Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Организация и технология на търговията

 

 

На тема:

Организация и технология на частната търговия в България

 

 

 

 

Специалност: Икономика на търговията

 

 

 

 

 

 

2005 г.


Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Търговия – същност, историческо развитие, частна търговия. 3

2.1. Същност на търговията. 3

2.2. Историческо развитие. 5

2.3. Частна търговия. 5

3. Изследване на състоянието и развитието на частната търговия в България. 12

Заключение. 15

Използвана литература. 16

 

 


 

………………………….

 

2.3. Частна търговия

Частната търговия се обособява икономически и изразява най-ясната персонификация на собственост върху капитала. Търговецът собственик е работещ за разлика от другите икономически форми на търговия. Едновременно е и организатор, управляващ и отговорен за рисковото начинание. Търговският капитал по своето функционално значение е много мобилен (подвижен). През различните етапи на нейното развитие тази характеристика на търговския капитал става водеща и към нея се прибавя и оценката “рисков капитал”.

Като цяло причините, обусловили частната търговия, се свеждат до следните:

·        Разделението на труда в обществен мащаб;

·        Специализацията на производствата и дейностите;

·        Икономическото обособяване на капитала и появата на различни форми на търговия;

·        Законодателното регулиране и защитата на правото на частна собственост;

·        Предприемачески дух, основан на професионалното познаване на търговската дейност и нейния рисков характер.

Етапите в развитието на частната търговия в България съответстват във висока степен на политическото устройство и господството на дадена обществено-икономическа система. До и по време на втората световна война частната търговия у нас е била развита повсеместно. Частната търговия в България е основна в търговията на едро до 1948 г., а в търговията на дребно – до 1952 г. Частните търговци са осъществявали изкупвателна дейност, търговия на едро и дребно, износ и внос на стоки, както и по-ограничената по мащаби търговия в бакалски магазини, кръчми, хлебарници и др.

 

…………………………

 

Търговските операции на търговците на едро се извършват в оперативно-технически звена, наречени търговски складове. Те представляват специално обособени и оборудвани помещения, които служат за натрупване, временно или продължително съхраняване на стокови запаси и на други функции. Търговските складове са елемент на разпределителната система, създаващ възможност за запазване на потребителската стойност и на стойността на стоките и за осигуряване на непрекъснатост на процеса на обръщение.

Специализацията на складовата мрежа е свързана с ограничаване на дейността на складовете в обработката на една или няколко стокови групи. Позволява да се подобрят условията за съхранение на стоките и организацията на складовите операции.

 

…………………………………

 

Друг проблем, който се наблюдава в развитието на частната търговия, това е появата на много предприемачи, които нямат нужното образование и култура за този вид дейност – в много от малките хранителни магазинчета, които се появиха, не се спазва дори елементарна хигиена и няма големи изисквания за качество. От една страна поради големият брой малки и средни частни търговски обекти, а от друга – поради слабият маркетинг и липса на реклама, голяма част от тях не успяват да устоят на конкуренцията и фалират.

Избрал веднъж да се захване с търговия, пред бъдещият търговец стоят няколко въпроса, които той трябва да реши. Първо, трябва да проучи пазара и съобразявайки се и с първоначалния си капитал, трябва да избере между търговията на едро и търговията на дребно. Следващата стъпка, която му предстои да направи, това е да определи какъв ще е видът на търговския обект, след което да реши какви стоки желае да продава, дали те да бъдат хранителни или нехранителни.

 

……………………………

 


Използвана литература

 

 

1.      Сълова, Н., Александрова, М. и др., “Икономика и планиране на вътрешната търговия”, Варна, 1996 г.

2.      Сълова, Н., Георгиева, Е., Няголов, Г. и др., “Маркетинг”, ИУ Варна, 1998 г.

3.      Ковачева, В., Стаменова, В., “Организация и оперативно управление на търговията”, София, 2000 г.

4.      “Съвременни форми на търговията” (Доклади от научно-приложна конференция, състояла се на 26. 11. 1998 г. в УНСС)

5.      Христов, С., “Стратегическа роля на търговията в пазарното стопанство”.

6.      Мавалски, А., “Теория и икономика на търговията”, София, 1998 г.

7.      Котлър, Ф., “Управление на маркетинга. Анализ, планиране, реализация и контрол”, том II, София, 1998 г.

8.      “Статистически известия”, месечно издание, НСИ, март 2002 г.

9.      “Статистически справочник”, НСИ, 2001 г.

 

 

 

 

 

Темата е създадена 2005 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Данните в темата са за периода 1990-2000 г.

 

Ключови думи:

частна търговия, историческо развитие на търговията, търговия на едро, търговия на дребно, дистрибуция, продажба на стоки и услуги, хранителни и нехранителни стоки, видове търговски обекти

 


Търси за: частна търговия | историческо развитие търговията | търговия едро | търговия дребно | дистрибуция | продажба стоки услуги | хранителни нехранителни стоки | видове търговски обекти

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker