Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

 

КУРСОВА   РАБОТА

на тема:

Управление и организационна структура на "Български държавни железници" ЕАД.

Регистрация

      "БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД е регистрирано ЕДНОЛИЧНО АД с държавно имущество със седалище и адрес на управление София, община Средец, ул. Иван Вазов №3 и с предмет на дейност : Предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници и / или товари във вътрешно или международно съобщение и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Дружеството е с 10 000 000 /десет милиона ле капитал ва /.

      Едноличен собственик на капитала е Държавата - Министерски съвет. Дружеството е правоприемник на Национална компания “Български държавни железници” и се представлява от Изпълнителния директор .

Постоянните клиенти на БДЖ ЕАД са :

 1.  В международно съобщение - съседните железопътни администрации:
  •  Сърбия,
  •  Македония,
  •  Босна,
  •  Румъния,
  •  Турция,
  •  Гърция,
  •  др. жп администрации.
 2.  Фирми и организации от страната:

Кремиковци АД,

Юнион миниер АД,

Мина Бобов Дол АД,

Стомана Индъстри АД,

Лукойл Нефтохим АД,

Мина Станянци ЕАД,

Каолин ЕАД,

Девня цимент АД,

Петрол АД,

Трансбалкани,

Продос,

Топливо ЕАД,

Неохим АД,

Транстрой Варна,

Транстрой АД София,

Оптима Турс

други

като първите 7 формират около 45% от общият обем на товарните превози.

      "БДЖ" ЕАД разполага с ДМА на стойност 176 430 хил. лева и ДНМА за 2730 хил. лева. Общо дълготрайните активи са за 183 333 хил. лева или 71,4 % от актива на дружеството. Най- голям относителен дял в стойността на ДМА заемат електрическите и дизелови локомотиви, товарните и пътническите вагони, контейнерите, други транспортни средства и подвижен жп състав общо за 109 870 хил. лева.

История и традиции

Първата жп линия на територията на България, свързваща Русе и Варна, е пусната в експлоатация на 7-ми ноември 1866г.
Съгласно Закона за железниците, приет от Народното събрание на 31-ви януари 1885г., държавата изцяло поема строителството и експлоатацията на железопътната мрежа в България. По силата на този закон се създава системата на Българските държавни железници.
На 1-ви август 1888г. е открита първата жп линия, свързваща Цариброд-София-Вакарел, която е изцяло проектирана и построена от български инженери и проектанти.
       Като железничари са работили и такива изтъкнати фигури от социо-политическия живот на България към края на 19в. като Тодор Каблешков, Иларион Драгостинов и Захари Стоянов.
По онова време едно от местата за развлечение в празник бе станцията. Като излезнеха от черква, мъже, жени, "докаросани като за сватба", отиваха там, да постоят час-два, да гледат идването и заминаването на влаковете. Бе залегнало убеждението, че всеки благоприличен гражданин трябва да дохожда на станцията поне веднаж в месеца, когато времето е добро, да изпие шише "лимоната" в бюфета, дето да го видят с какво е облечен. Тези празнични посещения престанаха, когато бяха въведени перонните билети.
      В началото на 20 век вагоните бяха малки и разделени на купета, които не се съобщаваха помежду си; вратите на купетата бяха от двете страни. Кондукторите на влака винаги се показваха неочаквано по прозорците на вратите, като ония дяволчета, които изскачат автоматично от кутийка; вечер носеха закачени на гърдите си малки фенерчета с газ. Знакът, че влакът тръгва бе трикратното биене на звънец, окачен на фасадата, след което кондукторът изсвирваше към машиниста с малко рогче, след което извикваше "Фертиг!".
      Наличието на железопътна станция във всеки иначе незначителен градец му придаваше лъх на космополитен кръстопът. Това се отнасяше най-вече за гранични гари като Цариброд (който по онова време се намираше на територията на нашата страна). Бюфетът на гарата беше известен и в София с хубавата си кухня. Обикновено, когато пътниците биваха по-многобройни, нашият артист-готвач изиграваше своя номер: с бяла престилка и бяла шапчица той минаваше през пълната с пътници зала, запътен към нашата маса, дигнал високо пред себе си поднос с бухнал златисто-бял омлет-суфле, полят с малинов сироп и посипан със захар, върху който мърдаха сините езичета на запален ром. Това беше реномето на заведението пред чужденците: да запомнят хубаво влизането или излизането си от нашата земя.
      На 20-ти декември 1906 започна първата генерална железничарска стачка, подкрепена от няколко водещи политически партии и професионални съюзи. Стачката приключи на 31-ви януари 1907г., след като правителството удовлетвори исканията на железничарите (осемчасов работен ден, осигуряване на безопасността и хигиената в службата и др.).
      През юни 1920г. целият наш народ отпразнува Вазовия 70-годишен юбилей. Основните чествания бяха в Пловдив. За тази цел беше отпуснат специален влак, с който пътуваше знаменитият юбиляр, министри, професори, академици, видни общественици и писатели (интересна подробност е че до Девети септември членовете на Писателския съюз имаха привилегията да пътуват безплатно по БДЖ).
      Тук е мястото да се отбележи, че един от големите съвременни поети на България, отличаващ се със своя неповторим и ярък поетичен изказ, Никола Вапцаров, е работил 2 години като огняр в локомотивното депо в София.
      През 1950г. за първи път се празнува Денят на железничаря - през първата неделя на м.август.
      През 1963г. е пуснат в експлоатация първият електрифициран участък: София - Пловдив.
      През 1978г. е открита фериботната линия Варна - Иличовск.
      В началото на 21в. светът стана свидетел на усилията на България, насочени към приемането й в ЕС. В тази връзка, нашата страна започна да прилага съответните директиви на ЕС, както и практиката на много от европейските държави, и Народното събрание прие нов
Закон за железопътния транспорт, който влезе в сила на 1-ви януари 2002г. Съгласно този закон Национална Компания "Български Държавни Железници" беше разделена на две отделни предприятия: оператор (БДЖ-ЕАД) и инфраструктурна компания(НК "ЖИ").

Организационна структура на "БДЖ" ЕАД

Съвет на директорите на "БДЖ" ЕАД

Задачи:

Състав на Съвета на Директорите на БДЖ ЕАД

Председател на съвета на директорите:

Анелия Крушкова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

Членове на съвета на директорите:

Христо Първанов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДЖ" ЕАД

Наско Цанев

Росица Попова

Михаил Драгиев

Секретар на Съвета на Директорите:

Николай Паскалев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Задачи:

    г-н Наско Цанев

С Т А Т И С Т И К А

Обща информация за основните обемни показатели на БДЖ ЕАД:

П Ъ Т Н И Ч Е С К И   П Р Е В О З И

година

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Превоз на пътници

102399

72787

75909

76085

65740

58740

58939

82656

64260

53112

50029

41817

33719

Пътниккилометри

7793

4866

5393

5837

5059

4693

5065

5886

4740

3819

3472

2990

2598

               

  Пътнически превози:

 

Т О В А Р Н И   П Р Е В О З И

Превозени товари в хил. тона

година

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Хил.т.

63253

35238

32261

31417

30274

32916

30118

29220

24461

21089

21081

19285

18500

млнткм

14132

8685

7758

7702

7773

8595

7549

7444

6152

5296

5538

4904

4627


Извършена работа по вид товар през 2002 година

Вид товар

хил.тона

млн.т/км

Въглища

4894,74

858,86

Петрол

1265,14

388,57

Руди

2069,84

684,45

Метали

3186,32

952,36

Машини

109,66

33,14

Цимент

385,69

88,44

Тухли

15,40

3,59

Дървен материал

321,76

80,36

Кариерни материали

1199,23

98,34

Минерали

1213,31

337,43

Зърнени храни

220,33

45,32

Захарно цвекло

2,66

0,34

Плодове

14,37

4,83

Торове

368,82

89,21

Напитки

37,20

9,72

Други

3195,61

952,49

ОБЩО:

18500,08

4627,45

Международна дейност

Участие в международни професионални организации

        БДЖ ЕАД членуват в редица международни професионални организации, сред които:

Участие в търговски, финансови и други международни дружества

        БДЖ ЕАД имат дялове в международни дружества като:

Международни търговски отношения

        БДЖ ЕАД са членове на тарифни съюзи и обединения по продукт, като:

Двустранно сътрудничество

        БДЖ ЕАД имат търговски и оперативни отношения със всички европейски железопътни предприятия.

Организация на междунарoдната дейност

        Координацията на международната дейност се осъществява от началника отдел "Международна дейност и протокол" Г-н Димитър Боев, който е ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТ на БДЖ ЕАД по въпроси свързани с организацията и реализирането на международните контакти на компанията.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА “БДЖ” ЕАД ЗА 2003 Г.

        С телеграма № 1768 от 18.12.2002 година, публикувана в Тарифни известия бр.1 от 09.01.2003 г., “БДЖ” ЕАД е уведомила всички свои клиенти и обявила до всички гари, товаропътнически служби и поделения за превозна дейност, своята търговска политика за 2003 г.

        На основание Заповед № 752 от 18.12.2002год., при превоз на товари по железопътен транспорт, превозните цени следва да се изчисляват по общите условия на съответната тарифа и при съблюдаване на следните основни положения, валидни за всички клиенти на “БДЖ” ЕАД, за периода от 01.01.2003 година до 31.12.2003 година:

 1.  При превоз на товари от вътрешна до вътрешна гара се прилагат превозните цени и условия на ЕТПТ, без намаление.
 2.  Таксуване на вагонни пратки с товари от внос:
  1.  През гранични гари (при превози през ВАФ, посочените по-долу намаления се прилагат по Таблица IБ на ЕТПТ):
   •  С вагон, собственост на чужда жп администрация, превозните цени се изчисляват по Таблица I на ТЕА, без намаление.
   •  С вагон, собственост на БДЖ - по Таблица I на ТЕА с 20% намаление.
   •  С частен вагон - по Таблица I на ТЕА, с 20% намаление.
  2.  През пристанища:
   •  Превозните цени се изчисляват по Таблица IА и Таблица IА-1 на ЕТПТ, без намаление.
 3.  Таксуване на вагонни пратки с товари за износ:
  1.  През гранични гари:
   •  С вагон, собственост на БДЖ, както и при износ на новозакупени или новопроизведени частни вагони с NHM:8606, превозните цени се изчисляват по Таблица I на ТЕА, с 20% намаление;
   •  С частен вагон - по Таблица I на ТЕА, с 40% намаление.
   •  С вагон, собственост на чужда жп администрация - по Таблица I на ТЕА, без намаление.
  2.  През ВАФ:
   •  С вагон, собственост на чужда жп администрация - по Таблица IБ на ЕТПТ, с 20% намаление.
   •  С частен вагон - по Таблица IБ на ЕТПТ, с 40% намаление.
  3.  През пристанища:
   •  Превозните цени се изчисляват по Таблица IА и Таблица IА-1 на ЕТПТ, без намаление.
 4.  Превоз на транзитни товари
  1.  Пристанище - гранична гара и гранична гара - пристанище:
   •  За вагонни пратки във вагони, собственост на БДЖ, JZ или MZ, превозните цени се изчисляват по Таблица II на ТЕА с 55% намаление.
   •  За вагонни пратки във вагони, собственост на железопътни администрации, различни от упоменатите в т.4.1.1. - по Таблица II на ТЕА, без намаление.

 1.  Общи търговски мерки 
  1.  При превоз на всички видове товари, в специализирани вагон-зърновози, собственост на БДЖ, да не се прилага увеличението, съгласно § 20 на ЕТПТ и § 20 на ТЕА.
  2.  При всички видове превози на товари до или от вътрешна гара, с претоварване от/на автомобил за/от Македония, превозните цени се изчисляват с 10% допълнително намаление.
  3.  При превози с вагон-цистерни за пропан-бутан, с габарит 01-Т (за широчина на междурелсието 1520 mm), в пълно състояние, а за частните и в празно състояние, превозните цени се заплащат съгласно предписания маршрут, за действително превозно разстояние, без да се прилага увеличение за негабаритни и необикновени пратки, съгласно §7 на ЕТПТ.
  4.  При превози през Свободна безмитна зона (СБЗ), превозните цени се изчисляват, както следва:
   •  От гр.гара или пристанище до СБЗ и от СБЗ до вътрешна гара - по условията за внос по т.2. В случай, че в СБЗ товарът е натоварен на вагон, собственост на БДЖ, за вътрешна гара, по Таблица IА и Таблица IА-1 на ЕТПТ, без намаление;
   •  От вътрешна гара до СБЗ - Таблица IА и Таблица IА-1, без намаление, при превоз с фериботни вагони - Таблица IБ на ЕТПТ с 20% намаление;
  5.  При предвидени в съответната тарифа и в настоящата телеграма повече от едно намаление и/или увеличение, се прилага сборът (разликата) от същите.
  6.  При всички видове превози, при които в настоящата телеграма е указан начина на таксуване на пратките в частни вагони, не се прилага допълнително намалението, съгласно §21 на съответната тарифа. Последното се прилага само за тези превози с частни вагони, за които не е посочено конкретно процентно намаление.
  7.  За всички видове превози на стоки в ГТК, за които в настоящата телеграма не е указан начин за таксуване, превозните цени се изчисляват по условията и цените на Специалната тарифа за превоз на ГТК към съответната тарифа, без намаление.

ПРЕДЛАГАНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

        “БДЖ” ЕАД разполага с необходимата материална база, професионална подготовка, опит и международни контакти.

 1.  Компанията разполага със значителен парк от собствени вагони, позволяващ:
 2.  “БДЖ” ЕАД разполага със собствен парк от 20-футови ГТК. В София и Русе компанията е изградила контейнерни терминали, разполагащи със съответно техническо оборудване, което позволява обработка на пълни и празни ГТК - 20'.
          По желание на клиента контейнерни превози могат да бъдат извършени от , респективно до всяка гара на БДЖ, открита за товарни превози, като обработката на контейнерите се извършва върху вагона.
 3.  “БДЖ” ЕАД разполага с висококвалифицирани специалисти и може да предложи на своите клиенти различни транспортни продукти при изгодни търговски условия и цени, а именно:

превоз на стоки в изолирани вагони;

превоз на стоки в изолирани блок-влакове;

превоз на стоки в регулярни маршрутни влакове по съгласувани с другите железопътни администрации маршрут, разписание и цени;

превоз по специално договорени транспортни схеми;

превоз на тежкотоварни, извънгабаритни и необикновени пратки

превоз в комбинирано съобщение: “БДЖ” ЕАД може да организира превози от типа RO-LA по различни системи (непридружаван и придружаван транспорт)

превоз на стоки от/до българските Черноморски пристанища Варна и Бургас, включително в ГТК, обработвани в терминалите на тези пристанища; превоз на стоки от/до българските Дунавски пристанища Русе, Лом, Свищов, Силистра, Видин;

превоз по железница до гарите в Югозападна България, където да се осигури претоварване върху автомобили за Македония;

превози по ферибоот от/до Варна, Иличевск (Украйна), Поти (Грузия) с продължаване на транспорта по железница от/към страните от ОНД, Централна и Средна Азия.

 1.  Чрез своето специализирано управление “БДЖ СПЕД”, компанията предлага спедиционни услуги, на атрактивни цени, бързо и качествено обслужване, облекчения при разплащането.

Използвана литература:  Internet,   www.bdz.bg


Търси за: клиенти | организационна структура | търговска политика | транспортни услуги продукти

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker