Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Реферат

На тема:

Производството на тютюн в България

Ежегодно до 15 януари по предложение на фонд "Тютюн" министърът на земеделието и горите определя със заповед количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн. Определянето на квоти се налага, за да се регулира и гарантира производството и реализацията на тютюн в страната, като по този начин се решават редица социални въпроси в планинските и полупланинските райони.

Производството на тютюн преди 2001 г. се колебае в границите от 30 до 60 хил.тона. От 2001 година започва изплащането на предвиденото авансово финансиране на производителите от страна на търговците, като това подпомога тютюнопроизводителите, които се нуждаят от финансови средства за залагане на производството и оказва съществен стимул за увеличаване на реколтата.

Квотата за производство на тютюн реколта 2001 е в размер на 62 839 тона или с около 12 хил.тона повече от предходната година. От нея за Ориенталски тютюни са предвидени 42 866 тона, за "Виржиния" 12 682 и "Бърлей" - 7 291 тона. С около 250 тона е намалена квотата за едролистния тютюн "Бърлей". Увеличено е количеството на Ориенталски тютюн като цяло и в частност произходите Свиленград и Средногорска яка (близо четири пъти), следвани от Дупница, Крумовград и Неврокоп. Увеличението на квотата цели стимулиране производството на тютюн и увеличаване броя на тютюнопроизводителите в районите, където няма друг поминък и алтернативна заетост.

По данни на фонд "Тютюн"1, реколта 2000 г. е в размер на 32 224 тона или с около 16% по-малко от реколта `99. От тях около 19,8 хил.т Ориенталски, 9,8 хил.т “Виржиния” и 2,5 хил.т  “Бърлей” (Фиг.1).

Фиг.1

През 2000 г. е достигнато най-високото производство на тютюн "Бърлей" от 1992 г. досега. Нарастването се дължи на увеличените площи, засадени с този тип тютюн. С около 870 тона е намаляло производството на тютюн "Виржиния", а Ориенталският е спаднал с около 6 хил.тона.

Цялото количество тютюн, реколта 2000 е изкупено в сроковете, предвидени в Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Площите, засадени с тютюн през пролетта на 2000 година, бяха с около 5% повече от предходната година - 282 хил.дка, което се дължи на увеличените площи с тютюн "Бърлей" - 25 хил.дка, или почти два пъти повече от 1999 г. За разлика от площите, добивът от декар спадна до най-ниското си ниво от 1989 г. - 113,8 кг/дка. По-висок добив в сравнение с предходната година имаше единствено тютюн "Виржиния" - 156,4 кг/дка. От тютюн "Бърлей" бяха получени едва 99,6 кг/дка (в сравнение със 143 кг/дка през предходната година), а от Ориенталския тютюн  добивът спадна до 102 кг.

Площите, засадени с тютюн през пролетта на 1999 г. спаднаха с около 26% в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на отказа на немалка част от тютюнопроизводителите да отглеждат тютюн, разочаровани от удължения срок на изкупуване и изплащане на тютюна от реколта `98. Най-голямо бе намалението на площите на Ориенталски тютюн - 38% по-малко от 1998. 

Агроклиматичните условия обаче, бяха благоприятни за добивите, в резултат на което общото производство на тютюн се оценява на 38,5 хил. тона, от които 25,6 хил.тона Ориенталски, 10,7 хил.тона "Виржиния" и 2,1 хил.тона "Бърлей". Квотата за производство на тютюн за реколта `99 надвишаваше производството с около 13 хил.тона. Най-голямо беше изпълнението на квотата за тютюн "Виржиния" (84,2%), следван от "Бърлей" (78,94%) и Ориенталски (69,85%).

Общите ставки на митата при внос на тютюн през 2001 г. са 60% за Ориенталски и 10%  за едролистните тютюни.

Договорени са преференциални вносни мита за тютюн с произход от страните на ЕС, Унгария и Турция.

Тарифната квота за внос от ЕС е в размер на 6 000 тона, като за едролистните тютюни "Виржиния" и "Бърлей" митото е 7%, а за Ориенталски - 28%.

Доставките на "Бърлей" през 2000 г. бяха около нивото на предходната година. Най-големи количества са внесени от Индия (258 т), Аржентина (238 т), Куба (210 т). За първа година се внася тютюн "Бърлей" от Испания (113 т) и Мексико (184 т).


Фиг.2

През 1999 г. в страната са внесени 7 461 тона тютюн, 80% от които са едролистни (Фиг.3). От тютюн "Виржиния" са доставени 4232 т, а страните, от които са внесени, са Зимбабве (1879 т), Бразилия (1394 т), Индия (662 т) и Китай (201 т).

 

Фиг.3


Количеството "
Бърлей", внесено през 1999, е в размер на 1729 т и е от страните познати на българските потребители на тютюн - Индия (464 т), Гърция (406 т), Бразилия (289 т), Куба (260 т) и Аржентина (177 т).

България е нетен износител на тютюн и най-големи количества се реализират на пазарите в Египет, Русия, САЩ и ЕС. Тютюнът и тютюневите изделия заемат 40% от селскостопанския износ и представляват около 5% от общия износ на България. Около 85-90% от износа заема Ориенталския тютюн, чието качество и характеристики са намерили трайно място на международния пазар.

Износът на тютюн от страната през 2000 г. е в размер на 20 405 т. или с около 18% по-малко от предходната година. В сравнение с 1999 г. са намалели доставките на Ориенталски тютюн в САЩ, Германия, Швейцария, Холандия, Австрия, Турция и др. Независимо от възможностите за износ, кризата, засегнала международния пазар на тютюн, причинена от натрупаните излишъци, не позволи износа на големи количества. Ето защо през 2000 г. не е изнасян тютюн дори на традиционните ни пазари като Украйна, Молдова, Полша, Алжир.

Най-голямо количество Ориенталски тютюн през 2000 г. е изнесено в Египет (4282 т), Русия (3060 т), САЩ (2717 т), Германия (1335 т), Гърция (1300 т).

През 1999 г. са изнесени 25 004 тона тютюн, от които 21 362 т Ориенталски и 37 тона "Виржиния". Страните, за които е осъществен износа на Ориенталски тютюн са САЩ (5 255 тона), Руска федерация (2 730 тона), Германия (3 329), Египет (3 069), Алжир (1 345), Швейцария и Турция (1 231) и др. Износът на едролистни тютюни е представен само от типа "Виржиния", доставен в Русия (20 т) и Румъния (17 т).

Квотата, предоставена ни за внос на тютюн в страните от ЕС за периода 1.07.1999 до 30.06.2000, е в размер на 7 200 тона. Усвоени са едва 50% от нея.

От 1.07.2000 до 30.06.2001 квотата е увеличена на 7 500 тона и към 10.04.2001 са изнесени  2 450 тона или 32%. Преференциалното мито е в размер на 9%, а квотите са за Ориенталски тип тютюн. Причините за неизпълнението  могат да се разгледат в няколко аспекта.

Квотата за производство на тютюн реколта 2002 е в размер на 61 692 тона или с около 2% по-ниска от предходната година. От нея за Ориенталски тютюни са определени 43 588 тона, за "Виржиния" 11 908 и "Бърлей" - 6 196 тона.

Производството се увеличива с около 9 хил.тона и достига повече от 50 хил.тона. Най-голямо е увеличението на Ориенталски тютюн - 37,2 хил.тона или с около 7 хил. тона повече в сравнение с 2001 г. По-слабо е увеличението при едролистните тютюни, като “Виржиния” е в размер на 9 хил. тона, а “Бърлей” - 4 хил.тона.

Вносът на тютюн през 2002 г. е около 10-11 хил.тона, а основната част от него са едролистни тютюни.

Износът на тютюн се увеличава с около 4 хил.тона в сравнение с предходната година и надхвърля 23 хил.тона.

Квотата за производство на тютюн реколта 2002 е в размер на 61 692 тона или с около 2% по-ниска от предходната година. От нея за Ориенталски тютюни са определени 43 588 тона, за "Виржиния" 11 908 и "Бърлей" - 6 196 тона. Намалението на квотата е поради по-ниските количества, определени както за едролистните тютюни, така и за някои произходи Ориенталски тютюн. Увеличено е количеството за производство на тютюн с произход “Харманли”, “Източен Балкан”, “Крумоврад” и “Северна България”, с което се цели стимулиране на производството на тези произходи, които имат подчертана експортна насоченост. Квотата за производство на тютюн “Виржиния” е намалена, поради натрупаните запаси от предходни години и затруднената им реализация.

Площите, засадени с тютюн през пролетта на 2001 година, са в размер на 324 хил.дка или с около 8% повече от предходната година. Увеличението изцяло е при Ориенталския тютюн, който достигна 229 хил.дка (в сравнение със 192 хил. дка през 2000 г.). В началото на 2001 г. голяма част от тютюнопроизводителите получиха от търговците авансово плащане в размер на 20% от цената на тютюна, а до края на м. май 2001 бяха изплатени премиите за произведената продукция от реколта 2000. Това значително облекчи тютюнопроизводителите и им даде възможност да заложат по-високо производство за реколта 2001.

Общите ставки на митата при внос на тютюн през 2002 г. са 60% за Ориенталски и 10%  за едролистните тютюни.

Договорени са преференциални вносни мита за тютюн с произход от страните на ЕС, Унгария и Турция.

Тарифната квота за внос от ЕС е в размер на 6 000 тона, като за едролистните тютюни "Виржиния" и "Бърлей" митото е 7%, а за Ориенталски - 28%. В рамките на тази квота, през 2001 г. от ЕС са внесени 1 657 тона, а страните от които се внася са Германия, Испания, Италия и Гърция.

Вносът на тютюн в страната през 2000 г. е в размер на 11 398 тона, от които 6 195 тона  "Виржиния", 1 902 тона "Бърлей", 186 тона Ориенталски и 3 115 тона тютюневи жили и отпадъци от тютюн.

Общият внос на тютюн през 2000 г. се е увеличил с около 4 хил.тона, в сравнение с 1999 г. Най-голямо е увеличението на тютюн “Виржиния” - с около 2 хил.тона, а основните страни, от които е доставен са Зимбабве (2 490 т), Бразилия (2 419 т) и Индия (1 098 т). Незначителни количества са внесени от Южна Африка, Германия, Босна и Херцеговина, Израел и Италия.  

Доставките на "Бърлей" през 2000 г. бяха с около 200 тона повече в сравнение с 1999 г. Най-големи количества са внесени от Аржентина (528 т), Индия (324 т), Куба (260 т), Малави (198 т), Мексико (185 т), Гърция и Бразилия (160 т) и др.  

Преработеното количество тютюн за производството на тютюневи изделия през 2001 г. е около 26,4 хил.тона, или с около 263 тона по-малко от предходната година. От тях “Булгартабак-Холдинг” е произвел около 26,5 млн. къса цигари, като най-голям дял в производството на цигари имат фабриките “Благоевград БТ” (12,6 млн.къса) и “София БТ” (7 млн.къса). Лидери в продажбите на тютюневи изделия за 2001 г. са “Благоевград БТ”, който заема 46% от общите продажби, “София БТ” - 27%,Стара Загора БТ” - 9%, “Хасково БТ” и “Пловдив БТ”  - 7%.

Съгласно подписаното споразумение с ЕС на България е предоставена квота за внос на тютюн в страните от ЕС в размер на 7 500 тона. Преференцията се състои в 20% намаление на съществуващото в ЕС мито за най-облагодетелствена нация, което представлява 2,2%.С около 5 хил.тона е намалял експортът на тютюн през 2000 г. Изнесени са 20 405 тона
, от които 18 079 тона Ориенталски и 366 тона едролистни тютюни. Най-голям износ на Ориенталски тютюн е осъществен за Египет (4 282 т), Русия (3 060 т), САЩ (2 717 т), Германия и Гърция (около 1 300 т) и др. В сравнение с 1999 г. са намалели доставките на Ориенталски тютюн в САЩ, Германия, Швейцария, Холандия, Австрия, Турция и др. Независимо от наличностите в страната и възможностите за износ, кризата, засегнала международния пазар на тютюн, причинена от натрупаните излишъци, не позволи износа на големи количества. Поради тази причина през 2000 г. не е изнасян тютюн дори на традиционните ни пазари като Украйна, Молдова, Полша, Алжир, както беше споменато.

За реколта 2003 от тютюн е определена квота за производство в размер на 68 363 тона, в това число 49 495 тона за Ориенталски тютюн, 11 218 тона за тютюн “Виржиния” и 7 650 тона за тютюн “Бърлей”. Квотата е нараснала с около 11% спрямо предходната година.

 

тютюн "Ориенталски"

тютюн "Виржиния"

тютюн "Бърлей"

Общо тютюн

 

квота

процент на

квота

процент на

квота

процент на

квота

процент на

 

тона

изпълнение

тона

изпълнение

тона

изпълнение

тона

изпълнение

1994

46 470

55,16

12 225

45,68

3 450

43,30

62 145

52,64

1995

46 970

24,88

14 360

36,62

3 310

56,10

64 640

29,09

1996

41 412

58,49

13 900

80,85

4 408

51,02

59 720

63,14

1997

48 815

100

16 885

59,08

4 855

51,49

70 555

95,52

1998

59 335

51,19

13 134

83,28

3 665

42,70

76 134

56,32

1999

36 735

69,85

12 790

84,20

2 660

78,94

52 185

73,83

2000

30 577

65,30

12 500

76,64

7 543

33,58

50 620

64,11

2001

43 201

68,93

12 732

66,29

7 295

38,18

63 228

64,85

2002

43 588

102,34

11 908

87,02

6 196

62,86

61 692

95,42

2003

49 495

73,32

11 218

93,23

7 650

61,05

68 363

75,22


Производството на тютюн през 2002 г. се оценява на 62 250 тона и е най- високо за последните 5 години. Изкупеното количество е в размер на 58 865 тона или с около 36% повече в сравнение с предходната година. Изпълнението на квотата за производство през 2002 г. е 95,4%. За пръв път от 1997 г., производството на тютюн се доближава толкова близко до възложената от МЗГ квота. Най-голямо е изпълнението на квотата при Ориенталските тютюни (102,34%), следвани от “Виржиния” (87,02%) и “Бърлей” (62,86%).

Производството на тютюн през 2002 г. е нараснало с около 8% в сравнение с предходната година, като резултат от значителното увеличаване на средния добив от 127 кг/дка през 2001г. на 159 кг/дка през 2002 г. Реколта 2002 от тютюн е в размер на 62 250 тона, от които 75% се заемат от Ориенталски тютюн, 19% от тип “Виржиния”, а производството на тип “Бърлей” достига 4 055 тона. Нарастване на производството се наблюдава единствено при ориенталския тютюн, в резултат на значителното увеличение на средния добив - 167 кг/дка за реколта 2002, при 145 кг/дка през 2001 г. При останалите два типа е налице намаление на производството, което е по-силно изразено при тютюн тип ”Бърлей”. За разлика от тип ”Виржиния”, при който се наблюдава спад само на реколтираните площи, при тип “Бърлей намалява и средния добив с приблизително 3%, в сравнение с предходната година.

През първите шест месеца на 2003 г. е осъществен внос на 5 232 тона тютюн, в това число тип “Виржиния” - 2 845 тона, тип “Бърлей” - 545 тона, Ориенталски тютюн - 35 тона и 1 807 тона други тютюни, отпадъци от тютюн и тютюневи жили. Най-големи количества от тютюн тип “Виржиния” са доставени от Бразилия (986 тона), Зимбабве (954 тона) и Индия (309 тона). Тютюн “Бърлей” е внесен основно от Аржентина (158 тона) и Индия (157 тона).


Внесеното количество тютюн през 2001 г. е 11 086 тона или почти на нивото от предходната година. В най-голяма степен е нараснал вносът на тютюн “Бърлей”, с около 33%, като основно е доставян от Индия (564 тона), Мексико (433 тона), Бразилия (366 тона), Италия (334 тона) и други.

Вносът на тютюн “Виржиния” е в размер на 5 059 тона или с над 18% по-малко от предходната година. Основни снабдители са били Бразилия (2 506 тона) и Зимбабве (1 832 тона). Незначителни количества са внесени от Германия, Индия, Южна Африка и САЩ.

През първите шест месеца на 2003 г. са изнесени 17 205 тона или с около 63% повече в сравнение със същия период на предходната година. Около 90% от износа през първата половина на 2003 г. е Ориенталски тютюн, като най-големи количества са закупили САЩ - 3 890 тона, при средна износна цена 1 887,68 щ.д./т., Германия - 2 141 тона, при цена 3 467,3 щ.д./т., Белгия - 1 980 тона, Египет 1 020 тона, Алжир - 1000 тона и други. Около 8% от износа представляват други тютюни, отпадъци от тютюн и тютюневи жили. Най- големи количества от тях са реализирани в Руската федерация - 597 тона и САЩ -326 тона.

По данни на “Информационно обслужване”АД през 2002 г. износът на тютюн е бил в размер на 23 109 тона, което е с 18% повече в сравнение с експорта, осъществен през 2001 г. Отново най-голям дял от износа заема Ориенталския тютюн - 93%. Той е реализиран основно в САЩ (5 675 тона), Египет ( 3 516 тона), Руска Федерация (1 240 тона), Алжир (1 133 тона), Германия (1 081 тона), Гърция (1 047 тона) и други.

През 2002 г. са изнесени и около 352 тона тютюн “Виржиния”, като основните количества са закупени от Египет (341 тона). Износът на други тютюни, отпадъци от тютюн и тютюневи жили е намалял с над 50% спрямо предходната година. Основните количества са реализирани на пазарите на Армения (304 тона), Йордания (213 тона),Турция (186 тона), САЩ (140 тона). Експорт за Руската Федерация, на тютюневи жили и отпадъци от тютюн през 2002 г. не е осъществен. Руската Федерация традиционно внася между 1 200 - 1 700 тона отпадъци от тютюн и тютюневи жили.

С около 4% е намалял експортът на тютюн през 2001 г. Изнесени са 19 656 тона тютюн, от които 17 026 тона Ориенталски тютюн, 66 тона тютюн “Виржиния”, 14 тона “Бърлей” и 2 550 тона други тютюни, отпадъци от тютюн и тютюневи жили. Най-големи количества Ориенталски тютюн са реализирани в САЩ (2 512 тона), Египет (2 376 тона), Чешка република (1 585 тона), Германия (1 477 тона), Литва (1 081 тона) и други.

В Митническата тарифа на България за 2003 г. колоната общи мита се разделя на две - конвенционални и автономни мита. “Конвенционалните мита” показват максимално допустимото ниво, договорено в рамките на СТО, като България не може да въвежда по-високо мито от посоченото. “Автономното мито” се определя всяка година от Правителството при съставяне на МТ. “Прилагано мито” е по-ниската от двете ставки и е ефективното мито, с което ще се обложи вноса.

Съгласно Митническата тарифа на Р България за 2003 г. автономното мито е 10% при внос на:

-тръбно сушен тютюн тип ”Виржиния” (с тарифни номера 2401 10 10 и 2401 20 10);

-светли въздушно сушени тютюни тип “Бърлей” (с тарифни номера 2401 10 20 и 2401 20 20);

-светли въздушно сушени тютюни тип “Мериленд” с тарифни номера 2401 10 30 и 2401 20 30)

-огнево сушени тютюни, тип “Кентъки” (с тарифни номера 2401 10 41 и 2401 20 41);

С 40% се облага вноса на:

-други светли въздушно сушени тютюни (с тарифни номера 2401 10 50 и 2401 20 50);

-други тъмни въздушно сушени тютюни (с тарифни номера 2401 10 70 и 2401 20 70)

-други “тръбно сушени” тютюни (с тарифни номера 2401 10 80 и 2401 20 80)

-други тютюни (с тарифни номера 2401 10 90 и 2401 20 90)

На 14 април 2003 г. в Брюксел, бе подписан Протокол за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна

Съгласно подписаното споразумение с ЕС на България е предоставена квота за внос на тютюн в страните от ЕС в размер на 7 500 тона при нулево мито. Това ще се отрази положително върху износа на български ориенталски тютюн, тъй като до известна степен ще изравни условията с основния ни конкурент на този пазар - Турция. Тя реализира този тип тютюн на пазарите на ЕС при нулево мито от няколко години насам.

Използвана литература

  1.  www.nsi.bg
  2.  www.stat.bg
  3.  www.mzgar.government.bg

1 Съществува разлика в данните за площи, средни добиви и производство, предоставени ни от фонд "Тютюн" и тези от НСИ. Предвид дейността на Фонда и по-специално изплащането на премии за всеки килограм произведен и изкупен тютюн, считаме че цифрите, предоставени от тях за размера на производството са по-точни. Ето защо, за анализа са използвани данните на Фонд "Тютюн".


Търси за: площи засадени тютюн | квоти производство | произведени количества | внос износ | количества | външни пазари реализация | тарифни ставки внос България

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker