Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Курсова работа

Стратегическо развитие при производството на захарно цвекло в България

 

2006 г.

Съдържание

 

1. Производство на захарно цвекло в България. 3

2. Държавна политика по отношение стимулиране производството на захарно цвекло в България. 7

3. Конкурентноспособност на отрасъла. 9

4. S.W.O.T анализ. 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 15

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 16

 

1. Производство на захарно цвекло в България

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В страните с развити пазарни икономики правителството се намесва в пазарните отношения, за да отстранява дефектите на пазарния механизъм като: неравномерно разпределение на доходите, неправилно разместване на ресурсите, монополизиране на пазарите и др., и да създава нормални условия за неговото функциониране.

Това създава предпоставки за по-ефективното използване на ресурсите от гледна точка на обществото. В световен мащаб селското стопанство е един от секторите на икономиката, който се характеризира с най-голямата намеса на държавата в неговото развитие. Причините за това се крият в специфичното място и роля на отрасъла, в проблемите, които възникват поради особеностите на пазарите за селскостопански продукти  и за фактори на селскостопанското производство, както и при потреблението на хранителни продукти.    

.....................................................

Захарното цвекло е вторият по значение източник на кристална захар в България. От него се добива над 40% от световното производство[1]. Захарната индустрия е една от най-старите индустрии в страната. През последните години тенденциите в производството на захарно цвекло бележат неговия спад както като обработваеми площи, така и като средни добиви от декар и изкупни цени. Понижението размера на рекултивираните площи със захарно цвекло е следствие липсата на нова прибираща техника, увеличен обем ръчен труд, използването на неполивни площи и неспазването на някои технологични изисквания при отглеждането на културата. Освен това като основни проблеми се посочват липсата на ефективна политика, липсата на конкурентноспособност на този дял от земеделието и т.н.

...............................................

2. Държавна политика по отношение стимулиране производството на захарно цвекло в България

 

Тенденциите на непрекъснато изменение и то в негативен аспект в производството на захарно цвекло налагат необходимостта да се предприемат мерки за увеличаване на производството на тази култура и стабилизирането на изкупните цени, което от своя страна да доведе до отпускане на субсидии от държавата за подкрепа на производителите. За тази цел държавата си поставя приоритетни за изпълнение стратегически цели и задачи, а именно:

-               развита икономика по отношение изкупуването на готовата суровина и по отношение икономическите и финансовите стимули за производителите;

-               действаща държавна политика по отношение стимулиране производството на захарно цвекло в страната; целта е да се постигне растеж в ключови и перспективни икономически сектори и подобряване конкурентноспособността;

-               митнически ограничения по отношение на вноса на захарно цвекло в България – поне за период от 3-5 години, за да може да се стабилизира производството;

...............................................................

4. S.W.O.T анализ

 

Цялостната дейност по организацията при добивите на захарно цвекло трябва да се анализират от гледна точка благоприятни възможности или потенциални такива, силни и слаби страни в развитието на дейността, както и заплахите за развиването на този вид дейност. Това на практика представлява S.W.O.T анализа чрез който може да се определи теоретично, практически и графично “мястото” на този вид дейност, както и възможностите й за развитие в близък план /може към самия анализ да се изгради планова стратегия за краткосрочен, средносрочен или дългосрочно развитие на дейността, която ще е съобразена със силните страни и благоприятните възможности за развитие на производството и добивите на захарно цвекло в България/. Чрез този анализ се дава възможност да се идентифицират  промените, които е наложително да се направят и насоките на тези промени.

...................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Практиката насочва към извода, че проблемите в българското частно земеделско стопанство са многобройни и разнопосочни. Те засягат както структурата, управлението и функционирането на стопанствата, така и законовата и нормативна база  регламентираща  тяхната дейност. Държавата трябва да подпомага  развитието на  пазарните частни структури, но не чрез грубо администриране, а чрез регламентиране на еднаквост пред закона и получаваните преференции. Тя трябва да изчисти паразитните посредници, които изсмукват печалбата на производителя и  унищожават икономическия  му интерес и потенциал като формира  пазари на едро за фермерските продукти, да преосмисли  митническата си и данъчна политика особено в светлината на  последните проблеми на ЕС.

 

 

     ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Копева, ДианаПредприемачество в агробизнеса. С., 2003 г., с. 3-18; 41-43; 66.

2.      Кънчев, Иван. Организационни структурни проблеми на българското земеделие. С., 2001 г., с. 27-35.

3.      Кънчев, Иван. Насоки и концепции за организационно преструктуриране на аграрния сектор в условията на паричен съвет. С., 1998 г.

4.      ДФ “Земеделие” – обща информация, указания за целеви субсидии;

5.      www.nsi.bg - статистическа информация за периода 1999-2004 година

6.      www.government.bg - програма на Правителството за развитие на земеделието; Министерство на земеделието – насоки и проблеми.

................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа 1 графика и 2 схеми.

Най-новите данни са за 2004 г.

 

Ключови думи:

захарно цвекло – стратегическо развитие и държавна политика за стимулиране на производството, конкурентноспособност на отрасъла, S.W.O.T. анализ, пазарна икономика, селско стопанство, субсидии

 [1] В Европа се забелязва трайно увеличаване на площите засети със захарно цвекло средно със 7% на година, като за 2004 година са произведени в източноевропейските държави 7.4 млн. тона захарно цвекло. Захарта, произведена от захарно цвекло е по-търсена, отколкото тази от тръстиковата захар, но и разходите за производството й са по-големи.


Търси за: конкурентноспособност отрасъла | S.W.O.T анализ | пазарна икономика | селско стопанство | субсидии

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker