Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Курсова работа

На тема:

Управление на спедиторска фирма Corsa Logistics

Съдържание:

  1.  Възникване и особености на фирмата.
  2.  Принципи и правила на работа върху които се основава дейността на фирмата и нейната организация.
  3.  Международни и национални организации свързани с дейността на фирмата.
  4.  Заключение.

  1.  
    Възникване и особености на фирмата.

Фирма “Corsa Logistics” е възникнала преди около 11 години. Тя е една от първите фирми в България, които са започнали да развиват спедиторска дейност, особено що се отнася до областа на въздушната спедиция. От три години мажоритарен собственик на “Corsa Logistics” е голямата европейска спедиторска компания “Frans Mass”. Особеното на партньорството между двете фирми се състои в свободата на действие и работа, които са оставени на “Corsa Logistics”. Това позволява фирмата да извършва своята дейност по-успешно, да има голям кръг както от свои клиенти, така и от клиенти осигурени от мажоритарния собственик. Казано по друг начин, българската фирма има право на мнение и глас и не се намира под директното командване на Frans Mass, както  често се случва с други дъщерни фирми.

В България има и друга фирма собственост на “Frans Mass” - “Vectra”, която се е специализирала в автомобилния транспорт, а основна дейност на “Corsa Logistics” е въздушната спедиция. “Corsa Logistics” е член на FIATA и е първият член на IATA в България. Дори в момента само 4 - 5 спедиторски фирми в България са членове на IATA.

Накратко описана вътрешната структура на фирмата представлява следното:

1.Счетоводен отдел - 2 служители

2.Митническо звено - 4 служители

3.Спедиционно звено

а) Внос - 2 служители - въздушна спедиция

б) Износ - 2 служители - въздушна спедиция

в) Морска и автомобилна спедиция - 1 служител

Няколко основни предимства има “Corsa Logistics” пред своите конкуренти. На първо място можем да поставим членството на фирмата в IATA, което прави ненужно получаването на сертификат за качество ISO 9002, тъй като във въздушната спедиция притежанието на сертификат на IATA е равнозначно на ISO 9002. Друго преимущество на фирмата е притежанието на склад под митнически надзор, а също така и наличието на банкова гаранция за територията на България, която обезпечава всички стоки, които фирмата превозва през територията на страната.

  1.  Принципи и правила на работа върху които се основава дейността на фирмата и нейната организация.

Финансови изисквания и процедури на “Corsa Logistics”

В най - синтетезиран вид финансовите изисквания се свеждат до необходимостта спедиторът да проучи и предвиди в офертата си:

-всички разходи

-да събере дължимите вземания

-да се разплати с подизпълнителите си

-да реализира разчетната печалба от сделките си

Най - голямата трудност при спазването на финансовите изисквания представлява липсата на универсални рецепти за тяхното изпълнение. При всяка оферта и поръчка спедиторът трябва да разработи конкретна схема за намаляване на риска от непредвидени разходи и от неплащане от страна на клиента. Следователно, трябва непрекъснато да се следи платежния морал и платежоспособността на клиентите и да се направи всичко възможно и необходимо за обезпечаване на вземанията, даже с риск да се загубят някои клиенти.

Ценови калкулации, тарифиране и фактуриране 

За да се изготви обвързваща оферта в отговор на клиентско запитване, спедиторът от “Corsa Logistics” следва да получи от възложителя точни данни за стоката и за желаната услуга и да разполага с обширна ценова и тарифна информация. Например с цел изготвяне на оферта за превоз, клиентът трябва да предостави най - малко следните данни:

-бруто тегло

-брой на опаковките

-обем (евентуално и единичните размери на колетите)

-място на приемане и предаване на стоката

-франкировка (съгласно Incoterms)

-срок за извършване на транспорта

-вид транспорт

-специални данни за хладилен или опасен товар

-други услуги, които спедиторът трябва да извърши

Бързото и компетентно изготвяне на транспортната оферта изисква служителят да има на разположение обширна тарифна информация от рода на :

-вътрешни и международни автомобилни тарифи (доколкото такива съществуват), включително за превози на дребни пратки

-тарифи за превоз с Intercontainer

-тарифи на речните и морски пристанища за обработката и съхранението на стоките

-тарифи на контейнерните и конвенционалните морски линии

-тарифи за въздушен товарен транспорт (тактове на IATA) и др.

На практика обявените тарифи, надбавки и намаления играят решаваща роля само при контейнерния и въздушния транспорт .

При автомобилните превози и до голяма степен при конвенционалните морски превози обявените тарифи (доколкото такива съществуват) служат само като ориентир за нивото на цените. При тези видове транспорт българските международни провозвачи варират цените си в много широки граници според пазарната конюнктура в момента. Поради това трябва да се изпълняват следните условия:

-да се поддържа непрекъснат контакт с транспортния пазар и да се отбелязват ценовите колебания, породени от дисбаланса между търсене и предлагане на транспорт. Например, теоретично навлата за автомобилен превоз от София до Франкфурт и от Франкфурт до София би следвало да са еднакви, но те никога не са - когато българския износ за Германия превиши вноса, навлото София - Франкфурт се вдига, а навлото Франкфурт - София пада (и обратно).

-да се познават сезонните колебания на цените. Това е от първостепенна важност, тъй като давайки дългосрочна оферта през август, когато навлата падат, фирмата може да понесе сериозни загуби през декември, когато навлата значително се увеличават.

-да не се оферира на “око”, а да се осигури “покритие” като се изисква оферта от надежден превозвач. За да се предпазим от неприятни изненади, е необходимо да се спазват следните правила:

а)изготвените оферти да се базират на цени, определени от надеждни превозвачи, разполагащи с достатъчен брой транспортни средства.

б)да се избягва даването на оферти с дълъг срок на валидност, освен ако е налице осигурен твърд насрещен ангажимент от превозвачи, които наистина могат да предоставят необходимия транспортен капацитет по договореното навло.

в)да се избягва определянето на навла, които са по - ниски от допустимата долна граница на пазара, с цел да се вземе поръчката, тъй като може да се наложи доплащане от наша страна, за да бъде осигурено изпълнението и.

Целесъобразно е офертите да съдържат клаузи за промяна на цените при промяна на стойността на превоза. По възможност тази клауза трябва да покрива не само ефективните промени на стойността, но и промените на пазарната конюнктура.

След като в резултат на дадената оферта е получена поръчка, цената на услугите трябва да се тарифира и фактурира на клиента. Тарифирането представлява изчисляване на крайната цена, която ще бъде фактурирана на клиента. Това се извършва въз основа на офертната калкулация като се отчитат допълнително уговорените надбавки и отстъпки в цената, както и другите фактори, които я променят. Така въз основа на изчислената тарифна цена се издава фактура на клиента.

“Corsa Logistics” има процедури за каталогиране и архивиране на изготвените цени и дадените оферти. Това е важен инструмент на търговската и политика. Позволява да се поддържа относително стабилно ниво на еднотипните ценови оферти, с изключение на конюнктурните промени на превозните цени. Каталогът на дадените оферти трябва да се актуализира “в реално време”. Преди изпращане на оферта трябва да се провери дали е давана аналогична оферта на същия или друг клиент и да се синхронизира офертната цена при нужда.

Отложеното плащане на доставките на стоки и услуги се превръща все повече в общовалидна практика. В световен мащаб отложеното плащане се превъща в неотменимо условие за реализиране на по - голям обем продажби. “Corsa Logistics” отчита тази тенденция, но предприема необходимите предпазни мерки, за да обезпечи вземанията си. Въпреки това, ситуацията налага да се предостави на клиентите така наречения “фрахтов кредит”, представляващ отложено плащане на навлото и други услуги.

Поръчката за спедиционно обслужване представлява част от изпълнението на договора за покупко - продажба на стоката. Това налага спедиторите от “Corsa Logistics” да притежават подготовка и задълбочени познания относно механизмите на международната търговия - търговски договори, франкировки и т.н. Най - важните елементи на външнотърговския договор са следните:

-страни по договора- трябва да има пълна яснота по отношение на ролята на страните фигуриращи в сделката; коя от тях поема задължението да извърши определени действия при изпълнението на спедиционната поръчка и в какъв срок

-франкировка на стоковата сделка- определя разпределението на задълженията и разходите по експедиция на стоката между продавача и купувача, и правата и задълженията на страните по спедиционната поръчка.

-приемане на стоката от продавача / изпращача. Тук трябва да се обърне внимание на:

а) място и график за приемане на стоката

б) наличност на предвидените в договора опаковка, маркировка и придружаващи стоката документи. Проверявя се тяхното съответствие с документите.

в) изпълнение на клаузата за стоков контрол при експедирането на стоката

г) изпълнение на административните и фискални процедури по отношение на изискванията за износ, транзит и / или внос на стоката.

д) предаване на стоката на купувача и получателя

По отношение на стоковия контрол някои държави изискват задължителен такъв преди експедицията на стоки предназначени за внос. Този тип контрол преследва следните основни цели:

-фискални

-национална сигурност

-защита на потребителите  

-защита на купувача

Като правило стоковият контрол преди експедицията се осъществява по начин, който изключва подмяна на съдържанието на опаковките след този контрол. Специализирани организации наречени сюрвейори извършват стоковия контрол като издават “Сертификат за стоков контрол” преди експедицията.

Част от дейността на спедитора е да изиска, осигури и провери правилното изготвяне и заверяване на “пакета“ експортни и импортни документи преди извършването на експедицията на стоката. Голяма част от изброените документи служат както при износа, така и при транзита и вноса на стоката в страната на купувача. Основните експортни и импортни документи които се използват са:

-търговска фактура за стойността на стоката и нейната доставка до уговорения в договора за покупко продажба пункт

-фрахтова фактура, която трябва да бъде заверена от Търговската палата или друга оторизирана организация и / или легализирани в посолството на държавата вносител

-сертификат за произход- издава се в Търговските палати в страната износител и за него често пъти се изисква легализация на посолството на страната вносител.

В последно време по - актуален е митническия документ, наречен сертификат за движение на стоката, известен като Сертификат EUR.1 - прилага се за движението на стоки в ЕС, АЕСТ, ЦЕФТА. С него митническите власти на страната износител удостоверяват както произхода на стоката, така и движението и по най- прекия път между двете страни съгласно възприетите в митническия съюз критерии.

-разрешение за износ- някои държави изискват разрешение за износа на всички стоки, други- само за някои стоки, които са дефицитни, субсидирани и т.н.

-разрешение за внос- аналогична функция с горното

-сертификат за качество- удостоверява съответствието на изнасяната / внасяната стока с дадени стандарти и/или качествени изисквания

-сертификат за съответствие

-ветеринарен сертификат и др.

В зависимост от външнотърговският договор могат да бъдат изсиквани следните документи:

-технически спесификации и документация на стоката

-инструкции за работа със стоката  

-опаковъчни листи

-декларации на продавача / купувача за спазване на определени условия

-сертификати за краен потребител

-сертификати за изпитания

-лицензни сертификати

-сертификати за откупени авторски права

Независимо от транспортната релация, вида на транспорта и характера на стоката митническите формалности са неизбежна част от международния превоз, организиран от спедитора. Действащите в България от 1.01.1999 г. Закон за митниците и Правилник за прилагането му са хармонизирани с Митническия кодекс на ЕС. Въпреки това ЗМ и ППЗМ съдържат някои разпоредби, които причиняват сериозни проблеми на вносителите, износителите и спедиторите при осъществяване на контактите им с митническите власти.

Митническата тарифа е един от основните инструменти на търговската политика на всяка държава. Повечето от действащите митнически тарифи са изградени въз основа на Конвенцията за хармонизирана система за описание и кодиране на стоките (ХС). ХС класифицира и обединява в окрупнени стокови групи милионите стоки, които се произвеждат по света.

При изчисляване на сумата на митата се използва понятието “митническа стойност”- тоест стойността, върху която се определя размера на митото. Базите за определяне на размера на митата са следните:

-стойност на митата: представляват процент от митническата облагаема стойност на вносната стока- така наречените адвалорни мита

-количествена: митата се начисляват върху количествен показател на вносната стока

-смесена: комбинация от стойностни и количествени показатели

Митническата тарифа на България действаща от 2000 г., е твърде усложнена и изисква задълбочено познаване на многобройните изключения от правилата. Споразумението за асоциране на България към ЕС и сключените споразумения за зона за свободна търговия с ЦЕФТА и Турция предвиждат постепенно ежегодно намаление на митата, като съществува перспектива за пълното им премахване.

Митническите процедури са действията, които следва да се извършат при следните основни операции:

1.Въвеждане на стока в митническата територия на дадена държава

2.Придвижването на тази стока до мястото на нейното митническо оформяне

3.Поставянето и под даден митнически режим

4.Прехвърлянето и от един в друг митнически режим

5.Извеждането и от митническата територия на държавата

6.Нарушение на митническите разпоредби

Митническите процедури при внос, износ и транзит на стоки са следните:

1.Внос:

При въвеждане на стоки на митническата територия на страната, те попадат под митнически надзор и следва да бъдат превозени до определено от митническите органи място. Там следва да бъдат манифестирани (обявени) пред митническите органи и да им бъдат представени за контрол. После могат да бъдат поставени във временен склад под митнически надзор за най- много 20 дни. След изтичане на този срок митническите органи следва да дадат направление на манифестираните стоки. То може да бъде:

-поставяне на стоките под даден митнически режим (транзит, внос и т.н.)

-поставянето им в свободни зони и складове

-извеждането им от митническата територия на България

-конфискация на стоките

2.Износ

Стоките се представят пред митническите органи и се декларират за поставяне под режим- износ, временен износ, реекспорт или пасивно усъвършенстване в чужбина. След оформянето им под съответния режим стоките се поставят едновременно и под режим изходен режим и се извеждат извън митническата територия на България.

3.Транзит

Стоките се поставят под режим транзит на входната българска граница, а при вътрешен транзит- в отправната митница, като се изисква да се обезпечи сумата на митническото задължение. То може да бъде под формата: международен гаранционен документ, банкова гаранция и паричен депозит. Транзитът приключва тогава когато стоката напусне територията на България или получи друго митническо направление.

Основните митнически процедури, предвидени в ЗМ и ППЗМ:

-манифестиране

-даване направление на стоките  

-деклариране на стоките които се поставят под режим

-поставянето на стоките под митнически режим

Процесът на изпълнение на митническите процедури, в резултат на който стоката получава митническо направление или бива поставена под митнически режим е митническото оформяне. Процесът на митническо оформяне е сложен и той изисква от служителите на “Corsa Logistics” да владеят перфектно митническите формалности, тарифи и процедури.

Същността на дейността на “Corsa Logistics” се изразява в продажбите на услуги. Основните фактори, които могат да изиграят решаваща роля по отношение по привличането и задържането на един клиент са следните:

-изпълнение на първоначално поетите задължения

-реална оценка на възможностите за изпълнение на поетите задължения

-осигуряване на необходимото качество

-поддържане на необходимата коректност във взаимоотношенията

-поддържане на разумно съотношение между цена и качество на услугата

-вежливо отношение и внимание на клиента

-поддържане на контакти с клиентите

-развиване на умения за водене на преговори

-проследяване на резултата от дадените оферти

Етапите от скючването и изпълнението на спедиторската сделка са следните:

-запитване от клиента относно възможностите, цените и условията на превоза

-изясняване на подробностите по запитването чрез диалог с клиента относно обема и опаковката на товара, датата на товарене, видът транспорт, други изисквания.

-изготвяне на оферта- осъществяване на контакт с превозвачи и набиране на оферти от тяхна страна, определяне на оптимален маршрут и превозвач, оценка на евентуални допълнителни разходи, определяне на спедиторска комисионна и др.

-офериране

Необходимите правила които фирмата спазва при изготвяне на оферти са следните:

1.Офертата трябва да бъде писмено предявена

2.Офертата следва да съдържа всички необходими реквизити за поръчка от страна на клиента, които представляват и база за сключването на бъдещия договор.

Всяка спедиторска оферта за превоз трябва да съдържа като минимум следните реквизити:

1.Товар- описание

2.Вид транспорт и транспортно средство с което ще се извърши превоза.

3.Франкировка

4.Цена- сума и валута

5.Услуги включени в цената- натоварване, разтоварване, транспорт, изготвяне на документи, митническо оформяне и прочие.

6.Услуги изключени от цената

7.Правна база- например конвенция CMR, CIM, варшавска конвенция

8.Свободно време и денгуба

9.Срок на доставката

10.Плащане- офертата трябва да съдържа следните данни: лицето, времето, начина и изискуемите документи свързани с плащането на услугите на спедитора и подизпълнителя.

11.Маршрут на превоза

12.Дата на натоварване

-осъществяване на подходящ диалог с клиента

-поръчка от клиента- допълните договорки трябва да бъдат потвърдени в писмен вид

-поръчка към превозвача- в писмен вид

-потвърждение от превозвача- трябва да потвърди поръчката и получените инструкции

-потвърждение към клиента

-изпълнение на поръчката- трябва да се осъществява непрекъснат контрол над изпълнението на възложената на превозвача поръчка, както и да се осигури информация на клиента. Изпълнението на поръчката приключва с тарифиране и фактуриране на превоза, инкасиране на плащането по спедиционния договор и уреждане на рекламации.

“Corsa Logistics” е член на няколко важни национални и международни организации. На първо място трябва да се спомене Национално Сдружение на Българските Спедитори (НСБС). То е учредено на 22.05.1992г. в София и е регистрирано като организация с идеална цел на 03.02.1993г. Целта на организацията е да представлява и пази интересите на спедиторския бранш пред държавните органи и т.н. От своя страна НСБС е член на FIATA - международна федерация на спедиторските асоциации. ФИАТА е основана на 31.05.1926г. във Виена. Целите на ФИАТА се изразяват в обединяване на националните и регионалните асоциации на спедиторите в целия свят и защита, утвърждаване и координиране на професионалните и браншови интереси на спедиторите на международно ниво. Към началото на 2000г. във ФИАТА са регистрирани 93 редовни члена в 83 държави и 2825 индивидуални члена. Посредством различни категории членове ФИАТА е представена в 149 държави и представлява 40000 спедиторски фирми, с общ брой на персонала над 8 милиона души. Това превръща ФИАТА в най-крупната неправителствена международна организация в сферата на транспорта.

Най-важното и значимо членство на “Corsa Log.” е в международната асоциация за въздушен транспорт- IATA. Това е неправителствена организация създадена през 1945г. със седалище в Женева. Към 1999г. в нея членуват 258 авиокомпании, извършващи линейни полети. Основните и цели са:

1.Създаване на унифицирани правила за редовните превози на пътници и товари:

-общи условия на превоза

-транспортни тарифи за превоз на товари- TACT

-транспортни документи- въздушна товарителница и др.

2.Създаване на система за взаимни разчети между авиолиниите.

При удолетворяване на определени критерии в областта на професионалната компетентност, финансова стабилност и оперативните си възможности (митнически склад, механизация, комуникации и оперативен персонал) въздушният спедитор може да получи статут на агент на IATA. Агентът на IATA подписва Генерален договор, който ангажира всички авиокомпании- членки на IATA. С това агентът на IATA може без допълнително договаряне да възлага превози на всяка авиокомпания- член на IATA при унифицирани общи условия. Такъв агент на IATA е и Corsa Logistics.

Corsa Logistics е фирма с дългогодишен опит в България. Със своите сериозни предимства като членството в IATA, FIATA, наличието на собствен склад под митнически надзор, банкова гаранция за територията на България, съдействието на мажоритарния собственик Frans Mass и др., “Corsa Log.” е една от най- конкуретните и динамично развиващи се фирми на българския спедиционен пазар, особено в сферата на въздушната спедиция. Един от последните примери за динамиката на развитие на фирмата и нейното разрастване, и предлагане на все по- голямо качество на услугите е сключения ексклузивен договор с American Express. Този факт сам говори за високото ниво на професионализъм, което цари в Corsa Log. и за продължаващото и възходящо развитие.


Търси за: възникване особености фирмата | принципи правила работа | финансови изисквания процедури

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker