Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

на тема:

Функции на потребление и спестяване на България

Откъси:

..........................

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е измерител на общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление. Той се дефинира като индекс на "чистата ценова промяна". Общият индекс на потребителските цени обобщава индивидуалните ценови индекси на наблюдаваните стоки и услуги.

Индексът на потребителските цени намира приложение в три основни направления:

Структурата на ИПЦ е национален аналог на COICOP - Класификация на разходите за индивидуално потребление по предназначение, който е разработен от НСИ на базата на COICOP/HICP (Rev. Dec. '99), съгласно Регулация № 2214/96 от 20 ноември 1996 г. допълнена и изменена от Регулация № 1749/99 от 23 юли 1999 г. на Европейския съюз. Тя е йерархична и е изградена на пет равнища:

..........................

През 2002 г. общият разход на домакинствата за задоволяване на техните потребности е приблизително над 30 пъти по-голям в сравнение с 1995 година. Най-съществен дял от общите разходи на домакинствата заема разходът за храна, който през 1995г. е 46.2%, през 1998г. се повишава на 47.8%, през 1999 г. се понижава и достига 44.0%, а през 2000г. достига 44.1% или спрямо началото на периода е по-нисък с 2.1 пункта.

............................

Началото на изучаване покупателната способност на домакинствата с прилагане на научни методи за избор на домакинствата в България е поставено през 1951 г., като редовни изследвания се провеждат от 1953 година. Преди това са провеждани еднократни изследвания, които са обхващали определени групи население - домакинства на работници и служещи и домакинства на селяни. При тези изследвания изборът на домакинствата не е провеждан в съответствие с теорията на репрезентативните изучавания.

В зависимост от прилаганите методи за избор на домакинствата изучаването на бюджетите на домакинствата в по-ново време се разделя на два периода. Първият период обхваща годините от 1953 до 1961, а вторият - от 1962 до сега. През двата периода е прилаган методът на случайния (стохастичния) подбор на домакинствата. През първия период изборът на домакинствата е извършван на основата на отраслов принцип и не е обхващал всички категории домакинства, а през втория период - на териториален принцип, като в извадката са представени всички категории домакинства. Поради различия в избора и в обхвата на домакинствата данните от изучаването на бюджетите на домакинствата между двата периода не са съпоставими.

............................

Темата съдържа множество таблици (около 9стр)

Данните са за 2002г и по-рано.

Използвана литература: 2 източника.

Темата е написана 06.2003г.


Търси за: индекс потребителските цени | разходи потребление домакинствата | разполагаем паричен доход | пределната склонност към консумация | потребление | покупателната способност

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker