Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

НА ТЕМА

 

 

анализ на дейността на    

търговска фирма “ЛС Комерс” оод

 

 

2004

 

 

Съдържание

 

Увод. 3

1. Кратка характеристика на фирма “ЛС Комерс” ООД и нейната политика за оцеляване и налагане на пазара. 3

2. Доставчици, клиенти и изисквания при закупуването на стoките. 5

3. Организация на работата в складовете на търговската фирма. 7

4. Изисквания при продажбите. 9

5. Тенденции и перспективи в развитието на фирмата. 10

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 11

 

 

 

Увод

 

По своята същност търговията е форма на стоковото обръщение, а нейната област на действие е стоково-паричната размяна. Тя се появява, когато в следствие на разделението на труда, стоковият обмен се отделя от производството.

Търговската дейност е неразделна съставна част на цялостния възпроизводствен процес. Тя е реална стопанска дейност, основана върху влагане на капитали и проекти с цел постигане на определени ефекти. Икономическият анализ на търговската дейност означава изучаване на търговските процеси, вложените капитали и резултатите от цялостната търговска дейност на основата на определена икономическа информация с оглед реална оценка на обективните изменения, причините, които ги формират и разработване на система от управленски решения за ускоряване оборота на капитала, повишаване на икономическата стабилност и конкурентноспособност на икономически обособените бизнес единици.

Търговците са нужни, защото осигуряват по-ефективно функциониране на икономиката. Това се постига, защото по-малките производители нямат възможност да развиват мащабни търговски операции и защото търговците разполагат със специализирани знания и умения, делови контакти и потребителите желаят комплексно обслужване в търговските обекти.

 Търговската дейност е с изключителна значимост в национален и особено в регионален аспект. Тя е с особен статут в единната система на възпроизводствения процес независимо от пространствените граници на неговото развитие.

         ......................................................................

3. Организация на работата в складовете на търговската фирма

 

Складът на фирма “ЛС Комерс” ООД в град Варна е разположен на площ от 200 кв. м. в центъра на Варна.

 Обработката на поръчките е първата складова операция, която се извършва в склада. Както всяка фирма “ЛС Комерс” ООД се стреми да скъсява цикъла поръчка - плащане, защото колкото по-дълъг е този цикъл, толкова по-голямо е неудовлетворението на клиентите, толкова по-малка е печалбата на фирмата, защото не може да използва обръщението на парите. Потокът от поръчки винаги влияе на материалния поток.

Обработката на поръчките във фирма “ЛС Комерс” ООД  изисква изпълнението на 3 основни задачи:

- приемане на поръчката - от момента на получаването и по телефона и по други начини и директно;

- управление на поръчката - тя се проявява относно цените, условията и възможността на клиента да плати, но преди да се провери платежоспособността на клиента, трябва да сме сигурни в наличието на търсената стока в склада /може да се провери в компютър/;

.................................................................

5. Тенденции и перспективи в развитието на фирмата

 

Тенденциите в развитието на складовата мрежа на фирма “ЛС Комерс” ООД може да се оцени със следните показатели: В количествено отношение: брой на складовете и складовите помещения, полезна площ,  полезен обем на склада, обем на реализирания стокооборот, брой търговски работници, обслужващи склада. Тенденцията и целите на фирмата са към непрекъснато нарастване на тези показатели.

Мениджърите на фирма “ЛС Комерс” ООД правят оценки за дейността на фирмата и в качествено отношение, като разглеждат показателите равнище на концентрация на складовете, равнище на специализация, териториално разположение на складовете, техническа съоръженост и прилагана технология на складовете процеси.

........................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. “Икономика и планиране на вътрешната търговия” – Н. Сълова, М. Александрова, Н. Стоянов, ИУ - Варна, 1996 г.

2.Икономика на предприятието” – Б. Благоев, М. Иванов, ИУ - Варна, 2001 г.

3. Курс от лекции по “Логистика”

4.Организация и оперативно управление на търговията” – В. Ковачева, В. Стаменова, София, 2000 г.

5.Теория и икономика на търговията” – А. Мавалски, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1998 г.

 

 

Темата е изготвена 2004 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

анализ на дейност на фирма, политика за налагане на пазара, потребителски изисквания, организация на работата в склад, изисквания при продажба, конкурентноспособност, оперативно управление на търговията

 

 

 

 


Търси за: анализ дейност фирма | политика налагане пазара | потребителски изисквания | организация работата склад | изисквания при продажба | конкурентноспособност | оперативно управление търговията

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker