Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

ДОКЛАД

По Макроикономика

На тема:

Макроикономическа политика на България

Спец. Статистика и иконометрия

Варна, 2008 г.


Съдържание:

1. Същност на макроикономиката 3

2. Икономическа политика 3

3. Рамка на макроикономическата политика 5

4. Аспекти и възможности за приближаване на българската икономика към Европейския съюз - анализ на основните постижения и приоритети в средносрочен период 11

4.1. Икономически растеж 11

4.2. Фискална политика 11

4.3. Външен сектор 12

4.4. Политика на доходите, заетост и работна заплата 13

4.5. Инфлация 13

4.6. Инвестиции 13

Използвана литература: 15


……………………………………..

3. Рамка на макроикономическата политика

Рамката на избраната макроикономическа политика следва да отговори преди всичко на въпроса за ролята на държавата при осъществяване на една нова стратегия за икономическо развитие до 2010 г. След 1990 г. и началото на икономическия преход у нас бързо се наложи консенсусът за избор на пазарно стопанство и отдалечаване от модела на централно планиране. Този избор обаче не беше дебатиран и доразвит в различни варианти на икономическа политика, които поне да зададат перспективата за избор на един от трите модела на пазарно стопанство - направлявано, модифицирано или социално пазарно стопанство.

По принцип намесата на държавата в икономиката се определя от несъвършенствата на пазара - пазарните механизми в някои случаи не са приемливи за обществото, тъй като не успяват да се справят с рационалното, ефективно и справедливо използване на ресурсите.

Държавата се намесва в икономиката по три основни линии:

Изборът на модел /линия на интервенция/ се определя от поставените приоритети. В зависимост от това каква линия на намеса е избрана могат да се разграничат три типа пазарно стопанство.

………………………………………

Изискванията на икономическите реформи на прехода оставиха за по-късен етап решението за избор на модел на пазарно стопанство у нас. Днес, наред с приключване на основните икономически реформи, пред България се очертават перспективи от ново естество. Проблемите на прехода отстъпват пред въпросите на евроинтеграцията, а икономическите реформи постепенно следва да се насочват в посока на изпълнения на новите стратегически цели. Сред тези цели се откроява ускоряването на икономически растеж, при запазена макроикономическа стабилност, и интегрирането в общото европейско икономическо пространство, на фона на приоритетите на Лисабонската стратегия.

………………………………………..

4.2. Фискална политика

Фискалната политика е основен инструмент за реализация целите на макроикономическата политика в условията на валутен съвет. Целта на тази политика е осигуряване на фискална и макроикономическа стабилност, резултиращи в непрекъснато редуциране на бремето на държавния дълг. През последните години при прогнозиран дефицит бюджетът отчете минимален излишък. Той се дължи на нарастване приходите от косвени данъци, увеличаване събираемостта на данъците, както и от значителния спад в разходите за лихвени плащания по вътрешния дълг, резултат от ниския лихвен процент в страната. Стабилният валутен курс от своя стана благоприятства за редовното погасяване на плащанията по външния дълг на страната.

Причините за регистрирания бюджетен излишък са индикатор за съществуващата възможност за намаляване на данък печалба за българските фирми. Освен че ще увеличи още повече събираемостта на данъците, това ще стимулира развитието на бизнеса в страната. Задоволителен е фактът, че българските власти вече обсъждат мерки в тази насока.

За да се подобри прозрачността на правителствените разходи е необходима по-добра организация и отчетност на бюджета. Вероятно подобна идея е причина за премахването на някои извънбюджетни сметки и фондове, което вече е факт.


Използвана литература:

  1.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Макроикономика
  2.  http://www.fmi.uni-sofia.bg/econtent/macroeconomics - СУ „Св. Кл. Охридски”
  3.  Статия „Насоки за икономическото развитие на България 2005 -2010
  4.  Статия „Аспекти и възможности за приближаване на българската икономика към Европейския съюз - анализ на основните постижения и приоритети в средносрочен период”, автор Светла Б. Бонева, (УНСС - София)
  5.  Минчев, Д. Икономика, Русе, 2005
  6.  Савов, С. Макроикономика, София, 1999
  7.  Ковачев, З., Якимова, И., Николова, К., Карастатева, Д., Гаргов, В., Младенова, З., Мавров, Х., „Обща икономическа теория - 2-ра част, Макроикономика”, Изд. ИУ-Варна, 1996.

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

макроикономика, икономическа политика, рамка на макроикономическата политика, Европейски съюз, икономически растеж, фискална политика, външен сектор, политика на доходите, заетост и работна заплата, инфлация, инвестиции


Търси за: макроикономика | икономическа политика | рамка макроикономическата политика | Европейски съюз | икономически растеж | фискална политика | външен сектор | политика доходите | заетост работна заплата | инфлация | инвестиции

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker