Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Управление на продажбите във фирмаСоф - ДекорООД - София

2006 г.

Съдържание

Въведение в проблематиката 3

1. Обща правна и организационна характеристика на фирмата 4

2. Мисия, визия и философия на фирмата 6

3. Маркетингова и производствена стратегия. SWOT анализ 7

3.1. Продукт и продуктова стратегия 9

3.2. Отраслова характеристика. Конкуренти 9

3.3. Цени на продукцията. Клиенти 10

3.4. Дистрибуция 12

3.5. Стратегически цели 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 17

Въведение в проблематиката

В условията на динамично променящата се световна икономика от фирмите и предприятията се изисква голяма гъвкавост и постоянна готовност за бързо пренастройване на дейността им в съответствие с обективно действащите фактори. Този проблем е още по - характерен за предприятията в страните, в които се извършва преход от планова към пазарна икономика, каквато се явява и Република България.

На този етап на неопределеност, прогнозите не са достатъчни за постигането на стабилно икономическо развитие. Поради тази причина е необходимо да се извършва по - конкретно обвързване на поставените цели с набелязаните пътища за тяхното реализиране, както и изготвяне на такива разчети и баланси на ограничените ресурси, каквито да могат във всеки един момент да удовлетворят потребностите на дадена производствена единица.

Всичко казано дотук може да бъде постигнато на основата на познаването на микро- и макросредата, в която функционира дадено предприятие, на тенденциите в неговото развитие, на анализа на резултатите от неговата досегашна дейност и не на последно място на неговите възможности за бъдещо развитие и преструктуриране.

От своя страна, това позволява да бъдат разработени алтернативни варианти на действие, които биха гарантирали постигането на поставените цели в диапазона на максимален ефект (печалба), при благоприятен бизнес - климат и минимални загуби при неблагоприятна вътрешна и външна среда.

1. Обща правна и организационна характеристика на фирмата

ФирмаСоф-ДекорООД е създадена през ноември 1998 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност.

Соф-ДекорООД е българска фирма, специализирана в търговията с изделия от масивна дървесина и гранитогрес:

Персоналът на фирмата наброява 30 човека, от които 3 са висши ръководители, 5 са средни ръководители, а останалите са технически персонал и персонал на основно и средно изпълнителско равнище. Оборотът на фирмата за 2005г. е  433 000 лв, като финансовият резултат за същата година е 124 000 лв. В краткосрочен план, целите на фирмата се свеждат до постигане на печалба. В дългосрочен план, целите са свързани с растеж на фирмата, увеличение на пазарния дял и навлизане в нови пазари. Основните средства, които фирмата използва за постигане на печалба са: повишаване ефективността на дейността, намаляване крайната цена на продукта, стимулиране на продажбите, развитие на дистрибуционните канали, въвеждане на иновационни технологии. 

ДнесСоф-ДекорООД е позната както на крайните клиенти, така и на строителните предприемачи и корпоративните клиенти, които изграждат и обогатяват интериора на своите офиси, търговски обекти или обществени заведения с мебели, облицовки и елементи от масивна дървесина. 

...........................................

3.5. Стратегически цели

Основна фаза от стратегията на фирмата е тя да определи и анализира областите от дейността си, в които трябва да се постигнат значителни резултати. Повечето компании в този сектор имат между 8 и 15  такива приоритетни области, в които трябва да постигнат успехи, за да могат да растат и просперират. Целта е тактиката и стратегията на дадената фирма да се концентрират в тези ключови сфери, като по този начин тя по-лесно ще напредва, ще определя задачите си според важността им, ще отпуска финансови средства и ще координира действията си. Изключително важно е при решението на фирмата каква стратегия да избере, самата фирма да си даде и количествена характеристика на целите, които се стреми да постигне. Това може да се постигне чрез план-сметка за всяко отделно звено в цялостно изградената стратегия. Всяко звено трябва да бъде остойностено, за да се има както ясна качествена представа, така и количествена такава - с какви средства трябва да разполага фирмата за осъществяване  на заплануваното, кое е приоритетното и т.н2

.

 Стратегията на фирмата в най-общ план е насочена към някои основни моменти, а именно: увеличаване на приходите от нови клиенти, увеличаване на продажбите спрямо постоянни купувачи, овладяване на други подобни фирми на пазара, откриване на нови клонове, предлагане на пазара на нови продукти или услуги, инвестиране на доходите и преодоляване на инфлацията; изграждане и усъвършенстване на вече изградения продуктов и обслужващ затворен цикъл на дейност и т.н. Стратегическите цели в най-общ вид последователно са подредени и степенувани по важност, възможност за изпълнение и други условия, обуславящи степента на възможност за реализация на всеки етап от развитието на фирмата. Фирмата изгражда и тактически цели за краткосрочен период от време, които да подпомагат стратегическите такива. Като цяло всички тези набелязани от фирма „Соф-ДекорООД цели са ориентирани към асортимента, пласмента и дистрибуцията, маркетинга и мотивацията на персонала. Те са степенувани по важност и синхронизирани във времето, спрямо финансовите постъпления и възможности във фирмата да развива набелязаните параметри на работа и следва своята стратегия на развитие.

.......................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Айнаджиев, А. Финансово-стопански анализ на фирмата. Васил Априлов, 2000;
  2.  Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИСтопанство, 2000;
  3.  Дуранкев, Б., колектив, Интегрирани маркетингови комуникации, УИСтопанство, 2003;
  4.  Жеглов, Л. Управление на предприятието. София, 1998;
  5.  Желев, С., Маркетингови изследвания: методология и организация, УИСтопанство, 1995;
  6.  Зайлер А., Маркетинг: успешно реализиране в практиката, С.,Информа, 1993, 1-7;
  7.  Йорданов, Й. Анализ на производствените фактори и на стопанската дейност на фирмата. София, 2002;
  8.  Данни, предоставени от фирмата.

....................................................

Темата е писана 2006 г.

Ключови думи:

управление на продажбите; мисия, визия и философия на фирмата; маркетингова, производствена и продуктова стратегия; SWOT анализ; дистрибуция

2 Виж "Финансов анализ на предприятието", 1993 год. Елена Маджарова


Търси за: управление продажбите | визия философия фирмата | производствена продуктова стратегия | SWOT анализ | дистрибуция

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker