Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Авторско право

Системата на интелектуалната собственост се състои от индустриална и художествена собсвеност. Основен международен документ регулиращ правата в/у произведенията на литературата, науката и изкуството е Бернската конвенция 1886г. Срока на закрила на произведенията - за живота на автора +50г. след неговата смърт.

Бернската конвенция е изградена в/у 3 основни принципа:

 1.  Принцип на националния режим - произведения създадено в една страна -  членка трябва да получи закрила в другите страни членки такава, каквато те представят на своите граждани.
 2.  Принцип на автоматичността на закрилата - закрилата не зависи от никакви формалности, процедури или регистрации и се предоставя автоматично, т.е. от момента на публичното й представяне.
 3.  Принцип на независимост на закрилата - закрилата на едно произведение в една страна - членка не зависи по никакъв начин от закрилата на това произведение в страната на произхода.

През 1952г. е подписана Универсалната конвенция за авторското право (Световна конвенция). Тя е предвижда по - ограничени права на авторите като например срока на закрила на произведенията - за живота на автора +25г. след неговата смърт.

През 1961г. е приета Римската конвенция за закрила на артистите - изпълнители, производителите на звукозаписи и предавателните организации (радио, TV). За да стане дадена страна член на Римската конвенция, тя трябва да е член на ООН и член на Бернската или Световната конвенция. Римската конвенция осигурява защита за срок от 20г.

Нормативната уредба в България се състои от Закон за авторските и сродните права от 1993г. (последни промени 2003г.) и редица подзаконови актове.

Обекти на художествената собственост са всички произведения на литературата, науката и изкуството резултат на творческа дейност, изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма (обективна форма не означава материален носител).

Обект на авторско право са:

 1.  Литературни произведения, включително произведения на науката и техническа литература. Тук се включва и software.
 2.  Музикални произведения - с текст или без текст. Текстът е самостоятелен обект на авторско право, ставащ част от музикалното произведение при свързването му с музиката. Авторите на текст и музика не са съавтори.
 3.  Сценични произведения - включително драматични, музикално драматични, пантомимни, хореографски и др.
 4.  Филми и др. аудио - визуални произведения.
 5.  Произведения на изобразителното изкуство. - включително произведения на приложното изкуство, на дизайна и на народните художествени занаяти.
 6.  Произведения на архитектурата. - сгради и елементи от тях, трайни обекти, оформление на интериора и др.
 7.  Фотографски произведения.
 8.  Проекти, карти, схеми, планове.

Обекти на закрила са и творби с особен статус:

В зависимост от начина на създаване на произведенията - самостоятелно или на база съществуващо произведение, разграничаваме оригинални (първични), производни (вторични), сборни - включват 2 или повече произведения или материали. Сборните от своя страна биват колективни сборни (произведения създадени по инициатива на Ф.Л или Ю.Л., което ги издава и разпространява под свое ръководство и от свое име) и съставни сборни (нови произведения, които включват вече съществуващи произведения без личното участие на техните автори: сборници, антологии).

В зависимост от броя на авторите:

- индивидуални.

- съавторски.

Закрила като обекти на авторското право не могат да получат:

 1.  Нормативни и индивидуални актове на държавните органи.
 2.  Идеи или концепции.
 3.  Фолклорни творби.
 4.  Новини, факти, сведения и данни.

Авторското право е съставна част от имуществени и неимуществени права. Те представляват кръга от взаимни действия, които автора може да извършва със своето произведение.

Неимуществени права са следните:

 1.  Авторът има право да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено както и да определи времето, мястото и начина по който да стане това. Такова право нямат авторите на филми, на произведения на архитектурата и автори на проекти, карти, схеми, където разгласяването се уговаря чрез договор с ползвателя.
 2.  Право на признаване на авторството в/у произведението (право на име).
 3.  Да реши дали създаденото от него произведение да бъде разгласено по псевдоним или анонимно.
 4.  Право на автора да иска поставяне на неговото име или друг идентифициращ го знак при всяко използване на произведението.
 5.  Авторът има право да иска запазване на целостта на произведението и противопоставяне на всякакви промени в него.
 6.  Да промени произведението  си при промяна в убежденията си.

Всички неимуществени права са отчуждими с изключение на 2 и 4.

Имущественото право на автора е само едно. Да използва създаденото произведение и да разрешава използването му от други лица. За използването на произведението, авторът има право на възнаграждение, което е предмет на свободно договаряне с ползвателя.

За използване на произведението се счита някое от следните действия:

 1.  Възпроизвеждане - прякото или непрякото размножаване на произведението или части от него в каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му в/у цифрова форма.
 2.  Разпространение - продажба, замяна, дарение, даване под наем или заем на оригинали и екземпляри от произведението.
 3.  Публично представяне на произведението или изпълнение.
 4.  Предоставянето по безжичен път или кабел на достъп до неограничен кръг лица до произведението по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избран от всеки от тях.
 5.  Публично показване на произведение на изобразителното изкуство.
 6.  Превеждане на произведението на др. език.
 7.  Преработка на произведението.
 8.  Внос и износ на екземпляри от произведението в търговско количество независимо дали е законно или незаконно.

В определени случаи е позволено свободното използване на произведения на литературата, науката и изкуството: когато произведението се използва с оглед на лични потребности; използване на цитати с науча или образователна цел, възпроизвеждане на произведението посредством брайлов шрифт ако не е с комерсиална цел, използване за целите на националната сигурност и др.

Носител на авторско право е лице, на което законът признава възможността да упражнява всички или отделни авторски правомощия. Авторско право може да възникне първично със създаване на произведението. Под автор се разбира Ф.Л., в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. Първично авторско право може да възникне и за юридически лица в 2 случая: при периодичните издания и енциклопедиите, компютърните програми и базите данни, създадени в рамките на трудовите правоотношения. Тогава авторското право принадлежи на работодателя. Други лица също могат да придобиват авторско право на законово основание - при наследяване, прехвърляне на авторски правомощия с договор. Такова възникване на авторско право наричаме вторично.

Срокът на валидност на авторското право е живота на автора + 70г. Всяко използване на правото без съгласието на автора се счита за нарушение. Всеки нарушител дължи на носителя на авторски права обезщетение за причинени вреди.

Сродни на авторските права

Такива права имат следните категории лица:

 1.  Артисти изпълнители в/у своите изпълнения.
 2.  Продуценти на звукозаписи в/у техните звукозаписи.
 3.  Продуценти на първоначални записи на филм или друго аудио - визуално произведение в/у оригинала и копията получени в резултат на този запис.
 4.  Радио и ТВ организации в/у своите предавания.
 5.  Производителите на бази данни в/у техните бази данни.

 1.  Артист - изпълнител е лице, което представя, пее, свири, танцува, рецитира, дирижира, коментира, озвучава роли или изпълнява по друг начин произведение, цирков или вариатетен номер.

Неимуществени права на артистите - изпълнители са 2:

Имуществени права:

За всяко такова използване на изпълнението или на записи на изпълнението артиста - изпълнител има право на възнаграждение. Страните се договарят свободно. Ако в договора за предоставяне на някое или всички от имуществените права не е уговорено друго счита се, че те са отстъпени за срок от 5г.

 1.  Под звукозапис разбираме произведението от звукозаписване което от своя страна представлява фиксирането в/у траен материален носител на поредица от звуци по начин, позволяващ тяхното възприемане, възпроизвеждане, презапис, използване по безжичен път, чрез кабел или др. технически средства.

Продуцент на звукозапис е Ф.Л или Ю.Л., което организира осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му. Той притежава изключително право в/у реализирания звукозапис, което е съвкупност от имуществени и неимуществени права.

Имуществените права на продуцента се изразяват в комбинация от следните действия:

Отстъпването на индивидуални права на продуцента става с писмен договор м/у него и ползвателя.

Неимуществените му права са:

 1.  Филмови продуценти

Имуществените права на филмовия продуцент се изразяват в едно или комбинация от следните действия по отношение записа на филм или друго аудио - визуално произведение.

Неимуществено право на филмовия продуцент е аналогично с това на продуцентите на звукозапис.

Срока на закрила е с продължителност 50г. като срока започва да тече от 01.01. на годината следваща годината на публикуване на записа.

 1.  Радио - TV организации имат права в/у своите програми. Програма е всяка съвкупност от образи, звуци или образи и звуци едновременно, която е въплътена в сигнали, предназначени за разпространение. Обект на правото е излъчения сигнал, а субект е организацията осъществила излъчването.

За да могат радио и TV организации да осъществят своята дейност, а именно предаване и препредаване на програми, т.е. имат нужда от разрешение от три групи лица: автори, изпълнители и продуценти. Разрешението може да се получи директно от тези лица или органи за колективно управление на права. Когато радио и TV оператори излъчват програми на др. организации, те трябва да получат разрешение от организацията, осъществила първото излъчване. Следващия ползвател съобщава името и носителя на права на програмата. Когато радио и TV организация получи разрешение от трите групи лица тя притежава изключително право в/у осъществената програма.

Имуществени права РТО са:

Неимуществено право на РТО се счита ангажиментът на използващата организация да съобщава по подходящ начин името на РТО, осъществила първото излъчване или предаване. Правата на РТО са с продължителност 50г., считано от 01.01 на годината, следваща годината на първото излъчване или предаване.

 1.  Производители на бази данни. 

Производител на БД е Ф.Л. или Ю.Л., което е поело риска в инвестирането и инициативата за събирането, сверяването или използването на съдържанието на БД, ако това инвестирано е съществено в количествено и качествено отношение.

Под БД ще разбираме съвкупност от самостоятелни произведения, данни или др. м-ли, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или др. път.

Имуществени права на производителите на БД се изразяват в правото на производителя да забрани:

Производителят на БД има право да забрани тези действия и по отношение на несъществена част от БД когато тези действия са извършвани систематично по начин, който противоречи на нормалното използване на БД или когато може да се увредят законните интереси на производителя.

Съществена част от разгласена БД може да се извлича и да се издава и без съгласието на производителя в случай:

Правата на производителите на БД продължават 15г.

Всяка нова съществена инвестиция в БД, която води до съществено изменение в съдържанието й поставя началото на нов срок на закрила по отношение на частта която е резултат на тази инвестиция.


Търси за: Универсална | Римска | срокове защита

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker