Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Р Е Ф Е Р А Т

на тема

Превози на опасни товари, реализирани при участието на спедитор

Съдържание:

 1.  Увод
 2.  Същност и значение на опасните товари

2.1. Международна спогодба за превоз на опасни товари по шосе ADR.

2.2. Опаковки, съдове и средства за съхранение и пренасяне на опасните вещества.

2.2.1. Видове опаковки.

 1.  Начини на превозване.
 2.  Маркировка
 3.  Знаци за опасност. Сигнални табели.

5.1. Цел и значение.

5.2. Изисквания към знаците.

 1.  Оборудване
 2.  Товаро-разтоварни операции при превоза на опасни товари.
 3.  Превозен документ за опасен товар.

8.1. Писмени инструкции в случай на произшествие.

 1.  Място и роля на транспротно - спедиторската дейност при осъществяване на превозния процес

9.1. Общи задължения на спедитора

9.2. Сключване и изпълнение на спедиторският договор

10. Заключение.  

Откъси:

...........................

Спедиторът притежава професионалните знания, умения, опит и възможности за планиране и организиране на транспортния процес, както и за координиране на действията на всички ангажирани в него участници - търговци, банкери, застрахователи на транспорта, митнически агенти, превозвачи по различните видове транспорт, складови оператори.

Без спедитора международната търговия в съвременния свят би била невъзможна, тъй като няма да може да се осъществява комплексно, при включване на всички необходими основни и спомагателни операции.

............................

 1.  Международна спогодба за превоз на опасни товари по шосе ADR.

    Създадена в Женева на 30 септември 1957 год. (в един единствен екземпляр на английски и френски език за самата Спогодба, и на френски език за приложенията) и ратифицирана (чрез подписването й от 5 държави) на 29 юли 1968 год. Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе - ADR  се прилага за всеки международен превоз на опасни товари, с изключение на пътните превозните средства, принадлежащи на въоръжените сили на договарящите се страни или на тези превозни средства, попадащи под контрола на въпросните въоръжени сили. Спогодбата се отнася за всеки превоз на опасни товари, извършен от собствено или чуждо превозно средство (дори и за превозни средства на страна, която не се е присъединила към ADR) стига този превоз да се извършва на територията на най-малко две договарящи се страни.

...........................

 Задължението за подходящо опаковане на стоката се поема от продавача. Като правило разходите за транспортната опаковка се включват  продажната цена на стоката и се заплащат от продавача за сметка на купувача. В голяма част от случаите договорите за покупко- продажба съдържат подробна спесификация както на стоката, така и на нейната опаковка.

В развитите държави опаковането на стоката за превоз често се възлага на спедиторите. Те най- добре познават условията на превоза и рисковете, от които стоката следва да бъде предпазена чрез нейната опаковка.

...................................

3. Начини на превозване.

 1.  Превоз на опасни товари в контейнери - транспортирането на товарите в контейнери позволява съкращаване на разходите за индивидуална опаковка на веществата, автоматизиране и механизиране на претоварните операции и оптимизиране на транспортния процес.
 2.  Превоз на опасни товари в цистерна

    Опасните товари превозващи се в цистерни се разделят на 3 групи:

 1.  Превоз на опасни товари в контейнер-цистерни - предназначени са за превоз на опасни течности

...................................

    Статистическите данни, събрани на базата на международната проучване доказват възможността от възникване на произшествия, при товаро-разтоварни работи. Големият процент аварии изисква изключително внимание, стриктно прилагане на всички регламенти, уеднаквяване на основните изисквания и спазване на строгите забрани за съвместно натоварване. Само така е възможно да се осигури надеждна защита, както за товара и транспортното средство, така и за опериращите с него.

    Товаро-разтоварните работи на опасните товари се регламентират от съответните нормативни документи за всеки вид транспорт, но общите правила, целящи безопасност на превоза изискват:

................................

Темата не съдържа използвана литература.

Темата е изготвена 01.2004г.


Търси за: видове опаковки | начин превозване | маркировка | товаро | разтоварителни операции | документи | права задължения спедитора

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker