Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Изграждане на екологична стратегия за управление на промишлените отпадъци в оловно-цинков комбинат - гр. Кърджали

2006 г.

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 3

1. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ. 6

2. СЪСТОЯНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. 11

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВОЦКАД - КЪРДЖАЛИ 15

3.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. 15

3.2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС. ПЛАНИРАН ОБЕМ ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО. 16

3.3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 22

4. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ НАОЦКАД - КЪРДЖАЛИ, СПРЯМО ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДИКРЕКТИВИ НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕГИОНА. 33

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 39

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

Отпадъците са основен проблем във всяка европейска страна и като цяло количеството им се увеличава. Образуването на отпадъци отразява загубите на материали и енергия и натоварва обществото с икономически и все по-големи екологични разходи за събиране, обработка и премахване на отпадъците. Повечето от отпадъците в Европа се поставят в депа за отпадъци, но изгарянето на отпадъци се използва все по-често. Въздействието на поставянето на отпадъците в депа и изгарянето им е съществено, поради възможните емисии на газове, причиняващи парниковия ефект (метан) и трансграничната миграция на органични микрозамърсители (диоксини и фурани) и летливи тежки метали2

.

В повечето европейски страни общото количество отпадъци продължава да се увеличава. Натрупването на комунални отпадъци е голямо и продължава да нараства. В много страни количествата образувани опасни отпадъци са намалели, но в други са се увеличили, като в някои от случаите това се дължи на промените в дефинициите относно кои отпадъци са опасни и кои подлежат на незабавно сортиране и унищожение. В Западна Европа натрупването на производствени отпадъци се е увеличило от средата на 90-те години насам, докато в Централна Европа картината не е толкова ясна. Отпадъците от минното производство и добива в кариерите е най-голямата отделна категория отпадъци в Европа, като данните показват общо намаляване, което съответства на спада в минното производство и експлоатацията на кариерите.

Само в някои страни е преодоляна зависимостта между образуваното общо количество отпадъци и икономическия растеж. Освен това не са постигнати договорените цели за стабилизиране на образуването на комунални отпадъци в Европейския съюз. Количествата нарастват в повечето западноевропейски страни и в по-малка степен в повечето страни от Централна и Източна Европа и ИЕКЦА. Поставянето на отпадъците в депа продължава да е най-използваният в Европа метод за отстраняване на отпадъците. Рециклирането се използва все по-често в Западна Европа, докато степента на рециклиране в страните от Централна и Източна Европа е все още сравнително ниска. Счита се, че инициативите за стимулиране на превантивни мерки срещу образуването на отпадъци, рециклирането на отпадъците и повишаването стандартите за безопасност за крайното отстраняване на отпадъците са най-ефективните възможни начини за намаляване до минимум на риска за околната среда и на разходите, свързани с образуването, обработката и отстраняването на отпадъците.

Целта на Базелската конвенция е не само да се намали трансграничното движение на опасни отпадъци, но и да се намали до минимум създаването на такива отпадъци. Данните са недостатъчни, но изглежда, че образуването на опасни отпадъци се е увеличило в няколко страни, като днес относителният дял на тези отпадъци е 1% от всички отпадъци, образувани в Европа.3 Големи количества опасни отпадъци се ликвидират по начини, които могат да застрашат околната среда и здравето на хората. Ядрената енергетика е отговорна за постоянното натрупване на отпадъци с висока радиоактивност, като част от тях ще продължат да бъдат радиоактивни още стотици хиляди години, като все още не е намерен приемлив за всички начин за отстраняване на тези отпадъци. Особено в страните от Източна Европа, много от известните депа за вредни отпадъци са препълнени и не са достатъчно изолирани от околната среда. Липсата на национален капацитет и достатъчно средства ограничават възможностите на страните да изпълнят своите ангажименти съгласно Базелската конвенция и създават предпоставки тези страни да станат основни крайни пунктове в международната търговия с опасни отпадъци.

Основополагащо значение за екологичното законодателство на Р. България в светлината на нейния стремеж към пълноправно членство в Европейския съюз е именно сближаването й с това на другите държави - членки. Това определя и степента на актуалност на опазването на околната среда от страна на индустриалните предприятия в България. По силата на задължителните критерии големите предприятия в металургическата индустрия получават екологични разрешения както за използваните природни ресурси, така и за ограничаване на замърсяването. Със закона за опазване на околната среда4 се въвежда комплексно разрешително, отчитащо всички екологични елементи. Съществена част на това разрешително е използването на най-добри налични техники (НДНТ), които определят допустимото количество на използваните суровини, вода и енергия, както и емисионните ограничения и количеството генерирани отпадъци.

.................................................

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВОЦКАД - КЪРДЖАЛИ

3.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Обща характеристика на предприятието: „ОЦК-АД е разположен в източната промишлена зона на гр. Кърджали. Площадката на фирмата заема тераса от север на яз.Студен кладенецдоО-та на язовира. Средната надморска височина на площадката  на завода е +23200 м. Приложена е карта с мащаб  М 1:25 000.

Оловно-цинковият комплекс е въведен в експлоатация на 05.09.1955 година, с производство на 5000 тона цинк и 7000 тона сярна киселина. През 1956 година започва и производството на олово - 8000 тона и сплавДОРЕ. В периода от 1956 до 1965 година се въвеждат в експлоатация нови мощности за производство на цинков сулфат - 1962г., бисмут - 1963г., оловна глеч и оловен миниум - 1964г. и оловно-антимонови сплави - 1965г.

За разширяване на асортимента на произвежданата продукция през следващите години се усвоява производството на натриев бисулфит - 1968г., оловно-калаени припой - 1970г., оловен прокат - 1976г., цинков окис - 1979г., цинков двухлорид - 1980г., цинкови сплави - 1981г., преработка на амортизирани акумулаторни батерии - 1982г., производство на меден сулфат - 1991г. и производството на селенови сплави за акумулаторната промишленост - 1994г. През 1993г. се въведе в експлоатация обезпрашителна инсталация на газовете от оловно производство.

След поредица от разширения и реконструкции капацитета по основните изделия достига до 27500 тона цинк, 45000 тона сярна киселина и 33000 тона олово.

3.2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС. ПЛАНИРАН ОБЕМ ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО.

Цинков завод. Производството на цинк се осъществява по класическата хидрометалургична схема, включваща следните операции:

Сулфидните цинкови концентрати се подлагат на окислително пържене в пещКипящ слой. Сярата от пържилните газове (съдържание на  серен двуокис 7-8%) се утилизира в краен продукт - сярна киселина.

Чрез неутрално и кисело извличане цинкът и съпътстващите го метали от угарката преминават в разтвор.

Чрез хидролизни, циментационни и други химически методи се провежда очистка на цинково-сулфатния разтвор от неметалните и метални примеси.

Очистените цинково-сулфатни разтвори се подлагат на електролиза, която е непрекъснат процес.

В цинковия завод се произвеждат и цинков сулфат, меден сулфат и цинков двухлорид.

...................................................

4. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ НАОЦКАД - КЪРДЖАЛИ, СПРЯМО ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДИКРЕКТИВИ НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕГИОНА.

В Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане /Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 18.01.1996г. - ДВ, бр. 8 от 1996г. в сила за Република България от 16.05.1996г.; обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.1997г./, страните, отчитайки риска от нанасяне на щети върху човешкото здраве и околната среда, причинени от опасни отпадъци и други отпадъци и тяхното трансгранично движение, съзнавайки нарастващата заплаха за човешкото здраве и околната среда в резултат на разширеното производство и трансграничното движение на опасни и други отпадъци, както и техния сложен характер, съзнават че най-ефективният път за защита на човешкото здраве и на околната среда от опасностите, причинявани от тези отпадъци, е намаляването на тяхното образуване до минимум по отношение на количествата и/или техния опасен потенциал.

Проблемите по опазване на околната среда вОЦКАД Кърджали се свързват с всички аспекти на дейността, доколкото това се изисква от КПКЗ, по-точно:

Води се отчет за ефекта от дейността върху околната среда въз основа на прегледите на съответните управляващи органи (годишни или свързани с одита), съдържащ:

В стремежа си за по-бърза интеграция в Европейския съюз, България следва световните и европейски тенденции за устойчиво развитие. Дейността наОЦКАД е в съзвучие с тези тенденции и с националните приоритети за развитие в енергийния сектор и опазване на околната среда, като съдейства и създава условия за изпълнение на поетите международни ангажименти.

Чрез своята екологична политикаОЦКАД осигурява практическа реализация на принципите, насоките и мерките, предвидени в националните и международни документи като: 

.................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Александров, К. - Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИКЛиа, 1995.
 2.  Джарова, Юлия. Промяната: Стратегия на българската фирма: изследване /Юлия Джарова- София: Диограф, 1991 год./;
 3.  Жеглов, Любен. Курс по индустриален мениджмънт: кн.1 /Любен Жеглов- Габрово: ТУ Васил Априлов, 1992 год./ Кн.1 : Икономика на предприятието- 1992 год.
 4.  Захариев, Еленко. Индустриален мениджмънт/ Еленко Захариев-В.Търново: Абагар,2002 год./;
 5.  Илиев, Йосиф и др. Организация на индустриалното предприятие: Избрани проблеми / Йосиф Илиев, Параскева Нейкова, Юлия Маринова- София: Унив. изд. Стопанство, 1992 год./;
 6.  Кънчев, Марин. Основи на управлението: ч.1-/Марин Кънчев-София: Албатрос, 1999 год./;
 7.  Маринов, Г., и др. Икономика на предприемаческата дейност, С., 2001;
 8.  Маринова Ю. - “Организация в индустриалните предприятия - накъде?”, УИСтопанство, 1993г.
 9.  Маринова Ю., Попов Г. - “Икономика и организация на индустриалната фирма, С., Горекс Прес, 2001г.;
 10.  Данни, предоставени от Маркетинговия и Финансовия отдел на фирмата за периода 2000-2005г.;
 11.  Интернет източници. 

...........................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

екологична стратегия, промишлени отпадъци, оловно-цинков комбинат, околна среда, екологични директиви

2 По смисъла на Закона за управление на отпадъцитеотпадъке вещество, предмет или част от предмет, за който няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните фирми за третиране на отпадъци от собственика или упълномощени от него лица, също се определят като отпадъци да момента, в който възстановените от тях материали или произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл. ЗАКОН за управление на отпадъците; (Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 77, бр. 87,бр. 88, бр. 95, изм. ДВ бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 30, бр. 34/2006 г.)

3 Данните са взети от www.evroportal.bg за 2004 и 2005г.

4 ЗАКОН  за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; попр., бр. 98 от 18.10.2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.; доп., бр. 70 от 2004 г.; доп., бр. 74 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 77, изм. бр 88, бр. 95, бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 30/2006 г.)

5 Отчетите се публикуват извън рамките на дружеството, за предпочитане чрез официален бюлетин за ефекта от дейността върху околната среда.


Търси за: екологична стратегия | промишлени отпадъци | оловно цинков комбинат | околна среда

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker