуерни приложения и човешки капитал, който кара мрежите и приложенията да работят заедно за online бизнеса и агентите (корпорации и индивиди), които са ангажирани в купуването и продаването на стоки и услуги по директен и индиректен начин.

            ……………………………………………

4. Електронно правителство

 

      По същество Електронното правителство представлява (независимо от общата техническа и телекомуникационна среда) комплекс от сравнително автономни системи, които изпълняват три основни и една спомагателна функции:

А. Функция “Макро-управление на държавата”, в която преобладават аналитично-синтетични процедури, свързани с обработка на неструктурирана информация, с не формализирани предварително изходи и продължителни времеви периоди за генериране на решенията.

Б. Функция “Електронни услуги за гражданите и бизнеса”, в която преобладават формализирани процедури за обработка на структурирана информация в режим, близък до реалното време.

В. Функция “Обмен на информация между звената на администрацията” – обмен на данни, преди всичко свързан с технологичните процеси в самата администрация. Това включва:

      • обмен на структурирани данни;

      • обмен на неструктурирани данни (в т.ч. графично-организирани данни и мултимедия);

      • обмен на мета-данни.

………………………………………………..

 

     Въпреки това, общото позитивно отношение към високите технологии в най-различни групи се отразява и на населението като цяло. Близо 27% са в подробности или отчасти запознати с използването на електронен подпис. 22% биха използвали електронен подпис и електронен документ. 9% правят справка по Интернет, когато им е необходима информация. Не трябва обаче да се пропуска фактът, че тук става въпрос предимно за млади, активни, работещи хора, с по-високи доходи, Възрастовата група над 60 години, хората с ниски доходи, безработните, пенсионерите остават извън влиянието на рекламните и информационните кампании за насърчаване на използването на електронни услуги.

 

 

Източници на информация

 

1. Стратегия за електронно правителство, Решение на Министерски съвет N 866 от 28 декември 2002

2. План за изпълнение на Стратегията за електронно правителство за периода 2004-2005 г., Решение на МС от 11.03.2004 г.

3. Доклад за състоянието на администрацията през 2004 година, приет с Решение № 548 на Министерския съвет от 15 юни 2005 година

4. Изследване за отношението на гражданите и бизнеса към административните услуги, предлагани по електронен път, март 2005, КЦИКУТ, Естат

5. Изследване “е-Община” на КЦИКУТ и Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, октомври 2005 г.

 

Темата е разработена 2006 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2005 г.

 

Ключови думи:

е-бизнес, електронен обмен, е-правителство, пазарни участници, електронни услуги, икономическа активност в интернет, информационни кампании, електронни документи

 

 


Търси за: бизнес | електронен обмен | правителство | пазарни участници | електронни услуги | икономическа активност интернет | информационни кампании | електронни документи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker