Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Тенденции в използване и развитие на чуждестранните инвестиции в страните от Източна Европа и България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 г.

Съдържание

 

 

1.   Инвестиции и инвестиционна дейност. 3

2.   Чуждестранни инвестиции в Централна и Източна Европа и България  3

3.   Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс на страната. 7

Използвана литература. 10

Приложение. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Инвестиции и инвестиционна дейност

 

Инвестиционната дейност е неразделна част от стопанското ежедневие на стопанските субекти. Както големите индустриални фирми, така и едноличните търговци непрекъснато преценяват съществуващата икономическа конюнктура и търсят най-ефективна област за вложение на своите и чужди капитали. Това е един доста труден и рисков процес, особено в съвременната икономическа действителност и затова е нужна задълбочена преценка и познаване на проблема.

Възникващите инвестиционни идеи са много разнообразни и това е довело до множество определения на понятието “инвестиции”. В широк смисъл инвестициите се определят като парични средства за закупуване на активи (реални, нематериални и финансови), които с голяма вероятност осигуряват получаването на доход, прираст на капитала или други положителни резултати в течение на дълъг период от време.

Реалните активи представляват сгради, машини, съоръжения и др., които се използват за производството на стоки и услуги. Нематериалните активи намират израз в патенти, ноу-хау, програмни продукти, търговски марки и др. Финансовите активи могат да се дефинират като права върху парични суми или ценни книжа - акции, облигации, опции. За разлика от страните с развита пазарна икономика, където преобладават инвестициите във финансови активи, в България и страните от Източна Европа, поради липса на добре развит капиталов пазар, тези инвестиции (с изключение на спекулациите на валутния пазар) са със сравнително малък обем.

...................................................

2.     Чуждестранни инвестиции в Централна и Източна Европа и България

 

Ключ за успеха на структурната реформа в държавите от Централна и Източна Европа е обезпечаването на необходимия инвестиционен ресурс за преструктуриране на икономиката, за приватизация и за развитие на капиталовите пазари. Инвестициите във висококапиталово, технологично интензивни и експортноориентирани отрасли определят степента на конкурентоспособност на българските стоки и фирми в съвършено новата интеграционна среда по линия на ЕС, ЕФТА, ЦЕФТА, СТО и двустранните договори за зони за свободна търговия. Поставят се по-високи изисквания към производителността на труда, капиталовата база, качеството на управление, адаптивността и гъвкавостта на фирмите, управлението и диверсификацията на предприемачески риск, качеството на материалната и правната инфраструктура, на административното управление, международна мобилност, развитие на пазари и т.н.

..................................................

3.     Отчитане на дохода от преки чуждестранни инвестиции в платежния баланс на страната

 

Дивидентите и реинвестираната печалба, наред с лихвите по междуфирмени кредити, формират дохода от преки инвестиции. Дивидентите представляват доход за чуждестранния инвеститор, който му се превежда в чужбина, на база на разпределената печалба върху акции и дялови участия. Те се записват в дебитната страна на статия Доход (т. е. с отрицателен знак) на текущата сметка в момента, в който бъдат обявени за платими - след общото събрание на акционерите през годината, следваща отчетната.

Реинвестираната печалба представлява, първо, доход на чуждестранния инвеститор, и второ - допълнително предоставен от чуждестранния инвеститор капитал към предприятието, което води до увеличаване на размера на чуждестранния пасив на икономиката. Поради това, при отразяването й в платежния баланс се правят записи както в статия Доход от преки чуждестранни инвестиции в текущата сметка, така и в статия Преки чуждестранни инвестиции във финансовата сметка.

При положителен финансов резултат, реинвестираната печалба от чуждестранните преки инвестиции се записва с отрицателен знак (дебит) в текущата сметка, статия Доход от преки чуждестранни инвестиции, което води до влошаване на текущата сметка на платежния баланс. От друга страна, реинвестираната печалба се отчита с положителен знак (кредит) във финансовата сметка, статия Преки чуждестранни инвестиции, подстатия Реинвестирана печалба – като реинвестиране на дохода обратно в предприятието, което води до увеличаване на преките чуждестранни инвестиции в страната.

.........................................................

 

 

Използвана литература

 

1.      Основи на инвестирането, Иван Георгиев, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999;

2.      Георгиев, И. Основи на инвестирането , Отворено.

3.      Атанасов, М. Специални външнотърговски сделки. ВТ, изд. “Абагар”, 2000;

4.      Боева, Б. Управление на външнотърговската дейност. УДО, УНСС, 2001;

5.      Данни на НСИ и АЧИ за 1989-1999 г. и 2000-2005 г.

....................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа 2 таблици като най-новите данни са за 2005 г.

 

Ключови думи:

преки чуждестранни инвестиции – тенденции и развитие, инвестиционна дейност, Централна и Източна Европа ( ЦИЕ) и България, платежен баланс


Търси за: преки чуждестранни инвестиции тенденции развитие | инвестиционна дейност | Централна Източна Европа | платежен баланс

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker