Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


Курсова работа

Комуникационни аспекти на деловите взаимоотношения. Водене на бизнес преговори

2006 г.


Съдържание

 

1.       ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ.. 3

1.1.       ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕ ПРИ ВОДЕНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ   3

1.2.       ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА СПАЗВАНЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ   7

2.       ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ.. 8

2.1. СТРАТЕГИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ.. 9

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 11

 


1.      ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ

 

Икономическата дейност се отличава от трудовата дейност по редица съществени белези. Най-съществената разлика между тях е, че икономическата дейност е подчертано прагматизирана в сравнение с трудовата дейност.

Бизнес преговорите са специфична форма, особен вид икономическа дейност. Субектите на бизнес преговорите са лица, които:

-  притежават собственост и власт (правомощия);

-  притежават само власт (правомощия);

-  притежават голяма професионална компетентност в областта на икономиката, комуникациите, психологията, правото;

-  носят пълна отговорност за резултатите от комуникативната си дейност;

-  използват еднолично или съвместно с други лица плодовете, резултатите от комуникативната си дейност.

...........................................................

2.      ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ

 

Технологията я разглеждаме като органическа съвкупност от функционално свързани дейности и действия, при спазването на определени правила, за постигане на предварително набелязаните цели. Технологиите биват писани и неписани, регламентирани и нерегламентирани. Модерният мениджмънт се осъществява на базата на прецизно разработени и перфектно действащи управленски технологии. Те се диференцират по такива съществени признаци като проблемна област, стратегически ориентации, предмет на дейност, ресурсно осигуряване и т.н.

В технологията на бизнес преговорите се включват неограничен брой практически прийоми, подходи и други елементи за практически специфични за комуникирането действия. В този смисъл се твърди, че технологията за бизнес преговорите е отворена система. Тя постоянно се обогатява и усъвършенства с нови идеи и решения. Но всички те по целева ориентация, съдържателен признак и форма за приложение могат да бъдат условно обединени в следните технологични подсистеми: а) стратегии за провеждане на бизнес преговорите; б) тактики на комуникиране; в) методи и подходи за комуникиране; в) техники за водене на бизнес преговори.

..........................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Армстронг М., Преуспяващият мениджър., Бургас, 1993 г.

2.      Димитров Д., Савов В., Рамчев К., Комуникациите в управлението на стопанските организации., С., 1980 г.

3.      Карас Ч., Търговските преговори., Габрово, 1993 г.

4.      Рамчев К. Човекът в света на бизнеса. С., 199 г.

5.      Робинсън К. Как да печелим бизнес преговори Бургас 1992 г.

..................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

бизнес преговори – правила, принципи и стратегии; делови взаимоотношения; комуниканти


Търси за: бизнес преговори правила | принципи стратегии | делови взаимоотношения

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker