Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


Реферат

Фирмена структура и международна конкурентноспособност на фирмата.

Сравнителен анализ на фирма “Coca Cola” и “Камавер АД”.

Съдържание:

Увод

Част І. Особености на структурата на “Кока-кола”

Част ІІ. Представяне на българска фирма със задгранична дейност

Част ІІІ. Анализ и оценка на организационната структура и факторите

Част ІV. Сравнителен анализ

Откъси:

...............................

Увод

Обект на заданието е съвременна българска фирма с външно-икономическа ориентация, която е един от най-големите производители на бебешки и детски обувки у нас - “КАМАВЕР” АД- Севлиево.

Цел на заданието е да се направи опит за анализ на конкурентоспособността в контекста на съществуващата организационна структура на фирмата и с оглед на зададените параметри по условието за структурната реформа в компанията “Кока-кола”.

............................

Част І. Особености на структурата на “Кока-кола”

Организацията на маркетинговата дейност в компанията “Кока-кола” изхожда от целия маркетингов комплекс, неговото обкръжение и среда, отчита целите на фирмата и нейните стратегически стопански единици и постоянно следи и реагира на силните и слабите страни на “Кока-кола”.

Като цяло организационната структура на маркетинга в компанията “Кока-кола” трябва да се съобразява с два главни вида текущи промени:

1) измененията във външните условия, които биха могли да предизвикат негативно отражение върху фирмата и да рескредитират организационната структура; и

2) възникването на противоречия от вътрешен характер, смущения във функционирането на организацията на управление, което също може да доведе до отрицателни последици.

................................

Част ІІ. Представяне на българска фирма със задгранична дейност

"КАМАВЕР" АД е регистрирано на 12.11.1999 г. Ефективна производствена дейност осъществява от 01.11.2000 г.

Адрес на регистрация и управление:

София, община Изгрев, ЖК "Изток", ул. "А. П. Чехов" №66

Адрес на оперативна дейност:

Севлиево, бул. "25 Септември" №70

тел.: 058 / 2 05 00; 2 6742; факс: 058 / 601 272

e-mail: delfi-prim@bergon.net

Координатор:  Драгомир Емилов Димитров - Прокурист

Управляващи: Снежана Димитрова Динева - Председател на СД

                     Павлина Огнянова Михайлова - Изп. Директор 

Описание на дейността:

“КАМАВЕР” АД започва собствено производство на 01. 11. 2000 г. За 2001 г. са произведени 500 000 чифта обувки. За 2003 г. се очаква да се достигне пълен капацитет- 800 000 чифта, като при най- трудоемкия процес- шиене на саи, се използват подизпълнители.

..................................

Основните фактори, които определят промяната в организационната структура на “КАМАВЕР” АД

- клиенти

Фирмата работи с два основни клиента: група VIVARTE- Франция и IMAC- Италия. Характерно и за двамата ни клиенти е тяхната стабилност на пазара за детски обувки. Те са и на първите места в Европа по производство и реализация.

IMAC- Италия- В момента работим за фирмата IGI, която в рамките на група IMAG е специализирана в производството на бебешки и детски обувки. Произвеждат в малки количества дамски и мъжки обувки. Фирмата познава нашето производство. Работим с техни материали. Заплащат ни само труда. Средногодишно за тях произвеждаме около 300- 350 000 чифта, като около 150 000 са по технологията директно леене.

VIVARTE- Франция- За втори сезон работим с този клиент, като преди това работехме с търговското им звено “CVC”. За тях правим готов продукт, т.е. сами си доставяме материалите, представяме собствена колекция и участваме в конкурс с всички други производители по отношение на качество и цена.

Характерното е, че от почти непознат за тях доставчик се превръщаме в един от добрите производители главно на бебешки обувки (номерация 18/ 23). Тенденцията е да удвоим производството за тях. Обективна причина срещу това е трудното финансиране на процеса по закупуването на материалите. Изискват се оборотни средства, с които засега не разполагаме. За тях също произвеждаме между 300- 320 000 чифта годишно.

..............................

- доставчици

.....................................

На основа на направените анализи в първа и трета част на разработката могат да се направят следните обобщения относно конкурентоспособността и факторите, които влияят на развитието на организационната структура на компаниите “Кока-кола” и “КАМАВЕР”.

При излизането на фирмите и конкурирането им на чуждите пазари, съществуват редица рискове и проблеми:

  1.  Натрупване на огромни външни дългове: Редица страни с иначе привлекателни пазари са направили огромни външни дългове, на които не могат да плащат дори само лихвите.
  2.  Нестабилни правителства: Големите дългове, високата инфлация и безработица в някои страни, водят до голяма нестабилност на правителствата, което заплашва чуждите фирми с риск от експропирация, национализация, ограничения за репатриация на печалбата в родината и др.
  3.  Проблеми с обмена на чужда валута: Големите дългове и политическата и икономическа нестабилност в някои страни водят до големи колебания и девалвация на националната валута. Чуждестранните инвеститори не желаят да държат много чужда валута, което спъва търговията.
  4.  Изисквания и бюрократично отношение на местите правителства за навлизането на чужди фирми: Правителствата поставят редица изисквания и правила пред чуждите фирми.

................................

Използвана литература (2 източника)

Темата съдържа 3 таблици.

Темата е изготвена 01.2003


Търси за: организационна структура | конкурентноспособност | външни пазари | доставчици | партньори | клиенти | продукти

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker