Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Казус

Създаване на онлайн информационно гише по отношение на база данни във фирма „Информационно осигуряване” АД

Предмет: Електронен бизнес

 

2008 г.
Съдържание

 

І. Предполага се, че вие трябва да направите стратегическото планиране на тази фирма. Изгответе план (може в табличен вид), в който се планират разходите и ползите за дейностите, свързани с онлайн бизнеса на фирмата. Опишете каква стратегия сте подбрали и защо. 3

ІІ. Използвайте сайта на същата фирма, за да определите задълженията на персонала, отговорен за поддържане на сайта. 7

ІІІ. Опишете основните продукти и услуги, които се предлагат онлайн и намерете коментари на купувачи, които са доволни от онлайн търговията. 10

ІV. Дискутирайте качествата на сайта на тази фирма и дайте препоръки, ако имате, за подобряването му. 12

V. Дискутирайте рекламата в конкретния сайт. 13

VІ. Участва ли сайта в партньорски програми (афиилиран ли е)? Обяснете вашия отговор. 16

VІІ. Какви възможности за плащане съществуват в разглеждания сайт за електронен бизнес? Как се гарантира сигурността на плащанията? 16

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 20

 

 


І. Предполага се, че вие трябва да направите стратегическото планиране на тази фирма. Изгответе план (може в табличен вид), в който се планират разходите и ползите за дейностите, свързани с онлайн бизнеса на фирмата. Опишете каква стратегия сте подбрали и защо.

Стратегията на фирмата трябва в най-общ план да е насочена към някои основни моменти, а именно: увеличаване на приходите от нови клиенти, увеличаване на продажбите спрямо постоянни купувачи, овладяване на други подобни фирми на пазара, откриване на нови клонове, предлагане на пазара на нови продукти или услуги, инвестиране на доходите и преодоляване на инфлацията; изграждане и усъвършенстване на вече изградения продуктово-производствен и обслужващ затворен цикъл на дейност и т.н. Стратегическите цели в най-общ вид трябва последователно да бъдат подредени и степенувани по важност, възможност за изпълнение и други условия, обуславящи степента на възможност за реализация на всеки етап от развитието на фирмата. Нужно е да се изградят тактически цели за краткосрочен период от време, които да подпомагат стратегическите такива[1].

Фирмата има основна цел да увеличи постъпленията си, като това може да стане с реализацията на няколко тактически цели:

ü        Да разработи и въведе на пазара нов продукт, така тя ще използва благоприятната възможност на иноватор и ще спечели от т.нар. иноватори в покупките; тази тактическа цел тя реално я изпълнява, фирмата инвестира в новите технологии във времето, преди още те да са станали известни на широката публика; стратегията е насочена преди всичко към корпоративните клиенти с преследване на дългосрочни цели – обслужването им в по-дълъг период от време, не само краткотраен контакт с тях.

.......................................................

ІІ. Използвайте сайта на същата фирма, за да определите задълженията на персонала, отговорен за поддържане на сайта.

 

Поддръжката на сайта е отговорна задача. С нея се заема или екипът, създал сайта, или се назначават един и повече специалисти, които се занимават изцяло с това. Тя включва от една страна работа по рутинни задачи за техническа поддръжка, от друга – своевременно обновяване на съдържанието, отговаряне на писмата от посетители, анализ на посещаемостта и оттам – планиране на промени по дизайна, структурата и съдържанието.

Колкото по-професионално е направен един сайт, толкова по-лесна е неговата поддръжка. Ако неговата структура е гъвкава и в нея могат лесно да се внасят промени, заслугата е на създателите, но ползата е за персонала, отговорен за поддръжката. Ако HTML кода и програмиране на страниците са изчистени и опростени, работата с тях при нанасяне на корекции както в програмирането, така и в съдържанието, е силно облекчена.

.................................................

ІV. Дискутирайте качествата на сайта на тази фирма и дайте препоръки, ако имате, за подобряването му.

 

Накратко предпоставките, обуславящи успеха на фирмата (като неимоверно се търси в тях възможностите за риск и неговото контролиране):

ü        Това, че тя се занимава в област, все още нова за българските стандарти и с много големи възможности за растеж и печалба;

ü        За това, че фирмата се стреми към дългосрочни контакти с клиентите си, а не краткосрочни такива; цели се и цялостното обслужване на клиентите си и превръщането им от клиенти в лоялни клиенти;

ü        За това, че фирмата е изградила пълен и затворен цикъл на производство, дистрибуция и обслужване на своите клиенти;

........................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.        Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000;

2.        Боева, Бистра, Маркетинг на услугите, НБУ, 1996 г.

3.        Брешков, Иван, Миглена Ботушарова, Маркетинг на услугите, УИ УНСС; 1999 г. Василева, Л. и колектив “Дистрибуционна политика” – част 1 и част 2; Издателство ”Тракия – М”, 2002 год.

4.        Гаторна, Дж. Основи на логистиката и дистрибуцията. С. 1999;

5.        Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”,1998;

6.        Дуранкев, Б., колектив, Интегрирани маркетингови комуникации, УИ “Стопанство”, 2003;

7.        Ексадактилос, Николас; Маркетинг на продуктите и маркетинг на услугите; Пловдив; 2003 г.

8.        Желев, С., Маркетингови изследвания: методология и организация, УИ “Стопанство”, 1995;

9.        http://www.is-bg.net

........................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

онлайн информационно гише, база данни, „Информационно осигуряване” АД, стратегическото планиране, поддържане на сайт, партньорска програма, електронен бизнес

 

 [1] Бизнес стратегия на малката фирма” доц. Кирил Тодоров; НБУ, 1996 г.


Търси за: база данни | „Информационно осигуряване | стратегическото планиране | поддържане сайт | партньорска програма | електронен бизнес

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker