Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

съгласуване и одобрение на

инвестиционен проект

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

1. Нормативни изисквания при съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти. 3

2. Органи, осъществяващи дейността по съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти. 5

3. Оценка на инвестиционен проект. 6

 

 

 

Кандидатстването на България за членство в Европейския съюз предполага изграждането на гражданско общество у нас с неговите регулаторни механизми.

Обществените отношения, свързани с инвестиционното проектиране, се уреждат в Глава 8, Раздел II от Закона за устройство на територията (ЗУТ) „Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти”.

 

 

1. Нормативни изисквания при съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти

 

Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.

Съгласно Чл. 143. и чл. 144 от ЗУТ инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват, след писмено заявление на възложителя и заплащане на таксите, изискуеми по Закона за държавните такси и  Закона за местните данъци и такси. За целта е необходимо да се предоставят следните документи: документи за собственост; виза за проектиране; три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ; административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон; оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6. За сгради на жилищностроителни кооперации се изисква и представянето на влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта.

………………………………………………

3. Оценка на инвестиционен проект

 

Съгласуването и одобрението на идейният инвестиционен проект се извършва на базата на предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от органа по чл. 145 от ЗУТ. В тези случаи одобреният идеен проект служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки.

……………………………………………..

 

използвана литература

1.       Закон за устройство на територията, обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

инвестиционен проект, регулаторни механизми, нормативни изисквания, устройствен план, идеен проект, Закон за обществените поръчки, идеен проект


Търси за: инвестиционен проект | нормативни изисквания | устройствен план | идеен проект | Закон обществените поръчки | идеен проект

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker