Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Отраслово икономически факултет

Аграрна икономика

КУРСОВА РАБОТА

По

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В АГРОБИЗНЕСА

ТЕМА:

КОНКУРНТОСПОСОБНОСТ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЧЕРЕШИ В БЪЛГАРИЯ

                                                 СЪДЪРЖАНИЕ

  I. Конкурентоспособност на производството на череши -стр.3

       1.Факторни условия -стр.3

           1.1.Анализ на земята-стр.3

           1.2.Анализ на климатичните условия-стр.4

           1.3.Анализ на човешките ресурси-стр.4

           1.4.Анализ на собствеността върху земята /форми на собственост/-стр.5

           1.5.Анализ на инфраструктурата-стр.5

      2.Стратегия, структура и конкуренция -стр.6   

 

      3.Условия на търсенето -стр.7

           3.1.Изкупни цени, цени на дребно и потребление-стр.7

           3.2.Внос и износ-стр.8

           3.3.Инфраструктура и контрол стр.-8

           3.4.Маркетинг и реклама-стр.9

      4.Грозд от свързани производства -стр.10

      5.Държавна политика -стр.11

  II.SWOT анализ на производството на череши -стр.13

  III.Стратегия за производството на череши -стр.14

       I.Конкурентоспособност на производството на череши

   Специфичните характеристики на средата в една фирма, които обуславят възникването на конкурентни предимства на компании в даден отрасъл (които са по същество конкурентни предимства на съответната среда), Портър обобщава четири основни детерминанти: факторни условия; условия на търсенето; родствени и поддържащи отрасли (клъстър); стратегия и съперничество. Разглеждани в тяхното единство и взаимодействие, тези 4 детерминанти образуват диаманта на конкурентното предимство на съответното производство.

  Основните елементи на диаманта на Портър са:

…………………….

1.Факторни условия

   Към тази детерминанта се включват елементи, които обективно съществуват и в преобладаващата си част не са плод на човешки труд. Това са природните ресурси-земя, гори, минерални ресурси, води, географско положение, климат, аналогично групирани и наречени от Портър основни, а втората група са развити (усъвършенствани) фактори-висококвалифицирана работна сила, съвременна инфраструктура и др. Усъвършенстваните фактори предполагат значителни усилия от страна на фирмите и държавата, за разлика то основните.

  За настоящия анализ е необходимо да бъдат разгледани като такива условия земята, собствеността върху нея, работната сила, природо-климатичните условия и инфраструктурата.

 

    1.1.Анализ на земята

   За последните 5 години (1999 г.-2003 г.) се наблюдава тенденция на намаляване на площите на черешовите масиви (по данни на НСИ) с около 2 хил. ха /годишно, изразено в абсолютни стойности, което е около 30 % намаление. Тази тенденция е характерна до 2001-2002 г., от 2003 г. се наблюдава, макар и слабо повишаване на земите, заети от черешови насаждения с 1-2 %.

   Очаква се реколтираните плододаващи да продължат да нарастват плавно в резултат на встъпващи в плододаване новосъздадени смесени овощни градини, които се приравняват и се добавят към реколтираната площ, съобразно броя на засадените дръвчета.

   Изведената тенденция оказва положително влияние върху конкурентоспособността на производството на череши.    

    По отношение качеството на черешовите масиви може да се отбележи, че е налице плавното им реколтиране, което обаче не може да се изведе като трайна тенденция и като положително за конкурентоспособността на отрасъла.

  1.2.Анализ на климатичните условия

  Климатът и другите природни условия в България са благоприятни за отглеждането на череши. Наличието на голям брой часове слънчево греене в страната е условие за отглеждането им с особено добри вкусови качества. Обособени са и няколко райони-Кюстендилски, Старозагорски, отчасти в Пловдивско и Сливен, където условията за отглеждането на череши са най-благоприятни.

  От друга страна недостатъчното ниво на валежите е пречка за отглеждането на някои сортове. Средният размер на валежите е 637 мм, като те варират от 2 000мм във високопланинските райони до 500 мм. Това изисква напояване за постигане на добри добиви и стабилни нива на производство. В резултат на преструктурирането на селското стопанство след 1990 г. по-голямата част от иригационните съоръжения са разрушени и не могат да се използват.

   На база на посоченото по-горе може да се обобщи, че климатичните условия в страната оказват и положително / броя часове слънчево греене/, и отрицателно въздействие /ниско ниво на валежите/.

………………………..

Използвана литература:

 1.  ”Теорията на Майкъл Портър за конкурентните предимства на страните”,                           проф.д.ик.н. Велко Маринов
 2.  ”Предприемачеството  в агробизнеса” изд.”Стопанство” 2003 г.,                                                                               доц.д-р Диана Копева
 3.  ”Конкурентни  предимства на регионите”, съвместен доклад на ИПИ и ИИР на Световната банка ХІ.1998-ІХ.1999 г.
 4.  Аграрни доклади на Министерството на земеделието и горите /1999-2003 г./
 5.  Изследване на САПИ, свързано с пазара на земеделски земи- ноември 2003 г.
 6.  Анализи на системата за агропазарна информация
 7.  Агростатистика и маркетинг
 8.  Домакински бюджети- статистика на НСИ
 9.  ”Стратегическо управление в агробизнеса”  изд. Стопанство” 2003 г.,                                                                                       доц.д-р Диана Копева
 10.  ”Стратегическо управление в земеделието” изд. “Стопанство” 2001 г.,                                                                                      проф. Михнев
 11.  Извадки от доклада “Договорености в преговорите по глава “Земеделие” и реформа на Общата  аграрна политика”, представен от Слави Кралев-Дирекция “Интеграционна политика” на МЗГ на на кръгла маса на тема “Присъединяване на селското и горското стопанство на България към ЕС”
 12.  Национален план за икономическо развитие 2000-2006 г.
 13.  ”Технологии в специалните отрасли” изд.”Стопанство” проф.Ц. Михайлов
 14.  Ситуационно-перспективен анализ на череши 2001-2003 г.   

...................................

Темата е изготвена 06.2005г.

Темата съдържа таблици и графики

Ключови думи: фактори, анализ на: земята, климатичните условия, човешките ресурси, собствеността върху земята, инфраструктурата; стратегия, структура и конкуренция, търсене, цени, внос и износ, маркетинг и реклама, свързани производства, държавна политика, SWOT.


Търси за: анализ земята | климатичните условия | човешките ресурси | собствеността върху земята | инфраструктурата | структура конкуренция | цени | внос износ | маркетинг реклама | свързани производства | държавна политика | SWOT

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker