Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


Икономически университет - варна

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема

 

планиране на продажбите в търговската фирма

 

 

2003

Съдържание:

 

 

1. Увод. 3

 

2. Същност и функции на продажбите. 3

 

2.1. Количествена и качествена определеност на продажбите. 4

 

2.2. Цели на планирането. 5

 

2.3. Планиране обемът на продажбите. 5

 

3. Планиране продажбите на фирма „ЛС Комерс” ООД.. 6

 

Използвана литература: 16

 

 

1. Увод

Търговската дейност е с изключителна значимост в национален и особено в регионален аспект. Тя е с особен статут в единната система на възпроизводствения процес независимо от пространствените граници на неговото развитие.

Планирането е основен съдържателен елемент на фирмения мениджмънт, тъй като то определя какво трябва да се направи, колко, кога и с кого, какви ресурси са необходими за реализиране намеренията, целите и задачите на субекта на управление. Планирането е основополагащ фактор за успеха на всяка икономически обособена търговска фирма. То в най-голяма степен е свързано с процеса на целеполагането, като трябва да се свързва от една страна с всички оперативни и управленски процеси по изучаването и проектирането на условията за развитие на търговската система, от друга страна с определяне на глобалните насоки на развитие на фирмата в бъдещи периоди и от трета позиция - да се свързва с тактическите и оперативните действия за реализирането им.

 

2. Същност и функции на продажбите

Продажбите са свързани с основното функционално предназначение на търговските фирми в условията на пазарната среда, като те могат да се разглеждат като функция и като резултат. Като функция изразяват съвкупността от икономически съотношения, които се формират и поддържат във връзка с реализацията на стоките на непосредствените клиенти. Това са отношенията, които възникват в последния стадий от движението на стоките в сферата на обръщението. На този етап се пораждат икономически отношения между търговията на едро и търговията на дребно, между търговските предприятия и основните доставчици на стоки за вътрешния пазар, отношенията между търговските предприятия и техните клиенти, икономическите отношения, които се поддържат между търговските предприятия и финансово-кредитните институции, между тях и персонала, между търговските предприятия и държавата. Такива взаимоотношения възникват във връзка с изучаването на потребностите и потребителското търсене, с договарянето на необходимите материално - веществени, субективни, финансови и други ресурси, с организирането на стокопридвижването, с обслужване на клиентите в търговската мрежа и заведенията за обществено хранене, с формиране и поддържане на необходимите условия за осигуряване на благоприятни условия за работа на персонала. Подобни отношения изразяват количеството на продадените хранителни и нехранителни стоки и указаните търговски услуги чрез собствената търговска мрежа на непосредствените клиенти.

……………………………………………..

3. Планиране продажбите на фирма „ЛС Комерс” ООД

Като обект на планиране в настоящата курсова работа ще разгледаме дейността на фирма “ЛС Комерс” ООД.  “ЛС Комерс” ООД е фирма, създадена  през 1996г. в град Плевен и се занимава с търговия на едро с парфюмерия и козметика. Тя започва работа като отваря един търговски обект и наема малък персонал, но с  разработването на магазина и с увеличаване търсенето  на стоки, фирмата започва да предлага все по-разнообразни продукти, а за снабдяването на магазина тя сключва договори с различни фирми вносители и производители на парфюмерия и козметика.

Размерът на реализираните продажби на разглежданата фирма за периода 1998-2002год. е 50 500 лв. при следното разпределение по години:

 

Табл.1

 

Години

Продажби

1998

4 153 лв

1999

5 940 лв

2000

9 075 лв

2001

           13 850 лв

2002

           17 482 лв

 

 

Съобразно посочените данни ще направим план на общия обем на продажбите за пет годишен период от време като използваме различни методи- среден темп на развитие, метод на екстраполация, еднофакторен регресионен анализ.

При метода на средния темп на прираста или на развитието се изхожда от закономерностите в развитието на продажбите в минали и настоящи периоди, като за всеки следващ период от време се определя на основата на продажбите от предшестващия период и средно.

При този метод се изхожда от хипотезата за равномерно развитие на продажбите през плановия период. Конкретните планови значения на продажбите се установяват по правилото на геометричната прогресия, а именно като произведение от продажбите от предшестващ период и среден темп на развитие, или:

 

                 COi+1=COi * Kp

 

Тази формула показва, че процесът на планиране на продажбите се основава на две предпоставки: стокооборот от базисната или предходната година и средногодишен темп на развитие.

За прогнозиране общия обем на продажбите на “ЛС Комерс” ООД за петгодишен период от време ще използваме посочените в табл.1 данни. Средногодишния темп на развитие изчисляваме по формулата според броя години, последния период, за който имаме информация и първия исторически период от време.

Получаваме средногодишен темп на развитие за периода 1998-2002г.:

                    Кр =1,43

……………………………………………

 

        След разработването на плана за обема на стокооборота, той трябва да се  обвърже с пропускателната способност на търговската мрежа, с която ще разполага през плановия период от фирмата. Тя се обуславя от наличната търговска площ, коефицента на сменност, коефицента на непрекъснатост на работа през годината и стокооборота на квадратен метър търговска площ. За целта ще използваме следната формула:

                                        

             Е = Т п * К сн * СО/  М

 Където:

  Т п – площ на търговската зала

  Кс  -  коефицент на сменност ( отношение между фактически работни часове и кодексно определените през денонощието 

   Кн -коефицента на непрекъснатост ( отношение  на фактически работни дни и регламентираните от държавните органи през годината )  

   СО/М2 – планиран стокооборот на квадратен метър търговска площ      

За изчисляването на пропускателната способност ще използваме следните данни за фирма “ЛС Комерс” ООД: търговска площ- 85м2;  СО/М2- 173 210 и брой работни места-5    с работно време от 9часа 330 дни годишно.

      Кс = 1,15     и   Кн = 0,91

 Е=Тпсн*СО/м2=15 407

       Пропускателната способност определя мащаба на дейност на търговските фирми. Тя изразява максимално възможния обем продажби, които могат да се осъществят при определена количествена определеност на търговската мрежа и степента на използването й по време и по мощност.

 

 

 

Използвана литература:

1. “Икономика и планиране на вътрешната търговия” – Н. Сълова, М. Александрова, Н. Стоянов, ИУ- Варна, 1996г.

2. “Управление на маркетинга. Анализ, планиране, реализация и контрол ” том II-Ф. Котлър, София, 1998г.

3. “Теория и икономика на търговията” - А. Мавалски, София, 1998г.

 

 

Темата е изготвена 2003 г.

Съдържа множество таблици  

 

Ключови думи:

търговска фирма, клиенти, доставчици, продажби – същност, оценка, методи за планиране и прогнозиране, темп на развитие, стокооборот, регресионен модел


Търси за: търговска фирма | клиенти | доставчици | продажби същност | методи планиране прогнозиране | темп развитие | стокооборот | регресионен модел

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker