Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Комуникационна стратегия на фирма на принципа на консултантска фирма “ДЛ Консулт – Недвижими имоти” ООД - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

БЛАГОДАРНОСТИ.. 3

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 4

ПЪРВА ГЛАВА.. 7

ОСНОВНИ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМАТА.. 7

1. СЪЩНОСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМАТА. 7

2. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА „ДЛ КОНСУЛТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”. 14

3. АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА. 17

4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА. 21

5. ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА. ЕКИП ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА. 24

6. ЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА СТАЖУВАЩИТЕ ВЪВ ФИРМАТА. ЛИЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 28

7. ТЕНДЕНЦИИ В ОФИС-ПЛАНИРАНЕТО И КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА КОНСУЛТАНСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ. 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 35

БИБЛИОГРАФИЯ.. 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

 

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност. А изглежда и е така, че конкуренцията става все по-силна. Борбата за пазарен дял се превръща в борба за по-качествено обслужване и предлагане на произвеждания продукт или услуга. Не е достатъчно управлението да се крепи единствено и само на методите на финансовия контрол. Нужни са и организиране, контрол, постоянен анализ, изводи, нововъведения, инвестиции, добра маркетингова и комуникационна стратегия и прочие. Нужно е планиране на всяко една дейност, за да се привлекат служители, мислещи заедно с фирмата, преследващи единни цели.

В съответствие с маркетинговата концепция компаниите постигат конкурентно предимство чрез разработване на предложения, които удовлетворяват нуждите на целевите потребители в по-висока степен, отколкото предложенията на конкурентите. Според М. Портър  общопризнатите източници на конкурентни предимства са добрите навици /специални знания, ориентация към потребителя, търговски връзки, техническа квалификация, гъвкава организация/ и добрите  ресурси /обхват, икономия от мащаба, финансови структури, пазарен опит, глобализация/.

Класическият маркетингов модел има нужда от пренастройка, за да отговаря на изискванията на бъдещето. Маркетингът  ще работи добре, ако интегрира елементите на микса така, че чрез съответните стратегии да постигне желаната цели и удовлетвори исканията на избрания целеви пазар. Затова в най-новата маркетингова терминология се отдава значение на понятието интегриране, маркетингови стратегии, в частност интегрирани маркетинг комуникации и пласментна стратегия.

С избора на стаж във фирма в сферата на консултанските услуги по недвижими имоти, главната цел, която си поставям е да дам обща представа за основните теоретични аспекти на маркетинг-микса като средство за въздействие върху пазара, както и да направя анализен и теоретичен анализ на основните характеристики и особености на комуникационния процес в самата фирма и по специално във възможността екипите на консултанската фирма „ДЛ Консулт” в град София да дават точни и полезни консултации както на българи, така и на чужденци относно пазара на надвижими имоти в България.

.........................................

2. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА „ДЛ КОНСУЛТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”.

 

Още на прага на нашите офиси, всеки клиент се чувства специален!

logos.gif

ДЛ Консулт е една от най-динамично развиващите се компании на българския пазар. Създадена през 1993г. като посредническа фирма за недвижими имоти, тя получава един от първите издадени в България лицензи за този тип дейност. Още от създаването си има амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижима собственост. От самото си учредяване агенцията има за цел да работи с най- широк кръг клиенти, като се стреми да предлага максимално голям брой имоти. Днес е пазарен лидер с над 60 кантори на територията на цялата страна. За 13 години работа има създадени важни стратегически партньорства както в страната, така и извън нея.

ДЛ Консулт предлага на своите клиенти в цялата страна услуги на европейско ниво, гарантирани от защитения в края на 2004г. международен сертификат за качество ISO 9001-2000. Популярното у нас посредничество при сделка е развито в професионална консултантска услуга, която обхваща целия процес – от изясняване на параметрите на търсения имот, през маркетингово проучване на пазара до юридическите услуги при прехвърлянето на собствеността.

ДЛ Консулт е безпорният лидер в областта на жилищните имоти, на бързо развиващия се пазар на недвижимости в България. Компанията предлага на своите клиенти пълен пакет услуги за собственици, инвеститори, купувачи и наематели на всички типове недвижима собственост:

·         Ново Строителство;

·         Построени Имоти;

·         Къщи, Вили, Парцели;

·         Луксозни Имоти;

Основни приоритети на дружеството:

   » Покупко-продажби на недвижимо имущество;       

  » Представителство на наемодатели / наематели;       

  » Управление на недвижими имоти;

  » Маркетингови проучвания и анализи;

   » Консултации в областта на недвижимата собственост;      

  » Представителство на инвеститори;

   » Представителство на собственици;

   » Оценка на недвижими имоти;

   » Планиране, проектиране и дизайн;

   » Юридически и правни консултации и представителство;

 

Компанията предлага следните главни услуги:

·   Посредничество и представителство при сделки с офис, търговски и индустриални имоти;

·   Управление на инвестиции;

·   Лицензирани оценки на офис, търговски и индустриални имоти;

·   Управление на бизнес имоти;

·   Пазарни проучвания и анализи.

..........................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Всяка фирма съществува и се развива във взаимодействие с външната среда. И фирмата и средата постоянно се изменят и промените влияят благоприятно или не на жизнеспособността на фирмата. Ако фирмата не успява да се адаптира към новите условия, тя просто престава да съществува, или в най-добрия случай не се развива. Оцеляването без развитие напред е при всички случай само времонно отлагане на гибелта на фирмата. Единствения начин за ефективно оцеляване е непркъснато развитие и усъвършенстване.

Всяка фирма среща трудности, породени от промените във външната среда или от самата нея. Големите проблеми са малко на брой, но могат да бъдат фатални. Всички други са съпътстващи и се явяват вторични, но също трябва да бъдат решавани, за да не „прерастнат” до големи. В рещаването на проблемите най-силният съюзник на фирмата са собствените и ресурси - човешки, материални, технически и др. По-ефикасните и действени ресурси са елитни, останалите второстепенни. Равилното планиране способства за оптимизация на фирмената дейност и минимизиране на потенциалните заплахи от околната среда.

Целта на „ДЛ Консулт” – недвижими имоти е да оптимизира организационната си структура чрез офис планирането на дейността и работните пространства, като по този начин се създаде оптималност в качеството и асортимента на предлаганите услуги. Това ще доведе до сериозни конкурентни предимства на фирмата на палаза, както и признати стандарти по отношение качество на обслужване.

Днес мрежата на ДЛ Консулт предоставя пълен набор от разнообразни и комплексни услуги на своите клиенти, независимо дали те са купувач или продавач, предприемач или инвеститор.

.....................................................

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1.   Дуранкев, Б., колектив, Интегрирани маркетингови комуникации, УИ “Стопанство”, 2003;

2.   Жеглов, Л. Управление на предприятието. София, 1998;

3.   Желев, С., Маркетингови изследвания: методология и организация, УИ “Стопанство”, 1995;

4.   Зайлер А., Маркетинг: успешно реализиране в практиката, С., “Информа”, 1993, 1-7;

5.   Иванов, П., Цели стратегии и програми в маркетинга, С., ИСК при УНСС, 2002;

6.   Котлър, Ф.: Управление на маркетинга. Том 1 и 2, Графема, 1996;

7.   Стефанов, Н. Управление и организация на фирмата. София, 2002;

8.   Узунова, Ю. Маркетингов план. София, 1999;

9.   Данни, предоставени от фирмата за периода 2005-2006 г.

........................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа схеми.

 

Ключови думи:

комуникационна стратегия, консултантска фирма, вътрешна и външна комуникация във фирма, тенденции в офис планирането


Търси за: комуникационна стратегия | консултантска фирма | вътрешна външна комуникация във фирма | тенденции офис планирането

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker