Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

БИЗНЕС ПЛАН

НА “БИГЪЛС”

Име на фирмата  :  БИГЪЛС

Адрес   :  ул. “Симеон Радев” № 7

София - 1618

България

Телефон   :  ++359 2 55 21 58

Регистрация   :  Софийски градски съд

Фирмено дело № 25816/2000

     

Вид бизнес  :  Официален представител на

финландската фирма-производител “АПИРЕКС”, занимаваща се с производство, маркетинг, продажба и дистрибуция на хартия и картон.

История на фирмата :  Новооткрита фирма

Управители  :  Стефан Стоянов и

Ивайло Асенов

СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме          3 стр.

І. Цели на фирма “БИГЪЛС”      4 стр.

ІІ. Маркетингово проучване      5 стр.

 1.  Продукт         5 стр.
 2.  Отраслова характеристика      6 стр.
 3.  Клиенти         7 стр.
 4.  Конкуренти         8 стр.

ІІІ. SWOT - анализ        9 стр.

 1.  Силни и слаби страни       9 стр.
 2.  Възможности и заплахи      11 стр.

ІV. Маркетингов план      12 стр.

 1.  Продукт        12 стр.
 2.  Цена         13 стр.
 3.  Реклама        15 стр.
 4.  Дистрибуция       16 стр.

V. Административни правила     18 стр.

 1.  Структура на управление     18 стр.
 2.  Организационна структура     19 стр.
 3.  Графично представяне на структурата   20 стр.
 4.  Персонал        21 стр.

VІ. Финансов план       22 стр.

 1.  Финансов анализ       22 стр.
 2.  Прогнозен счетоводен баланс     24 стр.
 3.  План на бюджета на паричния поток   25 стр.
 4.  Критерии - показатели за оценка на бизнеса  25 стр.
 5.  Финансов план       26 стр.
 6.  Бизнес планер       26 стр.

Резюме

Фирма “БИГЪЛС” ООД е основана през 2000 год. в град София с решение на Софийски градски съд, фирмено дело № 25816/2000, том ІІ, стр. 148. Адресната регистрация на фирмата е в град София, ул. “Симеон Радев” № 7. Фирмата е създадена с частен капитал. Основатели на “БИГЪЛС” са Стефан Стоянов и Ивайло Асенов, като съдружници с еднакво дялово участие.

“БИГЪЛС” ООД ще внася хромова и офсетова хартия от финландската фирма-производител “АПИРЕКС”. През месец март 2001 год. двете фирми са сключили договор за съвместна дейност. Задълженията на фирма “БИГЪЛС” включват дистрибуция, маркетинг и продажба на продуктите на фирма “АПИРЕКС”; отваряне на представителен офис и набиране на висококвалифициран персонал. Официално търговската дейност на “БИГЪЛС” ООД ще започне през месец май 2001 год.  

Целта на бизнес плана е основаване и развитие на дейността на фирма “БИГЪЛС” ООД, като официален представител и дистрибутор на финландската фирма-производител “АПИРЕКС” за офсетова хартия в България. Според възможностите на бъдещата инвестиция.

Бизнес плана представя подробен анализ на конкурентите и клиентите. Чрез маркетинговият микс /и всички негови елементи/ фирмата ще се опита да навлезе на българския пазар и да наложи търговската марка на пазара.

Финансовият план ще бъде представен за първите три години от създаването на фирмата. В бизнес плана ще опишем организационната структура на фирмата и възможният риск при инвестиране.

І. Цели на фирма “БИГЪЛС”

Дългосрочни цели на фирма “БИГЪЛС”

Краткосрочни цели на фирма “БИГЪЛС”

Период на бизнес плана

Бизнес плана ще бъде разработен за период от 3 години.

ІІ. Маркетингово проучване

1. Продукт

Хартията е материал, с маса до 0,180 кг./кв.м., образуван предимно от преплетени и съединени помежду си целулозни влакна, предварително обработени по механичен и химичен начин.

Картоните се различават от хартиите с по-голямата си дебелина и маса на кв. метър - над 0,180 кг./кв.м.

Основните суровини, които се използват при производството на хартии и картони, са целулоза, получена чрез съответната механична и химична преработка на растителни суровини, с цел да се отдели по-голяма част от невлакнестия материал; дървесинна маса, получена чрез механично раздробяване на дървесината или чрез нейната топлинна обработка  и дефибриране в присъствието на химични реагенти; макулатури - хартиени отпадъци и употребявана хартия; пълнители, които придават на хартията по-голяма гладкост, плътност белота и др.; проклейващи и импрегниращи вещества /туткал, нишесте, парафин, колофон и др./, използвани за подобряване на гладкостта на хартията и нейната влагоустойчивост, за повишаване непропукливостта й за вода и др.; бои - за оцветяване и т.н.

Всички тези суровини и помощни материали се смесват в определено съотношение. За подобряване на външният вид, някои физико-механични характеристики, печатни и други свойства хартиите и картоните се подлагат на допълнителна обработка и облагородяване.

Видовете хартии и картони се разделят на следните по-важни групи:

 1.  Вестникарски хартии;
 2.  Офсетови хартии;
 3.  Едностранно хромови хартии;
 4.  Двустранно хромови;
 5.  Метализирани хартии;
 6.  Опаковъчен картон и др.

Фирма “БИГЪЛС” ще се специализира във внос на хромова и офсетова хартия, както и визитен картон, които са с високи потребителни свойства, формиращи структурата на качеството. За оценяването на качеството не е достатъчно количествено да се измери само едно от потребителните свойства, трябва да се определят и показателите. За всеки един показател, в стандартите са установени съответните норми.

Качеството на хартия се определя по няколко критерии:

 1.  Маса    4. Гладкост
 2.  Ширина на рола  5. Белота
 3.  Еластичност   6. Влажност и др.

2. Отраслова характеристика

Значително намаляване на консумацията на хартиени изделия в България е регистрирано през 1999 год., сравнено с 1997 и 1998 год. През 1999 год. намаляването е между 10% и 15%, за различните региони сравнено с 1998 год. За цялата страна процентното намаляване е около 13%. Този факт се дължи на зависимостта между хартиената индустрия и макроикономическите фактори - спад на българската икономика, несигурност в банковата система, инфлацията и обезценяването на българският лев в края на 1996 год. и началото на 1997 год.

През периода 1997 - 1999 год. в страната е регистриран следния внос и износ на хартия и полиграфически изделия:

В млн. лева

1997 г.

1998 г.

1999 г.

Износ

13471,2

115241,8

110358,8

Внос

26841,8

215451,7

277397,9

С подобряване на икономическите условия в страната, което ще доведе до увеличаване на покупателната способност на населението. Това ще допринесе за повишаване на търсенето и предлагането на хартиени изделия. Предлаганата продукция ще достигне по-голямо качество.

3. Клиенти

Потенциалните клиенти на “БИГЪЛС” ООД са фирми занимаващи се с офсетов и сито печат, складовете за канцеларски материали, както и книжарниците. Офсетовата хартия се използва от повечето производители във всеки отрасъл за опаковка и маркировка на произведените изделията.

В България има както частни, така и държавни печатници. Държавните печатници все още имат голям капацитет на производство /като Военно издателство “Свети Георги Победоносец”/, но значително остаряла техника. Докато новите частни печатници се развиват с бързи темпове и привличат повече потребители и ще заемат добри позиции на пазара.  

Технологичното ниво на оборудването и използването на хартията е различно в отделните печатни бази. По-малките печатници имат старо и амортизирано оборудване. Те консумират значително по-малко количество на хартията и се нуждаят от по-ниско качество. Обикновено това е хартията с по-ниски технологични качества. Книжарниците са по-слаб консуматор на хартия, но при тях качеството е от голямо значение. По-големите печатни бази използват значително по-голямо количество тонове хартия на година.

В бъдещ период има тенденции за повишаване на технологичното равнище на оборудването, което ще доведе до повишаване на търсенето на висококачествени хартии и картони.

4. Конкуренти

Преди икономическите промени в България е имало държавен монополизъм във всички сфери на икономиката. След тези промени, фирми от цяла Европа навлизат на нашия пазар и вносната продукция измества българската.

Фирма “Капален” е българска фирма представител на вестникарска хартия от Русия и Чехия. Със започването на активната си дейност фирма “Капален” налага своето име, марка и завладява повече от 20% от пазара в България. Фирмата е изградила дистрибуторска мрежа. Тя имат собствен транспорт, с който превозва хартията до печатните бази на своите клиенти. Поради дългогодишната си дейност на пазара фирмата е създала добри контакти.

Фирма “Славей” е основана през 1991 год. Тя е една от големите вносители на офсетова и хромова хартия, което я прави  основен конкурент на “БИГЪЛС” ООД. Фирма “Славей” разполага със складови бази в градовете София, Русе, Варна и Пловдив.

Други фирми

Фирма “Принта лукс”

Фирма “Папирос”

Фирма “Конкерт”

Фирма “Ема - Плевен”

ІІІ. SWOT - анализ

1. Силни и слаби страни на фирма “Бигълс”

Силни страни: 

Фирма “БИГЪЛС” ще представя високо технологична хартия с голяма еластичност и белота, която е съобразена с международните стандарти в тази област. Фирмата има възможност да задоволи различните потребности на потребителите и производствените им нужди от хартия за офсетов печат, и да обхване голям дял от тази индустрия. Когато клиентите закупуват продукти от “БИГЪЛС”, те ще получат не само нужната им стока, но и пълна и професионална информация за нея. Хартията на “АПИРЕКС” има лидерски позиции на световния пазар. Фирма “БИГЪЛС” ще изгради и подържа специален склад, в който ще има наличност от стоки, като ще се опитва да следва добрия образец от фирма “АПИРЕКС”. Това ще спомогне за по-бързите и по-гъвкави доставките на клиентите в България.

Във “БИГЪЛС” ООД ще работят висококвалифицирани служители, които ще имат непрекъсната връзка с клиентите в цялата страна, за да могат да фиксират евентуални липси.

Маркетингови умения - фирмата ще се опита да задоволи различните нужди на клиентите, поради:

Слаби страни:

2. Възможности и заплахи на външната среда

Възможности:

Заплахи:

 1.  Евентуален икономически спад.
 2.  Няма структурна реформа.
 3.  Монополизъм в печатането на ежедневници.
 4.  Заплаха от нови по-скъпи продукти или заместители.
 5.  Конкуренцията може да има опит към излагането на продуктите. За тази цел трябва да се наблегне на широка продуктова промоция.
 6.  Колебания в личния състав на фирмата. Всички работещи в колектива на “Бигълс” имат лични отговорности, но трябва бъде възможна тяхната замяна във случай на временна липса или пра напускане на член от екипа на фирмата.
 7.  Законодателни фактори.

ІV. Маркетингов анализ

1. Продукт

Фирма “БИГЪЛС” ще представя, рекламира и дистрибутора, го-голяма част от продуктовия асортимент на фирма “АПИРЕКС” на територията на Република България.

Внос на офсетови хартии:

 1.  Офсетова хартия:
 1.  Едностранно хромови хартии:
 1.  Едностранно хромови етикетъчни хартии:
 1.  Водоустойчиви етикетъчни хартии:
 1.  Двустранно хромови /мат/:

6. Двустранно хромови /гланц/:

7. Ленен картон:

2. Цена

Цената в различните групи хартия се калкулира съгласно планираните  разходи на фирмата, с нисък процент печалба за да е конкурентноспособна. По-долу са представени цените на отделните групи хартии. Управителите на фирмата са предвидили търговски отстъпки за редовните клиенти и за фирмите, които закупуват повече тонове хартия и картон. Тези търговски отстъпки ще са в размер от 5 до 10 %.

Доставна цена в България:

 1.  Офсетова хартия - 900 DM на тон
 2.  Едностранно хромови хартии - 1350 DM на тон
 3.  Едностранно хромови етикетъчни хартии - 1300 DM на тон
 4.  Водоустойчиви етикетъчни хартии - 1500 DM на тон
 5.  Двустранно хромови хартии /мат и гланц/ - 1600 DM на тон
 6.  Ленен картон /визитен/ - 1600 DM на тон

Продажна цена след форматиране на хартията:

 В лева

Вид

Грамаж

Формат

Цена на лист

Офсетова хартия

60

60/84

0,047

60

60/90

0,052

60

70/100

0,065

70

60/84

0,055

70

60/90

0,059

70

70/100

0,076

115

60/90

0,099

115

70/100

0,105

Едностранно хромови

80

60/90

0,125

80

70/100

0,139

90

60/90

0,150

90

70/100

0,156

180

60/90

0,189

180

70/100

0,220

Етикетъчна хартия

80

70/100

0,112

Водоустойчива етикетъчна

75

70/100

0,126

Двустранно хромови /мат и гланц/

80

63/88

0,091

80

72/104

0,109

90

63/88

0,093

90

72/104

0,111

100

63/88

0,097

100

72/104

0,115

135

63/88

0,120

135

72/104

0,130

150

63/88

0,135

150

72/104

0,158

200

63/88

0,165

200

72/104

0,180

250

63/88

0,180

250

72/104

0,230

Ленен /визитен/ картон

215

70/100

0,320

3. Реклама

Рекламната дейност е от голямо значение за дейността на фирма “БИГЪЛС”. Тя има за цел да популяризира продуктите на “БИГЪЛС” сред печатните бази. За целта трябва да се направи рекламна стратегия, която да заема централно място управлението на фирмата.

Първата цел на фирмата е популяризиране на самото име и от там на търговската марка, така че хората да свързват името на фирмата като символ на качество. След тази стъпка рекламната дейност трябва да бъде насочена изцяло към печатарският и полиграфичният бизнес, защото те ще са основните клиенти на фирма “БИГЪЛС”.

Рекламната стратегия ще бъде насочена към потенциалните клиенти на “БИГЪЛС” ООД, чрез стимулиране на продажбите и пъблик рилейшънс. Фирмата ще наблегне на качеството на продукцията, на оптималната цена, на временната доставка и тоталното задоволяване на нуждите на клиентите.

Фирмата се е насочила към периодичната реклама. Във всички складове на едро ще се повеждат промоции. В специализирания печат /например сп. “Print & Publishing”/ ще има платени рекламни статии, които да характеризират продуктите на фирма “АПИРЕКС” и съответно дейността на “БИГЪЛС” ООД.

В началото на дейността си фирмата трябва да отдели огромни средства за рекламната дейност, след което през следващите години този бюджет може да се намали до степен на задоволяване на рекламната дейност. Управителите на фирма “БИГЪЛС” възнамеряват да участват във всички изложения, които се провеждат в тази област.

Прогнозен рекламен бюджет за периода април 2001 - май 2002 год.:

В щ. долара

Реклама в сп. “Print & Publishing

2000

Реклама в ежедневните вестници

1500

Презентации в полиграфическите учебни заведения

500

Участие в Пловдивския панаир

7000

Сувенирни материали

1500  

Реклама в Нова телевизия

15000

Постери, брошери и др.

3500

Обща стойност :

31000

 1.  Дистрибуция

За продажбите на високо специализираните продукти от “АПИРЕКС” е необходимо директна продажба, както следва:

Повечето печатници работят с постоянни фирми-доставчици. Затова “БИГЪЛС” трябва да предложи по-ниски цени, по-добри търговски отстъпки, срокове за разсрочено пращане и др. Повечето печатници не плащат в момента на доставката. Те обикновено плащат 30-45 дни след нея.

Доставките се провеждат с транспорт от фирма “БИГЪЛС”, което не променя крайната цена, ако клиентът е на територията на София. Срокът на доставка в провинцията е 1-2 дни след заявката. За тази цел фирмата поддържа достатъчна наличност от запаси за крайното задоволяване на конкретните нужди на клиентите.

В началото на дейността фирмата ще поддържа минимални запаси от стоките от всеки грамаж и ширина. Минималното количество за първоначално зареждане е най-малко по 20 тона от вид. Поддържането на запасите в бъдеще ще зависи от потреблението през следващите месеци и години, както и от клиентските изисквания и търсенето.

Дистрибуционният канал, който фирма “БИГЪЛС” ще използва е без посредници:

V. Организационна структура

 1.  Структура на управление

Управленската структура на фирма “БИГЪЛС” определя:

Структурата на управление на “БИГЪЛС” ООД дефинира начина на разпределение на управленската власт в системата, състава и структурата на отделните звена, както и връзките и взаимодействията между тях.

Във фирма “БИГЪЛС” съществуват три основни йерархични равнища на разпределение на властта - техническо, управленско и институционно. С най-висок ранг е институционното звено /съсобствениците/, в което се определят целите и стратегията на фирмата. Взетите в него решения са цели на средното управленско равнище, а решенията на управленското звено са цел и на техническото най-ниско равнище. Между всички тези звена има непрекъсната връзка и обмен на информация.

Между работещите във фирма “БИГЪЛС” има различни типове отношения. Управителите пряко ръководят подчинените си и решават целите и задачите как да се разпределят към работниците.

2. Организационна структура

Във фирма “БИГЪЛС” съществува разделение на труда, според което цялата съвкупност от дейности се разпределя на по-малки единици за изпълнение от отделни индивиди или група от хора. От съдържанието на трудовите задачи зависи позицията на всеки в организационната йерархия, респективно равнището на правомощия и отговорности.

Организационната структура на фирма “БИГЪЛС” е изградена с ясни и прости връзки.

Организационната структура във фирма “БИГЪЛС” има следните признаци:

1. Трудови задачи:

2. Комуникации:

При динамичните условия на променящата се среда тази структура е подходяща, защото позволява гъвкавост и ефективност.

3. Графично представяне на структурата

Структурата на управление на “БИГЪЛС” ООД е представена в следната схема:

  

4. Персонал

Мениджъри на фирмата са Стефан Стоянов и Ивайло Асенов. Те имат равно дялово участие, както и равни права и задължения. Те са формирали и поддържат първоначалния капитал за активната дейност на фирмата. Те се занимават с маркетинга и поддържането на запасите. Мениджърите са компетентни и мотивирани за успеха.

Административни правила.

Фирмата разчита на добрият и квалифициран персонал, които ще се работи за името и успеха на дружеството. Персоналът ще има необходимата свобода за взимане на решения и за извършването на задълженията.

Фирмата ще трябва да инвестира в хората, които ще работят за тяхното бъдещо подобряване и квалифициране. Трябва да им се отделя необходимото внимание за развитие в тяхната област. Всеки работник във фирмата ще има персонални отговорности.

Във фирмата трябва да има изпълнителен директор, които да следи и да отговаря за сделките и необходимите документи за тях. Техническият асистент има голяма роля във фирмата. Той спомага са усъвършенстването на техническото и технологичното равнище на персонала. Отговорникът на цеха следи и за наличностите от стокови запаси, а отдел “Пласмент и снабдяване” се занимава с доставките и тяхното навременно пристигане при клиентите.

VІ. Финансов план

1. Финансов анализ

Финансовото планиране се основава на познанията за маркетинга, пазара и всички участници.

Песимистичната оценка, която фирмата очаква за период от 3 години според финансовия анализ е по-ниско от очакването. Планирането на продажбите на хартията е калкулирано с 10% печалба, т.е.:

DM на тон

Вид

Доставна цена

Продажна цена

Офсетова

900

990

Едностранно хромови

1350

1485

Едностранно хромови етикетъчни

1300

1430

Водоустойчиви етикетъчни

1500

1650

Двустранно хромови

1600

1760

Ленен картон /визитен/

1600

1760

Оптимистичната прогноза е изчислена на база 15% печалба:

DM на тон

Вид

Доставна цена

Продажна цена

Офсетова

900

1035

Едностранно хромови

1350

1552,5

Едностранно хромови етикетъчни

1300

1495

Водоустойчиви етикетъчни

1500

1725

Двустранно хромови

1600

1840

Ленен картон /визитен/

1600

1840

Необходими средства:

В лева

Вид

Брой

Обща цена

Форматираща машина за роли

1

40000

Реклама

-

20000

Мотокар

1

10000

Микробус

2

35000

Компютър

1

850

Принтер

1

270

Телефон - факс

1

450

Телефон

1

100

Офис оборудване

-

2100

Други разходи /ремонт/

-

2000

Общо:

Фирмени разходи за период от един месец:

В лева

Вид

Цена

Наем на офис

250

Телефон

100

Ел. Енергия - офис

30

Топлофикация

100

Офис консумативи

50

Командировки

300

Заплати

2500

Наем цех - склад

700

Поддръжка

150

Застраховка

40

Гориво

1200

Лихви по кредити

200

Общо:

 1.  Прогнозен счетоводен баланс

Балансови

статии

Прогнозен период

2001

2002

2003

АКТИВИ

Дълготрайни

88 390

188 000

200 000

 1.  Материални

Машини и съоръжения

88 000

88 000

100 000

 1.  Нематериални

Разходи за учредяване

390

-

-

 1.  Дългосрочни вземания

Вземания от клиенти

-

100 000

100 000

Краткотрайни

1 582 000

2 090 000

2 635 000

1. Материални

360 000

550 000

800 000

2. Краткосрочни взимания

По продажби

1 200 000

1 500 000

1 800 000

 1.  Парични средства

В каса

В банка

5 000

10 000

10 000

15 000

10 000

15 000

4. Разходи за бъдещи периоди

7 000

10 000

10 000

Сума на актива

1 670 390

2 278 000

2 835 000

ПАСИВИ

Собствен капитал

1 357 000

1 960 000

2 510 000

1. Капитал

150 000

150 000

150 000

2. Резерви

7 000

10 000

10 000

5. Резултат от предходни години

-

500 000

850 000

6. Резултат от текущия период

1 200 000

1 300 000

1 500 000

Дългосрочни пасиви

250 000

250 000

250 000

 1.  Дългосрочни задължения

Към доставчици

250 000

250 000

250 000

2. Приходи за бъдещи периоди

-

Краткосрочни пасиви

50 000

30 000

-

 1.  Краткосрочни задължения

Получен банков заем

50 000

30 000

-

2. Приходи за бъдещи периоди

-

Финансирания

13 390

38 000

75 000

Сума на пасива

1 670 390

2 278 000

2 835 000

3. План на бюджета на паричния поток

Елементи на паричния поток

Прогнозен период

2001

2002

2003

Пари “във”:

1. Постъпления от продажби

1 200 000

1 500 000

1 800 000

2. Други постъпления

Общо получавани пари

1 200 000

1 500 000

1 800 000

Пари “навън”:

1. Разходи за материали и външни услуги

860 000

1 050 000

1 200 000

2. Разходи за персонала

30 000

39 000

58 000

3. Други разходи

37 000

46 000

65 000

4. Финансови разходи

5. Извънредни разходи

7 000

10 000

12 000

Общо изплащани пари

934 000

1 145 000

1 335 000

Нетен паричен поток (+/-)

266 000

355 000

465 000

4. Критерии - показатели за оценка на бизнеса

Наименование

Прогнозен период

2001

2002

2003

1. Рентабилност към целия капитал

(печалба / общо активи)

0,15

0,16

0,17

2. Рентабилност към продажбите

(печалба / приходи от продажби)

0,22

0,24

0,26

3. Ефективност на вземанията

(вземания х 365 / приходи от продажби)

1,00

1,00

1,00

4. Ефективност на плащанията

(парични средства х 365 / общо разходи)

5,86

7,96

6,83

5. Обращаемост на запасите

(разходи х 365 / материални запаси)

2,59

2,08

1,67

5. Финансов план

Структура на финансиране

Мести източници

Чужди източници

Общо

НЕОБХОДИМ КАПИТАЛ

В т.ч.:

1 671 000

1. Собствен капитал

1 357 000

1 357 000

2. Дългосрочни заеми

250 000

250 000

3. Краткосрочни заеми

50 000

50 000

4. Финансирания

14 000

14 000

6. Бизнес планер

Параметри и мероприятия

Прогнозен период

2001

2002

2003

Параметри за постигане:

1. Продажби

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2. Печалба след данъци

100 000

150 000

200 000

3. Паричен поток

1 200 000

1 550 000

2 100 000

Решения и мероприятия в:

1. Маркетинг

10 000

15 000

20 000

2. Производство

200 000

250 000

300 000

3. Финансиране

15 000

30 000

30 000

4. Продукти и технологии

100 000

150 000

200 000

5. Персонал и мениджмънт

30 000

35 000

40 000


Търси за: маркетингово проучване | SWOT | маркетингов план | продукт | цена | реклама | дистрибуция | административно | управленска структура | финансов план

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker