Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Организация на комбинирани товарни превози

София, 2006 г.

Съдържание:

1. Транспортът като елемент от стратегията на логистиката 3

2. Организация на комбинирани товарни превози 4

2.1. Теоретични основи на комбинирания транспорт 4

2.1.1. Предпоставки, необходими за функционирането на комбинираните системи. 5

2.1.2. Основни системи за комбинирани превози и техните разновидности 5

2.1.3. Предимства на комбинираните превози 7

2.1.4. Документи за комбинирани превози 7

2.1.5. Правно осигуряване на комбинирания транспорт 10

2.2. Транспортна политика на България 12

2.2.1. SWOT анализ на комбинираните превози 15

  1.  Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на изискването „точно навреме” и при съхранението на превозваните товари, намиращи се под разпореждането на превозвача и възможностите връзките да бъдат реализиране „от врата до врата”. Поради това превозният процес заема съществено място при реализацията на търговските взаимоотношения.

      От гледна точка на извършването на доставка на стоките, които са обект на покупко-продажба, е важно да бъдат формулирани отделните етапи на избора на транспортно решение. Те включват определянето на възможностите за извършване на превоза, избора на вид транспорт и реализацията на избора чрез собствено или наето под една или друга форма транспортно средство.  Определянето на транспортните възможности зависи основно от 4 елемента:

  1.  Съдържанието на изградените транспортно-икономически връзки - епизодични, периодични или ритмични; в зависимост от реализацията на  някои от изброените варианти на връзка обект на проучването могат да бъдат и потенциалните транспортни решения като прилагани или неприлагани, успешно или неуспешно реализирани.
  2.  Видът и количеството на транспортния поток - както потребностите за снабдяване на производството с необходимите за неговото ефективно функциониране изходни продукти и осигуряването на входящи потоци от тях, така и превозът на завършените и предназначени за производствено или лично потребление продукти. съществено значение върху транспортния поток оказва и обстоятелството, дали превозът е еднократен, или многократен.
  3.  Технологията на превозния процес - тя се определя от вида на превозвания материален продукт, като в практиката най-общо се превозват продукти с масов характер (суровини, материали и полуфабрикати за осигуряването на материалното производство) и генерални продукти (предназначени за индустриално потребление - машини, съоръжения и други, и за крайно потребление).
  4.  Търговски съображения - допустимото времетраене на доставката, което се определя както от вида на превозвания продукт, така и от неговото предназначение (за производствено или за лично потребление). Трябва да се посочи и увеличаването на цената вследствие на прибавянето на величината на транспортните разходи. Необходимо е да се направи оценка на възможността за осъществяването на логистичната верига, чието изграждане съдейства за намаляването на транспортните разходи, съставляващи цената , по която се реализира продукцията.

...........................

Използвана литература

  1.  Кирова, Антоанета - Управление на транспорта в логистиката. София,                                                                        2001
  2.  Василев, Васил - Управление на транспортни системи. София,                                                                        2004

…………………

Ключови думи: транспортът като елемент от стратегията на логистиката, теоретични основи на комбинирания транспорт; предпоставки, необходими за функционирането на комбинираните системи; основни системи и разновидности, предимства, документи за комбинирани превози, правна рамка, транспортна политика на България, SWOT анализ на комбинираните превози.


Търси за: предпоставки | основни системи разновидности | правна рамка | транспортна политика България

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker