Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Лицензионна търговия - същност и предпоставки за възникване.

Възникването на лицензионната търговия се отнася към края на XVIII и началото XIв. То е обусловено от гр. фактори:

Юридически - икономически обусловения стремеж за свободно използване на произведенията от производителите се противопоставя с юридически законодателното монополно право на собственика на патента;

Икономически - състоят се в естествения стремеж на всеки стопански участник да използва последните новости в областта на науката и техниката с цел повишаване на своята конкурентноспособност. Противоречието на тези 2 интереса - закрилата на интелектуалните продукти от една страна и желанието на всеки субект да ги използва свободно от др. страна намира решение в предоставянето на лицензии.

Фактори стимулиращи развитието на лицензионната дейност:

 1.  Научните изследвания се обособяват като самостоятелен стоп. отрасъл.
 2.  Разходите за научно - изследователска дейност непрекъснато се увеличават и осъществяването на научни изследвания във всички области на човешкото знание като цяло е невъзможно. Единствено САЩ и Русия могат да си позволят да осъществят научни изследвания в почти всички направления. Затова и стратегията, която те осъществяват се нарича глобална стратегия. Всички останали страни осъществяват научни изследвания по приоритенти области - слективна стратегия.
 3.  Неопределеността на крайния резултат - рискът от неуспех при научните изследвания е близо 90%. А от останалите 10% едва половината намират реализация в крайните продукти.

Етапи в развитието на лицензионната дейност:

 1.  До началото на 20в. - лицензионните споразумения имат главно случаен характер и не могат да бъдат извадени ясни количествени тенденции.
 2.  От началото на 20в. до края на Втората световна война - тук може да се твърди, че има изведени определени количествени тенденции и като цяло обема на сключените лицензионни споразумения се увеличава.
 3.  От 50-те до 80-те на 20в. - период на бурно развитие на лицензионната дейност, в който темпът на нарастване на оборотът по сключените сделки надвишава 2-3 пъти темпът на растеж на международната търговия.
 4.  От 80-те години до днес - в сравнение с преходните етапи се променят качествените характеристики на лицензионната дейност в следните направления:

Лицензионният договор е договор, с който носителят на правото в/у обекта на интелектуалната собственост отстъпва правото на използване на този обект на друго лице. Лицензионният договор се сключва задължително в писмена форма и има няколко основни хар.:

Видове лицензии

В зависимост от обекта на лицензионно договаряне разграничаваме:

 1.  Патентни лицензии - лицензионни договори, защитени с документи за изключителни права.
 2.  Безпатентни лицензии - лицензии за обекти, които не се защитават с патент (ноу - хау).
 3.  Комбинирани лицензии - догори за обект, защитен с документи за изключително право и ноу - хау договор за франчайзинг.

В зависимост от обема на предоставените права:

В зависимост от това дали има ограничение в договора за използване на обекта на интелектуална собственост:

Пълната лицензия по своята същност е неограничена лицензия.

Други видове лицензии, за които няма единен класификационен признак са:

 1.  Сублицензиите -  те се предоставят от лицензополучателя на изключителна или пълна лицензия на трети лица. Единственото условие за предоставяне на сублицензии е да няма клауза в договора за първоначално лицензиране, която изрично да забранява това. Получателят на изключителна или пълна лицензия не може да отстъпи със сублицензия повече права отколкото той самият е получил.
 2.  Крос лицензии (насрещни лицензии) - лицензополучателя предоставя на лицензодателя като форма на изплащане на лиценз. възнаграждение.
 3.  Принудителна лицензия - предоставя се от компетентен държавен орган (патентно ведомство на РБ) по силата на адм. акт. Това е едно ограничение в правата на патентно - притежателя с цел да се предотврати злоупотребата с патентния монопол. Всяко заинтересовано лице може да поиска да му бъде предоставена принудителна лицензия в негова полза, ако са налице следните условия или поне едно от тях:

Единственото условие за да може заинтересовано лице да получи принудителна лицензия в своя полза е да не е станал вече нарушител на чужди права.

 1.  Лицензия по право (статут на лицензионна готовност) - същността му е в подписването на декларация от страна на патентопритежателя, с която той изразява готовността си да отстъпи правото на използване на защитения обект на всяко заинтересовано лице при условията на неизключителна лицензия и срещу възнаграждение.

Лицензионната форма остава единствената възможна форма на икономическа реализация, която:

 1.  Пром. усвояване на обекта предполага значителни инвестиции, с които производителят не разполага.
 2.  Когато изобретението е страничен продукт на изследователски процес във фирмата и внедряването му не е целесъобразно.

Предимствата на лицензионната форма се изразяват в следните направления:

Икономическа обосновка при закупуване на лицензии:

Предимства за купувача:

При избора дали да се закупи лицензия или да се проведат собствени научни изследвания трябва да се вземат под внимание следните фактори.

При покупко - продажба на лицензии се прави проучване за избор на контрагент в лицензионния обмен. Това проучване е двуаспектно: проучване за лицензополучателя и за лицензодателя.

Проучването за лицензополучател се провежда по следните показатели:

Проучването на лицензодателя се извършва по следните показатели:

Цена на лицензията

Ценообразуването на нематериални обекти се характеризира с някои особености.

 1.  При лицензионните сделки нямаме нямаме отчуждаване на собственост. Собственикът на патента може сам да продължи използва изобретението въпреки че е отстъпил правото на използване на др. лица.
 2.  Нематериални обекти имат винаги уникален х-р т.е. разходите по тяхното създаване също са уникални. Те не могат да се осредняват обществено.
 3.  Цената на един интелектуален продукт може да се реализира много кратно чрез предоставянето на няколко лицензии.
 4.  Независимо че нематериалния обект е един и същ всяка отделна лицензия за него може да има различна цена.

Принципно подходите при определяне цената са два разходен и приходен.

В практиката са известни 2 метода за определяне на цените на лицензията.

 1.  Метод на квотата от свръхпечалбата.
 2.  Метод на лицензионните отчисления.

Метод на квотата от свръхпечалбата  включва два етапа:

Величината на ефекта се определя при отчитането на основните направления за извличане на икономическа изгода.

Тази част от ефекта, която остава за лицензополучателя се нарича лицензионна печалба, а % от ефекта, който ще получи лицензодателя като възнаграждение  - цена на лицензията. Определянето размера на цената става в съответствие със следните фактори.

Метод на лицензионни отчисления - при него за изходна позиция в ценообразуването се взима установилият се в практиката р-р на %-те отчисления от обема на лицензионната продукция.

Така определената цена (и при двата метода) не е действителната цена на лицензията. Наричат я разчетна цена. Конкретно р-р на възнаграждението, което ще получи лицензодателя зависи от много фактори, като основният е начинът на заплащане на цената.

Форми на изплащане на лицензното възнаграждение:

 1.  Паушална.
 2.  Изплащане чрез роялти.
 3.  Комбинирана м/у двете.

Паушалната форма се състои в определянето на твърда фиксирана сума, дължима от лицензополучателя на лицензодателя при определени условия, обикновено по следната схема 50% от сумата се плаща при подписването на лицензионния договор; 30% при предаването на техническата документация и 20% след задължителните 72 часови проби от п-са на внедряване и задействане на производствените мощности. Предимства на тази форма - лицензодателят получава наведнъж крупна сума пари, които може да инвестира; продавача е защитен от евентуални производствени или търговски неуспехи на лицензополучателя. Недостатъци: лицензополучателят трябва да разполага с голяма сума пари при сключването на лицензионен договор, когато се нуждае от средства за влагане в производство; лицензополучателя не може да разчита на техническа, консултантска и др. помощи от страна на лицензодателя. Тази форма е частично неблагоприятна и за лицензодателя тъй като той се лишава от допълнителни приходи, които би могъл да получи от използването на изобретението.

Изплащане чрез роялти - роялти се определят като % на една от следните основи.

Обикновено роялтите са в диапазона 0,5 - 10%. Те започват да се плащат от момента на реализиране на първите приходи от лицензионна продукция. Предимствата на тази форма: лицензодателя може да разчита на участие в разпределението на приходите; за лицензополучателя плащанията са разсрочени във времето и може да разчита на помощ от лицензодателя. Недостатъци: има известен риск за лицензодателя да не получи прогнозираните суми от постъпления. Този риск се минимизира  чрез мин. годишни вноски, дължими от лицензополучателя на лицензодателя при каквито и да е обстоятелства.

Комбинираната форма се състои в изплащането на една твърдо фиксирана сума при сключването на лицензионния договор и следващи вноски, определени на базата на %-ните отчисления. Обикновено първоначалната вноска не надхвърля 50% от разчетната цена.

Know how

За първи път понятието е въведено 1953г. в американското законодателство. Международната асоциация по индустриална собственост определя ноу - хау като знания и практически опит от технически, търговски, управленски, финансов или друг характер, които са практически приложими в правото и професионалната практика.

Дефиниция на СОИС - ноу - хау представлява научни знания и производствен опит, представляващи икономическа ценност, чието използване обаче предполага определени знания и технически възможности от техния притежател. В тази дефиниция се съдържат следните основни моменти, относно съдържанието на ноу-хау:

Характерните черти на ноу-хау, които го определят като обект на интелектуалната собственост и които го отличават от др. обекти са:

 1.  Икономическа ценност на ноу-хау - за да представлява ноу-хау една информация тя трябва да е икономически ценна за нейния притежател. Тази ценност може да се прояви  чрез параметри като увеличение на производителността на труда, намаляване на разходите за производство. Тази информация осигурява конкурентно предимство нейния собственик пред останалите пазарни участници.
 2.  Практическа приложимост на ноу-хау.
 3.  Отсъствие на правна закрила.
 4.  Конфиденциален характер на ноу-хау. По отношение конфиденциалността трябва да отбележим 2 съществени момента:

Разграничаваме 2 основни вида ноу-хау:

Ноу-хау от технически характер:

 1.  Научно - технически решения, които не отговарят на критериите за патентоспособност.
 2.  Научно - технически решения, които са патентоспособни, но умишлено се пазят в тайна. Причини за това могат да бъдат: прекалено кратък срок на закрила, сравнен с по - дълъг срок на морално остаряване на информацията, съдържаща се в тях; невъзможност за хващане на нарушители, поради факта че тези решения не дават отражение в/у крайния продукт.
 3.  Нучно - техническа информация, която сама по себе си е не патентоспособна , но без която е невъзможно прилагането на вече съществуващо патентно решение.
 4.  Производствен опит и умения.

Към ноу-хау от икономически характер спадат:

 1.  Организационно - управленски сведения, информация за административно - организационна структура, длъжностни характеристики, отношения на координация м/у звената.
 2.  Сведения свързани с реализацията на продукцията (търговски ноу-хау), методи за маркетингови проучвания, информация за потребителите, конкуренти и др.
 3.  Финансово - икономически сведения (т.нар. финансово ноу - хау), сведения за сведения за изпълнение на финансови планове, методи за определяне на себестойността на продукцията, методи за изчисляване на обращаемостта на капитала.

Сключването на лицензионни договори за ноу-хау е съпроводено с редица трудности, обусловени от специфичните характеристики на този обект.


Търси за: лицензионен договор | видове лицензии | изключителни | пълни | лицензия право | how

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker