Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


Въпрос за държавен изпит

специалност:  Икономика и Мениджмънт

 

на тема:

 

Предприятието и обкръжаващата среда

 

 

            Обкръжаващата среда на фирмата представлява система от всички външни за нея обикновено протичащи процеси, действия и явления, които оказват пряко или косвено въздействие върху дейността и управлението. Тези външни явления, действия и процеси са елементи на обкръжаващата макро и микро среда, елементи с пряко и посредствено действие, елементи от националното и външно обкръжение. Много важно за ефективността на фирмената дейност е анализирането на обкръжаващата среда, което би способствало адаптирането на фирмата към нея. Това адаптиране на фирмата е много необходимо, за да може да оцелее и да се развива успешно в бъдеще. Динамичната обкръжаваща среда на фирмата не оказва само отрицателно влияние върху нея, а предлага и благоприятни възможности за усъвършенстване и развитие, от което те трябва да съумеят да се възползват своевременно. Затова непрекъснатото следене, изучаване и анализиране на въздействие на средствата, както и тяхното прогнозиране са от голямо значение за съществуването на фирмите и е необходимо условие за разработването на фирмените стратегии и планове.

            .....................................................................

 

            Доставчиците са фирми или хора, които осигуряват необходимите ресурси от средата /суровини, материали, оборудване, електроенергия и др./, необходими за извършване на фирмената дейност. При избор на доставчици трябва да се отчитат редица условия, които те предлагат – количество, качество, срок, периодичността на доставките. Обикновено се приема предположението, на онези един или двама потенциални доставчици, които предлагат най изходните условия. В същото време не бива да пренебрегва обстоятелството, че доставчиците на фирмата са доставчици и на конкуренти, което недвусмислено изисква поддържането на добри делови отношение с тях.

            Дистрибутори /доставчици/ са фирми и лица, които подпомагат фирмите в дистрибуцията и продажбата на продуктите им и в извършването им на различни дейности, като изследвания, реклама, финансиране и др. Такива дистрибутори са търговските посредници, физически дистрибутори, финансови организации, фирми за маркетингови и др. услуги.

            Потребителите винаги са били дългосрочна цел на фирмата и е с приоритетно влияние върху фирмената дейност. Правилното определение на сегмента на потребителя, за когото развиват своята дейност има решаващо значение за просперитета на фирмата.

            Конкурентите оказват голямо влияние върху целите и стратегиите на фирмата. Затова те трябва да се идентифицират, изучват като необходима гаранция за трайно присъствие на пазара. При това трябва да са изяснени на кои териториални пазари действат, какви са силните и слабите страни на стоките или услугите им, какви са технологичните и иновационните им възможности, какво е отношението на потребителите към тях, какви са пласментите и рекламните стратегии.

            От гледна точка на микросредата отношенията фирма – потребител – конкуренти могат да се разглеждат най-малко по два начина.

            Първо: изразени с икономически термини, външните отношения могат да се класифицират като конкурентни, олигополни или монополни.

            Конкурентната среда се характеризира с голям брой купувачи и продавачи на стоки и услуги. Напр. магазините за облекло и козметика могат да се причислят към този вид среда. В такива случаи се наблягат на цената, качеството, характеристиките.

            Изделието и рекламата могат да действат и в олигополна среда, когато има малко продавачи или производители и малко купувачи. Типичен пример за това са автомобилната индустрия и производството на нефтопродукти.

            ........................................................................

 

Използвана литература

 

1. Икономика на предприятието 1-ва част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

2. Икономика на предприятието 2-ра част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

3. Икономика на предприятието 3-та част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

4. Икономика, автори - Никола Николов и Елена Маринова

5. Икономика на индустриалната фирма

 

Въпросът е разработен 30. 08. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

микросреда и макросреда, обкръжаваща среда, рискове за предприятието, ефективност на фирмената дейност, пазарно позициониране, конкурентна стратегия на фирмата, потребителски предпочитания


Търси за: микросреда макросреда | обкръжаваща среда | рискове предприятието | ефективност фирмената дейност | пазарно позициониране | конкурентна стратегия фирмата | потребителски предпочитания

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker