Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

на тема:

 

 

Търговия на едро – същност, характеристика, видове

 

 

2009 г.

 

 

 

1. Търговска дейност на едро - същност, характерни особености и субекти, които я осъществяват. 3

 

2. Стопански субекти, които осъществяват търговията на едро. 6

 

3. Пазари и тържища. 9

 

 

 

 

 

1. Търговска дейност на едро - същност, характерни особености и субекти, които я осъществяват

 

Търговията на едро по своята същност е стопанска дейност, осъществяваща покупко-продажба на стоки и услуги предназначени за по-нататъшна препродажба, преработка или износ с цел получаване на печалба. Като обективно икономическо отношение тя изразява икономическите отношения, които възникват между стокопроизводителите и търговците на едро, между самите търговци на едро, както и между тях и търговците на дребно. Обект на покупко-продажба при нея са:

1.   Инвестиционни стоки - машини, съоръжения, транспортни средства,
суровини, материали и други, които търговията на едро реализира на отделните
производствени и други стопански единици.

2.                           Изкупени и подготвени за реализация селскостопански произведения и суровини. Една част от тях търговците на едро предлагат на търговците на дребно за преки продажби на населението, а друга на преработвателни фирми за производство на определени видове продукция.

3.                           Готови потребителски стоки, които са предназначени за населението и които търговците на едро закупуват от производителите или вносителите.

            ………………………………………………

3. Пазари и тържища

 

Пазарът е едно от най – големите постижения на човешката цивилизация. Той съществува в продължение на хиляди години, от примитивните зачатъци в дълбока древност до развитите му форми в наши дни.      От политикономическа гледна точка. пазарът се разглежда като категория на размяната.

Пазарът е размяна, организирана по законите на стоковото производство и обращението; съвкупност от отношения на стоковото и паричното обращение. Пазарът е абстрактно понятие, което включва търговската организация на купувачите и продавачите, подчинени на силите на предлагането и търсенето.

Пазар е всяка среща между предлагането и търсенето Елементите на пазара са субекти и обект. Обектът е стоката за размяна. Субектите са продавачите и купувачите.

Функциите на пазара са посредничество и оценяване. Посредничеството е разпределяне на икономическите блага между търсещите и предлагащите. Оценяването е  изясняване на  пазарната цена на предлаганите икономически блага.

Пазарът се ръководи от пазарния механизъм, а той – пазарните сили – търсене и предлагане.

            ……………………………………………..

 

Използвана литература:

1. Лекции – Икономика на търговията

2. Търговия на едро

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

търговия на едро, участници на пазара, стопански субекти, стоки и услуги, икономически отношения, инвестиционни стоки, стоково производство, пазарни сили, икономически блага

 

 


Търси за: търговия едро | участници пазара | стопански субекти | стоки услуги | икономически отношения | инвестиционни стоки | стоково производство | пазарни сили | икономически блага

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker